Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa: oblasť vyučovania a oblasť spolupráce s rodičmi

Roč.22,č.2(2012)

Abstrakt

V štúdii predkladáme výskum vnímanej zdatnosti učiteľa (self-efficacy) na vzorke slovenských učiteľov základných škôl v dvoch oblastiach: v oblasti vyučovania a v oblasti spolupráce s rodičmi. Vo výskume boli použité dva výskumné nástroje: 16 položková slovenská verzia dotazníka TES autorov Gibsonovej a Demba a 24-položkový dotazník na meranie vnímanej zdatnosti učiteľa spolupracovať s rodičmi (ZdUR), ktorý bol vyvinutý autormi tejto štúdie. Korelácia medzi ZdUR a prvou dimenziou TES bola 0,58 a medzi ZdUR a druhou dimenziou TES bola len 0,01. Učitelia základných škôl na Slovensku (n = 152) skórovali vyššie vo všetkých dimenziách ZdUR ako v dimenziách TES s výnimkou vnímanej zdatnosti angažovať rodičov do aktivít školy. Aby sa zistili diagnostické možnosti obidvoch dotazníkov, z výskumného súboru boli vybratí štyria učitelia, ktorí sa ukázali odlišní z hľadiska vnímanej zdatnosti pre vyučovanie a pre spoluprácu s rodičmi.


Klíčová slova:
vnímaná zdatnosť učiteľa; vyučovanie; rodičovské zapojenie; spolupráca s rodičmi; dotazník TES; dotazník ZdUR
Reference

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliff s: Prentice Hall.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.

Barnyak, N. C., & McNelly, T. A. (2009). An urban school district’s parent involvement: A study of teachers’ and administrators’ beliefs and practices. The School Community Journal, 19(1),
33–58.

Bull, T. (1989). Home-school links: family-oriented or business-oriented? Educational Review,
41(2), 113–119. https://doi.org/10.1080/0013191890410203">https://doi.org/10.1080/0013191890410203

Cerit, Y. (2010). Teacher efficacy scale: The study of validity and reliability and preservice
classroom teachers‘ self efficacy beliefs. Journal of Theory and Practice in Education, 6(1),
68–85.

Epstein, J. L., & Salinas, K. L. (2004). Partnering with families and communities. Educational
Leadership, 61(8), 12–18.

Garcia, D. C. (2004). Exploring connections between the construct of teacher efficacy and family involvement processes. Implications for urban teacher preparation. Urban Education, 39(3), 209–315. https://doi.org/10.1177/0042085904263205">https://doi.org/10.1177/0042085904263205

Gavora, P. (2009). Profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom. Adaptácia výskumného nástroja.
Pedagogická revue, 61(1–2), 19–37.

Gavora, P. (2011). Measuring self-efficacy of in-service teachers in Slovakia. Orbis scholae, 5(2),
79–94.

Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational
Psychology, 76(4), 569–582. https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569">https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569

Greger, D. (2011). Jak čeští učitelé hodnotí vlastní efektivitu? Adaptace zahraničního dotazníku.
Referát na konferencii ČAPV, Brno.

Henson, R. (2001). Teacher self-efficacy: Substantive implications and measurement dilemmas.
Paper at the annual meeting of the Educational Research Exchange. Texas A&M University,
Texas. Dostupné z www.des.emory.edu/mfp/erekeynote.pdf.

Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Jones, K. P., & Peed, R. P. (2002). Teacher Involving
Parents (TIP). Results of an in-service teacher education program for enhancing parental
involvement. Teaching and Teacher Education, 18(7), 843–867. https://doi.org/10.1016/S0742-051X%2802%2900047-1">https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00047-1

Majerčíková, J., & Gavora, P. Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa rozvíjať spoluprácu s rodičmi. Konštrukcia výskumného nástroja (v tlači – rukopis zaslaný do redakcie Pedagogiky).

Majerčíková, J. (2011). Profesijná zdatnosť začínajúceho učiteľa rozvíjať spoluprácu s rodičmi.
Referát na konferencii Učiteľovo myslenie a uvažovanie, Velké Bílovice, 7.–9.12.2011.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research,
66(4), 543–578. https://doi.org/10.3102/00346543066004543">https://doi.org/10.3102/00346543066004543

Ross, J., & Bruce, C. (2007). Professional development eff ects on teacher efficacy: Results of
randomized field trial. The Journal of Educational Research, 101(1), 50–60. https://doi.org/10.3200/JOER.101.1.50-60">https://doi.org/10.3200/JOER.101.1.50-60

Šuverová, S. (2011). Úroveň profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi špeciálnej pedagogiky.
Referát na konferencii Učiteľovo myslenie a uvažovanie, Velké Bílovice, 7.–9. 12. 2011.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(1), 783–805. https://doi.org/10.1016/S0742-051X%2801%2900036-1">https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1

Wertheim, CH., & Leyser, Y. (2002). Efficacy beliefs, background variables, and diff erentiated
instruction of Israeli prospective teachers. The Journal of Educational Research, 96(1),
54–63. https://doi.org/10.1080/00220670209598791">https://doi.org/10.1080/00220670209598791

Woolfolk Hoy, A., & BurkefSpero, R. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years
of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343–356. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.01.007">https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.01.007

Metriky

0


1706

Views

1017

PDF views