"Co doopravdy jest" aneb vztah teorie a praxe ve výtvarné výchově

P. Šobáňová

Abstrakt

Článek reflektuje současnou situaci v oblasti pedagogické teorie a praxe a zvláště se přitom zaměřuje na výtvarnou výchovu, v níž se projevuje výrazná disproporce mezi teorií a edukační realitou na školách. V úvodu objasňuje, proč jsou pojmy teorie a praxe chápány jako protikladná a představuje jejich různá filosofická pojetí. Vztah teorie a praxe v pedagogice je ovlivněn tím, že teoretické konstrukty zde mají často normativní charakter, usilují o aplikaci a vliv na praxi. V napjatém vztahu teorie a praxe se výtvarná pedagogika neliší od jiných pedagogických oborů. V textu je podrobněji objasněn vliv výtvarného umění a jeho teorie na výtvarnou výchovu, popsány jsou také příklady střetů mezi teorií a praxí z historie oboru. Aktuálními problémy znemožňujícími zavádění teoretických poznatků do praxe jsou mimoběžnost obou oblastí a nedostatky v poznatkové bázi učitelství, zjištěné u učitelů výtvarné výchovy v praxi a týkající se jejich znalostí kurikula a funkčního slovníku.

Bibliografická citace

Šobáňová, P. (2012). "Co doopravdy jest" aneb vztah teorie a praxe ve výtvarné výchově. Pedagogická orientace, 22(3), 404–427. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-3-404

Klíčová slova

teorie a praxe; výtvarná výchova; znalosti kurikula; učivo výtvarné výchovy; funkční slovník učitele

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bourdieu, P. (1998). Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Brücknerová, K. (2011). Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita.
Český kreslíř: Časopis pro pěstování kreslení a krasopisu II(2). (1882). Praha: Alois Studnička.

da Vinci, L. (1994). Úvahy o malířství. Praha: GRYF.

Danto, A. (1992). Beyond the Brillo box: The visual arts in post-historical perspective. Farrar
Straus Giroux.

Danto, A. (2009). Svět umění. Aluze: Revue pro literaturu, filosofii a jiné, (1), 66–74. Dostupné
z http://www.aluze.cz/2009_01/08_studie_danto.php

Durozoi, G., & Roussel, A. (1994). Filozofický slovník. Praha: EWA Edition.

Feyerabend, P. K. (2001). Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

Hazuková, H. (2005). Problémy utváření funkčního slovníku učitele ve výtvarné výchově. In J. Slavík (Ed.), Multidisciplinární komunikace: Problém a princip všeobecného vzdělávání (s. 304–326). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Chobola, L. (1953). K metodické přípravě učitele kreslení. Praha: SPN.

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T., Janko T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: Výsledky dotazníkového šetření. Praha:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Liessmann, K. P. (2011). Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění. Praha: Academia.

Liessmann, K. P. (2012). Univerzum věcí: K estetice každodennosti. Praha: Academia.

Maňák, J. (2011). K problému teorie a praxe v pedagogice. Pedagogická orientace, 21(3),
257–271.

Marek, J. R. (1924). Skutečnost měrou a zrcadlem: Trochu polemiky a trochu apologie. Náš směr, XI(nečíslováno), 33‒37.

Morpurgo-Tagliabue, G. (1985). Současná estetika. Praha: Odeon.

Peregrin, J. (1994). Richarda Rortyho cesta k postmodernismu. Filosfický časopis, 42(3),
381‒402.

Průcha, J. (2000). Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál.

Rádl, E. (1998). Dějiny filosofie I.: Starověk a středověk. Praha: Votobia.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: (se změnami provedenými k 1. 9. 2007.)
(2007). Praha: VÚP.

Rorty, R. (2000). Filozofia a zrkadlo prírody. Bratislava: Kalligram.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching. Foundations of the new Reform. Harward
Educational Rewiew, 57(1), 1‒22.

Slavík, J. (2001). Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. Praha: Univerzita
Karlova v Praze.

Slavík, J. (2003). Několik poznámek k úvodníku Josefa Valenty „Potřebujeme didaktiku teorie?“
Pedagogika, 53(2), 202‒205.

Slavík, J., Dytrtová, K., & Fulková, M. (2010). Konceptová analýza tvořivých úloh jako nástroj
učitelské reflexe. Pedagogika, 65(3/4), 223‒241.

Slavík, J., Lukavský, J., & Lajdová, A. (2008). Princip imaginace v didaktické znalosti obsahu (na
empiricko-výzkumném příkladu výtvarného projevu). In T. Janík, et al., Metodologické
problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 113‒127). Brno: Paido.

Storch, D. (2012). Věda, ekologie, ideologie a myšlení. In P. Hlaváček (Ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru: Vzdělanost, společnost, politika (s. 328‒336). Praha: Academia.

Šobáňová, P. (2011). Učitelé výtvarné výchovy a jejich znalosti kurikula. In T. Janík, P. Knecht,
& S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/sobanova.pdf

Šteffl, O. (2012). Škola za pokrokem. In P. Hlaváček (Ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru:
Vzdělanost, společnost, politika (s. 370‒390). Praha: Academia.

Švec, V. (2001). Zdokonalování přípravného vzdělávání učitelů. In E. Walterová (Ed.), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém: Sborník z celostátní konference, Praha 19. září 2001 (s. 47‒63). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Tondl, L. (2002). Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze. Praha: Filosofia.

Valenta, J. (2002). Potřebujeme didaktiku teorie? Pedagogika, LII (4), 385‒387.

Vančát, J. (2009). Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum.

Vašíček, Z. (2003). Podmínky volby. Praha: Triáda.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-404


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy
Iva Stuchlíková, Tomáš Janík, Zdeněk Beneš, Martin Bílek, Karla Brücknerová, Miroslava Černochová, Věra Čížková, Hana Čtrnáctová, Leoš Dvořák, Kateřina Dytrtová, Blažena Gracová, Ondřej Hník, Martina Kekule, Klára Kostková, Milan Kubiatko, Michal Nedělka, Jarmila Novotná, Miroslav Papáček, Jan Petr, Michaela Píšová, Dana Řezníčková, Jan Slavík, Antonín Staněk, Martina Šmejkalová, Marie Tichá, Josef Valenta, Jiří Vaníček, Naďa Vondrová, Radka Závodská, Vojtěch Žák
ISBN 978-80-210-7884-0  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.