Potenciál diskurzivní analýzy a vizuální metodologie v postmoderním paradigmatu vědy

Markéta Sedláková

Abstrakt

Forma vědění v současném postmoderním světě prochází rapidní transformací. Tuto proměnlivost můžeme pozorovat i ve snaze ono vědění zachycovat, analyzovat a dále teoretizovat. Symbolický zápas s věrnou korespondencí sociální reality sehrává věda s argumentací prezentující skepsi k pojímání pravdy jako stabilní autority. Data nejsou kulturně a hodnotově neutrální, což je podporováno jejich distribuováním skrze jazyk. Rozumění a výklad kontextu by tak spíše měly být mechanismem zaměřujícím se na jazykovou/vizuální komunikaci, která ve své latentní i transparentní formě produkuje, sdílí a konceptualizuje významy, udává role a pozice ve světě. Ohnisko zájmu vědeckého poznání se v naší optice přesouvá ke zkoumání konstrukcí, utváření významů a re-prezentací zkušenosti. Cílem předkládaného příspěvku je představit možnosti diskurzivní analýzy. Ta představuje teoreticko-výzkumný přístup, který je schopen uplatňovat kritickou reflexi zaostřenou na jednání a praktiky určitého diskurzu a bytí v něm. Vedle jazykových konstrukcí se zaměřujeme i na vizualizaci diskurzu a možnosti vizuální metodologie. Konkrétněji pak na využití fotografie jako nástroje sociální komunikace ve výzkumném procesu. Meritum kombinace obou přístupů leží v možnosti poznávat vztahy mezi vizuální a slovní reprezentací sociální (edukační) reality. Text si tak neklade za cíl prezentovat výsledky realizovaného výzkumu, ale spíše obrací pozornost k metodologickým přístupům jako takovým.

 

Klíčová slova

re-prezentace, diskurz, sociální realita, významy, vizuální metodologie, diverzita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Banks, M. (2001). Visual methods in social research. London: SAGE Publications.

Barthes, R. (2004). Rétorika obrazu. Co je to fotografie? Praha: Hermann & synové.

Barthes, R. (1988). The photographic message. In S. Sontag (Ed.), A Barthes reader (s. 194–211). Toronto: McGraw Hill Ryerson.

Becker, H. (1998). Visual sociology, documentary photography, and photojournalism: It’s (almost) all a matter of context. In J. Prosser (Ed.), Image-based research (s. 84–96). London: Taylor and Francis.

Bedřichová, Z., & Šormová, K. (2013). Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, 4(2), 38–56.

Berger, L., P., & Luckamann, T. (1999). Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Buckingham, D. (2011). The material child: Growing up in consumer culture. Malden: Polity Press.

Clarke, A. E. (2012). Mapping visual discourses. In J. Hughes (Ed.), Sage visual methods (s. 231–281). London: Sage.

Collier, J. (1957). Photography in anthropology: A report on two experiments. American Anthropologist, 59(5), 843–859. https://doi.org/10.1525/aa.1957.59.5.02a00100

Dreyfus, H., L., & Rabinow, P. (2002). Michel Foucault: za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Herrmann & synové.

Fišerová, M. (2010). Pamäť fotografie. K podmienkam možnosti interpretácie fotografie jako dôkazu. In V. Gažová, V. Slušná (Eds.), Horizonty kulturológie (s. 65–70). Bratislava: Acta culturologica.

Foucault, M. (1980). Power / knowledge. Harlow: Pearson Education Limited.

Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin.

Foucault, M. (2002). Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové.

Foucault, M. (2007). Slova a věci. Brno: Computer Press.

Goffman, E. (1987). Gender adveertisements. New York: Harper & Row.

Goffman, E. (1999). Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon.

Holliday, R. (2000). We’ve all been framed: Visualizing methodology. The Sociological Review, 48(4), 503–521. https://doi.org/10.1111/1467-954X.00230

Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method. London: Sage Publications.

Julkunen, R. (2006). Visual Literacy as Part of Literacies. In J. Seppänen (Ed.), The power of the gaze. An introduction to visual literacy (s. 4–6). New York: Peter Lang Publishing.

Kaplan, I., Lewis, I., & Mumba, P. (2007). Picturing global educational inclusion? Looking and thinking across students’ photographs from the UK, Zambia and Indonesia. Journal of Research in Special Educational Needs, 7(1), 23–35. https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2007.00078.x

Klapko, D. (2016). Diskursivní analýza a její využití ve výzkumu edukačních jevů. Pedagogická orientace, 26(3), 379–414. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-379

Knausová, I. (2002). Ověření platnosti Bernsteinovy teorie jazykové socializace v českém prostředí. Pedagogická orientace, 12(2), 99–107.

Kotík, M. (2010). Úvod do studií vizuální kultury. Česká literatura, 58(5), 686–690.

Kraus, J. (2008). Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2014). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Markee, N. (2015). The handbook of classroom discourse and interaction. Chichester: John Wiley & Sons.

Matějů, M., & Linhart, J. (1989). Fotografie a sociologie. Uplatnění fotografie v sociologickém výzkumu: na okraj 150. výročí vynálezu fotografie. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 25(2),187–199.

McLeod, J., Goad, P., Willis, J. & Darian-Smith, K. (2016). Reading images of school buildings and spaces: An interdisciplinary dialogue on visual research in history of progressive education. In J. Moss & B. Pini (Eds.), Visual research methods in educational research (s. 15–35). New York: Palgrave Macmillan.

Molloy, P. (2015). What happens when you give 100 homeless people disposable cameras? True works of art. Dostupné z http://www.upworthy.com/what-happens-when-you-give-100-homeless-people-disposable-cameras-true-works-of-art?c=ufb4

Moss, J., & Pini B. (2016). Visual research methods in educational research. New York: Palgrave Macmillan.

Number of monthly active instagram users. Dostupné z https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/

Osvaldová, B., & Kopáč, R. (2008). Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Karolinum: Praha.

Parker, D. (2013). Creative partnership in practice: Creative and visual methods to facilitate reflection and learning. London: Routledge.

Pink, S. (2007). Doing visual ethnography: Images, media and representation in research. London: SAGE Publications.

Prosser, J. (2007). Visual methods and the visual culture of schools. Visual Studies, 22(1), 13–30. https://doi.org/10.1080/14725860601167143

Rose, G. (2012). An introduction to the interpretation of visual materials. London: Sage Publication.

Sedláková, M. (2014a). Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu. Sociální pedagogika, 2(2), 22–37. https://doi.org/10.7441/soced.2014.02.02.02

Sedláková, M. (2014b). Mediální reprezentace romské třídy. In D. Klapko, & L. Remsová, Výzkumný exkurz do diskurzů o Romech (s. 207–234). Brno: Masarykova univerzita.

Sedláková, M. (2015). Sociální realita skrze fotoaparát aneb zaostřeno na vizuální reprezentaci. In L. Gulová (Ed). Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum (s. 107–120). Brno: Masarykova univerzita.

Senior, K. (2008). Letters as an imaged-based methodology in educational research. In J. Moss (Ed.), Researching education visually – digitally – spatially (s. 183–208). Rotterdam: Sense Publishers.

Sturken, M., & Cartwright, L. (2009). Studia vizuální kultury. Praha: Portál.

Sztompka, P. (2007). Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické nakladatelství.

Šíp, R. (2013a). Nové paradigma vědy, nové paradigma pedagogického výzkumu. In L. Gulová, R. Šíp (Eds.). Vybrané výzkumné metody: aplikace v pedagogické praxi (s. 12–32). Praha: Grada.

Šíp, R. & Slavík, J. (2016). Úvod. In V. Švěc, J. Nehyba & P. Svojanovský, Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (s. 9–20). Brno: Masarykova univerzita.

Te Riele, K., & Baker, A. (2016). Ethical challenges in visual educational research. In J. Moss, & B. Pini (Eds.), Visual research methods in educational research (s. 231–250). New York: Palgrave Macmillan.

Thomson, P. (2008). Doing visual research with children and young people. New York: Routledge.

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-415

Valenta, P. (2014). Symbolická moc médií jako pedagogický faktor. Pedagogická orientace, 24(2), 244–258.

Vašát, P., Gibas, P., & Poláková, M. (2017). Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: vizuální analýza každodenní geografie osob bez domova. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 53(4), 533–564.

Wood, B., & Kidman, J. (2013). Negotiating the etnical borders of visual research with young people. In K. Te Riele & R. Brooks (Eds.), Negotiating ethical challenges in youth research (s. 149–162). New York: Routledge.

Wyly, E. (2010). Things pictures don’t tell us: In search of Baltimore. City, 14(5), 497–528.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-163


Copyright (c) 2018 Markéta Sedláková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.