Další čtení Freudovy kazuistiky: Setkání s Kateřinou jako otisk spoluutvářené dynamické scény a počátek psychoanalytické metody

Roč.16,č.2(2022)
Psychoanalýza (tematické číslo)

Abstrakt

Autor vychází z předpokladu, že dynamická scéna je univerzálním jevem úvodního rozhovoru. Analytik si této scény není plně vědom a neodhadne, kam ho emočně zavleče. Chorobopis Kateřiny lze chápat jako Freudovo retrospektivní vymaňování se z této scény. Freud svoji zkušenost scénického zahrnutí zčásti zachycuje, zčásti se jí teoretickým uchopením brání a v průběhu jejího zvládání objevuje novou metodu psychoanalytické práce ve volných asociacích.


Klíčová slova:
Dynamická scéna; emoční bouře; vzájemné odehrání; řečová jednání
Metriky

70

Views

50

PDF (článek) views

36

KAZUISTIKA (Kateřina) views