Úloha chyb, korektivní zpětné vazby a normy v cizojazyčné výuce s důrazem na výuku angličtiny

Simona Kalová

Abstrakt

Tato teoretická studie se zaměřuje na problematiku chyb a na úlohu, kterou hrají v cizojazyčné výuce, zejména ve výuce angličtiny. Jejím cílem je porovnat poznatky o chybách a korektivní zpětné vazbě z české i zahraniční odborné literatury a vyvodit z nich obecné principy, které by našly své uplatnění ve výuce. Podrobněji je pojednáno o otázkách jazykové normy, s důrazem na specifickou situaci normy v současném anglickém jazyce a její dopady na výuku angličtiny jako druhého a cizího jazyka. Tato problematika, v níž nepanuje v odborných kruzích shoda, představuje jedno z významných aktuálních témat ve výuce angličtiny, ale povědomí o ní v českém kontextu dosud není dostatečné. Po teoretickém vymezení klíčových pojmů chyba a norma v první kapitole následuje ve druhé kapitole přehled vývoje přístupu k chybám v diachronní perspektivě. Závěrečná část shrnuje poznatky nejnovějšího výzkumu o úloze chyb ve výuce angličtiny a naznačuje stěžejní principy přístupu k chybám a poskytování zpětné vazby, které je ve výuce třeba respektovat tak, aby zpětná vazba byla pro učení přínosem, a ne překážkou. Důraz je potřeba klást zejména na volbu vhodných strategií poskytování korektivní zpětné vazby v závislosti na konkrétním kontextu výuky.

Klíčová slova

cizojazyčná výuka, výuka angličtiny, chyba, jazyková norma, korektivní zpětná vazba

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adam, R. (2008). Nad knihou o jazykové regulaci. Naše řeč, 92(3), 145–155.

Allwright, R. (1975). Problems in the study of the language teacher’s treatment of learner error. In M. Burt, & H. Dulay (Eds.), On TESOL’75: New directions in language learning, teaching, and bilingual education (s. 96–109). Washington: TESOL.

Allwright, D., & Bailey, K. M. (1991). Focus on the language classroom: An introduction to classroom research for language teachers. Cambridge: CUP.

Ammar, A., & Spada, N. (2006). One size fits all?: Recasts, prompts, and L2 learning. Studies in Second Language Acquisition, 28(4), 543–574. https://doi.org/10.1017/S0272263106060268

Balada, J., Baladová, G., Boněk, J., Brant, J., Brychnáčová, E., Doležalová, O. … Zelendová, E. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Bambgbose, A. (1998). Torn between the norms: innovations in world Englishes. World Englishes, 17(1), 1–14. https://doi.org/10.1111/1467-971X.00078

Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. New York: Longman.

Brown, H. D. (2002). English language teaching in the „Post-method“ era: Towards better diagnosis, treatment, and assessment. In J. C. Richards & W. A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: An anthology of current practice (s. 9–18). Cambridge: CUP.

Brumfit, C. (1984). Communicative methodology in language teaching the roles of fluency and accuracy. Cambridge: CUP.

Carter, R., & McCarthy, M. (1997). Exploring spoken English. Cambridge: CUP.

Corder, S. P. (1981). Error analysis and interlanguage. Oxford: OUP.

Crystal, D. (2003). English as a global language. Cambridge: CUP.

Cvrček, V. (2008). Regulace jazyka a koncept minimální intervence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Cvrček, V., & Kováříková, D. (2011). Možnosti a meze korpusové lingvistiky. Naše řeč, 94(3), 113–133.

Deyuan, H., & Qunying, Z. (2010). Native speaker norms and China English: From the perspective of learners and teachers in China. TESOL Quarterly, 44(4), 769–789. https://doi.org/10.5054/tq.2010.235995

Edge, J. (1989). Mistakes and correction. London: Longman.

Ellis, R. (1994a). The study of second language acquisition. Oxford: OUP.

Ellis, R. (1994b). Understanding second language acquisition. Oxford: OUP.

Ellis, R. (2009). Corrective feedback and teacher development. L2 Journal, 1(1), 3–18. https://doi.org/10.5070/L2.V1I1.9054

Ellis, R. (2010). Cognitive, social, and psychological dimensions of corrective feedback. In R. Batstone (Ed.), Sociocognitive perspectives on language use and language learning (s. 151–165). Oxford: OUP.

Ellis, R., & Barkhuizen, G. (2005). Analysing learner language. Oxford: OUP.

Ellis, R., Sheen, Y., Murakami, M., & Takashima, H. (2008). The effects of focused and unfocused written corrective feedback in an English as a foreign langauge context. System, 36(3), 353–371. https://doi.org/10.1016/j.system.2008.02.001

Ferris, D. R. (1997). The influence of teacher commentary on student revision. TESOL Quarterly, 31(2), 315–339. https://doi.org/10.2307/3588049

Finocchiaro, M., & Brumfit C. (1983). The functional-notional approach: From theory to practice. New York: OUP.

Gower, R., Walters, S., & Phillips, D. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Heinemann.

Graddol, D. (2006). English next. Plymouth: British Council.

Hanušová, S. (2003). Pregraduální příprava učitelů anglického jazyka na fakultách vysokých škol v ČR. Pedagogická orientace, 13(1), 17–33.

Hejný, M. (2001). Chyba jako pedagogický fenomén. In Z. Moussová & S. Štech (Eds.), Dítě – škola – učitel (s. 72–81). Praha: UK v Praze.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál.

Hendrich, J. (1988). Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN.

Homoláč, J., & Nebeská, I. (2000). Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma. Slovo a slovesnost, 61(2), 102–109.

Homoláč, J., & Mrázková, K. (2011). Jazyková regulace jako věc dohody. Slovo a slovesnost, 72(3), 196–222.

Hrdlička, M. (2012). Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování. In K. Šebesta & S. Škodová (Eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy (s. 89–108). Liberec: TU Liberec.

Chaudron, C. (1977). A descriptive model of discourse in the corrective treatment of learners’errors. Language Learning, 27(1), 29–46. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1977.tb00290.x

Choděra, R., & Ries, L. (1999). Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava: Ostravská univerzita.

Choděra, R. (2013). Didaktika cizích jazyků. Praha: Academia.

Chomsky, N. (2007). On language, Chomsky’s classic works language and responsibility and reflections on language. New York: New Press.

Ivanová, J., Lenochová, A., Linková, J., & Šimáčková, Š. (2006). Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32.

Jedlička, A. (1982). Typy norem jazykové komunikace. Slovo a slovesnost, 43(4), 272–281.

Jenkins, J. (2000). The phonology of English as a lingua franca. Oxford: OUP.

Jenkins, J. (2003). World Englishes. London: Routledge.

Jenkins, J. (2007). English as a lingua franca: Attitude and identity. Oxford: OUP.

Jodai, H., Pirhadi, J., & Taghavi, M. (2014). Attitudes towards native speaker norms: Evidence from an Iranian context. Procedia – Social and behavioral sciences, 98, 789–798.

Kačala, J. (2009). Systémové základy jazyka a jazykovej kultury. In M. Považaj (Ed.), Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia (s. 25–31). Bratislava: Veda.

Kachru, B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle. In R. Quirk & H. G. Widdowson (Eds.), English in the world: Teaching and learning the language and literatures (s. 11–30). Cambridge: CUP.

Kalová, S. (2017, v tisku). Problematika jazykové normy ve výuce angličtiny. Filologické štúdie, 3.

Kirkpatrick, A. (2006). Which model of English: Native-speaker, nativised or lingua franca? In R. Rubdy & M.Saraceni (Eds.), English in the world: Global rules, global roles (s. 71–83). London: Continuum.

Kočiš, F. (1979). Pojem jazykovej normy a normovanosti. In J. Kačala (Ed.), Z teorie spisovného jazyka. Zborník referátov a diskusných príspevkov (s. 32–42). Bratislava: Veda.

Koníčková, Š. (2015). Odborný jazyk v oblasti marketingu u studentů francouzštiny UP v Olomouci. Olomouc: UP v Olomouci.

Košťálová, H., & Straková J. (2008). Hodnocení: důvěra, dialog, růst. Praha: SKAV.

Kumaravadivelu, B. (2006). TESOL methods: Changing tracks, challenging trends. TESOL Quarterly, 40(1), 59–81. https://doi.org/10.2307/40264511

Kumaravadivelu, B. (2007). Understanding language teaching: From method to postmethod. Mahwah: Taylor & Francis e-Library.

Kumorová, Z. (2015). Základy teórie spisovného jazyka a jazykovej kultury. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

Kulič, V. (1971). Chyba a učení. Praha: SPN.

Lado, R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor: Univesity of Michigan Press.

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. Oxford: OUP.

Larsen-Freeman, D., & Anderson M. (2011). Techniques and principles in language teaching. Oxford: OUP.

Ligtbown, P., & Spada, N. (2013). How languages are learned. Oxford: OUP.

Long, M. (1977). Teacher feedback on learner error: Mapping cognitions. In H. D. Brown, C. A. Yorio, & R. H. Crymes (Eds.), On TESOL ’77 (s. 278–293). Washington: TESOL.

Long, M. (1991). Focus on form: A design feature in language teaching methodology. In K. de Bot, R. Ginsberg, & C. Kramsch (Eds.), Foreign language research in cross-cultural perspective (s. 39–52). Amsterdam: John Benjamins.

Lyster, R., & Mori, H. (2006). Interactional feedback and instructional counterbalance. Studies in Second Language Acquisition, 28(2), 269–300. https://doi.org/10.1017/S0272263106060128

Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms. Studies in Second Language Acquisition, 19(1), 37–66. https://doi.org/10.1017/S0272263197001034

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mothejzíková, J. (1995). Výuka cizím jazykům na sklonku tisíciletí. Cizí jazyky, 38(5–6), 170–183.

MŠMT. (1996). Učební osnovy základní školy předmětu cizí jazyk pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/38746

Neubauer, Z. (2001). Smysl a svět. Praha: Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Nebeská, I. (1992). Dvojí poloha pojmu jazyková norma. Naše řeč, 75(1), 22–27.

Nebeská, I. (1999). Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Ondráková, J. (2014). Chyba a výuka cizích jazyků. Hradec Králové: Gaudeamus.

Ӧnen, S. (2015). The use of prepositions in English as lingua Franca interactions: Corpus ISTErasmus. Journal of Education and Practice, 6(5), 160–172.

Pawlak, M. (2014). Error correction in the foreign language classroom. Reconsidering the issues. Heidelberg: Springer-Verlag.

Prabhu, N. S. (1990). There is no best method – why? TESOL Quarterly, 24(2), 161–176. https://doi.org/10.2307/3586897

Průcha J., Walterová E., & Mareš J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Quine, M. V. O. (2008). Covitosti (Občasně filosofický slovník). Praha: Mladá fronta.

Richards, J. C., & Rodgers T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: CUP.

Saville-Troike, M. (2006). Introducing second language acquisition. Cambridge: CUP.

Seedhouse, P. (1997). The case of the missing „no″: The relationship between pedagogy and interaction. Language Learning, 47, 547–583. https://doi.org/10.1111/0023-8333.00019

Seidlhofer, B. (2004). Research perspectives on teaching English as a lingua franca. Annual Review of Applied Linguistcs, 24, 209–239.

Seidlhofer, B. (2011). Understanding English as a lingua franca. Oxford: OUP.

Selinker, L. (1972). Interlanguage. IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 10(3), 209.

Sheen, Y., & Ellis, R. (2011). Corrective feedback in language teaching In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (s. 593–610). New York: Routledge. https://doi.org/10.1016/j.system.2009.09.002

Sheen, Y., Wright, D., & Moldava, A. (2009). Differential effects of focused and unfocused written correction on the accurate use of grammatical forms by adult ESL learners. System, 37(4), 556–559. https://doi.org/10.1016/j.system.2009.09.002

Slavík, J. (1994). Problém chyby v tvořivé výrazové výchově. Pedagogika, 44(2), 119–128.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.

Smolder, C. (2009). ELT and the native speaker ideal: Some food for thought. International House Journal of Education and Development, 26(22).

Šeďová K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 15(2), 61–68.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2012). Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 24(3) 239–261. https://doi.org/10.1007/s11092-012-9144-8

Švrčinová, M. (2014). Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: UK v Praze.

Timmis, I. (2002). Native-speaker norms and international English: A classroom view. ELT Journal Volume, 56(3), 240–249. https://doi.org/10.1093/elt/56.3.240

Truscott, J. (1996). The case against grammar correction in L2 writing classes. Language Learning, 46(2), 327–369. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1996.tb01238.x

Tůmová, J. (2004). Společný evropský referenční rámec pro jazyky a cizí jazyk v RVP ZV. Dostupné z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/45/SPOLECNY-EVROPSKY-REFERENCNI-RAMEC-PROJAZYKY-A-CIZI-JAZYK-V-RVP-ZV.html/

Ur, P. (2009). A course in language teaching. Cambridge: CUP.

Walker, R. (2010). Teaching the pronunciation of English as a lingua franca. Oxford: OUP.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-72


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Postupy používané učiteli ve vztahu k žákovské chybě při interakci s celou třídou
Martin Majcík
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 3,  první strana: 472,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-472Copyright (c) 2018 Simona Kalová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.