Systematický přehled smíšeného výzkumu publikovaného ve výzkumných studiích v časopise Pedagogická orientace v období 2006–2016

Ludvík Eger

Abstrakt

Předložený výzkum systematicky analyzuje studie publikované v časopise Pedagogická orientace v letech 2006–2016. Příspěvek je zaměřen na detailní zmapování aplikací smíšeného výzkumu publikovaného v tomto časopise za uvedené období. V oblasti sociálních věd můžeme smíšený výzkum považovat za stále relativně nové paradigma i design výzkumu. V metodologii smíšeného výzkumu byla vyvinuta řada procedur, jež jsou doporučené pro výzkumníky, kteří plánují aplikaci smíšeného výzkumu ve své studii. Příspěvek začíná uvedením účelu studie a stanovením výzkumných otázek, poskytuje stručný přehled o metaanalýze a o designech smíšeného výzkumu. Potom prezentuje výstupy šetření a diskutuje nalezené příklady aplikace smíšeného výzkumu. V závěru je konstatováno, že metodologický profil studií publikovaných v časopise Pedagogická orientace za poslední tři roky doznal významných pozitivních změn. Je také možné uvést, že teoretický i praktický přínos smíšeného výzkumu v oblasti pedagogiky se zvyšuje i díky studiím publikovaným v časopise Pedagogická orientace.

Klíčová slova

smíšený výzkum, designy výzkumu, výzkumné metody, metaanalýza, vzdělávání

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bergman, M. M. (2011). O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu: o překonávání nekompatibility kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 21(4), 457–473.

Cameron, R., & Molina-Azorin, F. J. (2011). The acceptance of mixed methods in business and management research. International Journal of Organizational Analysis, 19(3), 256–270. https://doi.org/10.1108/19348831111149204

Creswell, W. J. (2009). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2013). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Creswell, W. J., & Plano Clark L. V. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: Sage.

Croniger, R. G., & Valli, L. (2009). Mixing it about methods. Educational Researcher, 38(7), 541–545. https://doi.org/10.3102/0013189X09348787

Eger, L., & Egerová, D. (2014). Základy metodologie výzkumu. Plzeň: ZČU v Plzni.

Fetters, D. M., Curry, A. L., & Creswell, W. J. (2013). Achieving integration in mixed methods designs – principles and practices. Health Service Research, 4(6), 2134–2156. https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117

Foltýnová, D. (2009). Vliv metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregulovat své učení. Pedagogická orientace, 19(2), 72–88.

Formánková, T., & Eger, L. (2016). Uživatelské testování www stránek a testování oční kamerou. Marketing & komunikace, 26(4), 8–9.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gavora, P. (2013). Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, 23(4), 511–534. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-511

Gavora, P. (2015). Metodologický profil kvantitativných výskumných štúdií publikovaných v časopise Pedagogika: porovnavanie období 1995–2000 a 2010–2014. Pedagogika, 65(4), 372–391.

Gracová, B., & Labischová, D. (2012). Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace, 22(4), 516–543. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-516

Gray, E. D. (2009). Doing research in the real world. London: Sage.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.

Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Hendl, J. (2014). Statistika v aplikacích. Praha: Portál.

Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12–33.

Janík, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20(2), 5–22.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Kostková, K., Janík, M., & Hublová, G. (2014). Profesní vidění učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika, 64(2), 151–175.

Johnson, B. R., & Onwuegbuzie, J. A. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14–26. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014

Kostková, K. (2013). K rozvoji interkulturní komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka. Pedagogická orientace, 23(1), 72–91. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-1-72

Mareš, J. (2000). Pedagogicko-psychologické práce publikované v časopise Pedagogika v letech 1951–2000. Pedagogika, 50(3), 365–405.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113–142.

Mareš, J., & Honsnejmanová, I. (2011). Diskuse o pedagogických časopisech v České republice. Pedagogická orientace, 21(1), 104–113.

Molina-Azorin, F. J., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organisational research: A literature review. The Electronic Journal of Business Research Methods, 8(2), 95–105.

Myšková, L., Smetáčková, I., Novotná, H., Onder, J., Kuželová, H., & Ptáček, R. (2015). Vzdělání u osob se zkušeností s náhradní formou péče v dětství. Pedagogická orientace, 25(1), 63–83. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-63

Naia, A., Babtista, R., Januário, C., & Trigo, V. (2014). Entrepreneurship education literature in the 2000s. Journal of Entreperneurship Education, 17(2), 118–142.

Preissová Krejčí, A., Cichá, M., & Máčalová, J. (2016). Values and attitudes orientation of Czech teachers and students focusing on accepting or rejecting the otherness of cultural and ethnic minorities. Pedagogická orientace, 26(4), 677–694. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-4-659

Průcha, J. (1990). Metaanalýza v pedagogickém výzkumu. Pedagogika, 40(4), 417–428.

Průcha, J. (2015). Pedagogické časopisy: jejich využívání jako informačních zdrojů. Pedagogická orientace, 25(1), 122–130. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-122

Randolph, J. J. (2009). A guide to writting the disertation literature review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14(13), 1–13.

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.

Sirelkhatim, F., & Gangi, Y. (2015). Entrepreneurship education: A systematic literature review of curricula contents and teaching methods. Cogent Business & Management, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1052034

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 721–752. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-721

Složilová, E. (2011). Pragmatismus jako filozofický základ smíšeného výzkumného designu. Pedagogická orientace, 21(1), 51–69.

Soukup, P. (2016). Užívání statistické a věcné významnosti v časopise Pedagogická orientace a Pedagogika v posledních deseti letech: pohled statistika. Pedagogická orientace, 6(2), 182–201. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-182

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478

Švec, Š. (2010). Súčasný pedagogický výskum na Slovensku. Pedagogická orientace, 20(2), 23–39.

Uttl, B., White, C. A., & Gonzales, D. W. (2017). Meta-analysis of faculty’s teaching effectiveness: Student evaluation of teaching, ratings and student learning are not related. Studies in Educational Evaluation, 54, 22–42. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.08.007

Vaculová, I. (2008). Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. Pedagogická orientace, 18(2), 3–21.

Viersma, W., & Jurs, S. G. (2009). Research methods in education. An introduction. Boston: earson.

Vlčková, K., & Lojdová, K. (2016). Když čísla a slova spolupracují: smíšený design v ukázkách z výzkumu moci ve školní třídě. Pedagogická orientace, 26(3), 482–511. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-482

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-135


Copyright (c) 2018 Ludvík Eger

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.