Rozumění pedagogickému jsoucnu: k duchovní obnově pedagogiky a škol

L. Ries

Abstrakt

Pedagogické jsoucno jako veškeré pedagogické dění má vzhledem k současné situaci člověka a jeho světa doznat hlubokých proměn. Rozumění povaze hierarchické struktury pedagogického jsoucna je možným předpokladem těchto proměn. Hierarchická struktura je tvořena těmito sedmi rovinami: 1. náprava věcí lidských; 2. mezilidské vztahy; 3. specifikum oblastí poznávání a konání; 4. vázanost oblastí poznávání a konání; 5. kulturní, filosofické (světonázorové) potence poznávání a konání; 6. poznávání a prožívání smyslu, vyšších hodnot, spirituality; 7. činy, jednání, chování, užití. Předpokladem žádoucích proměn edukace je základová první rovina a vrcholové roviny pátá až sedmá.

Bibliografická citace

Ries, L. (2012). Rozumění pedagogickému jsoucnu: k duchovní obnově pedagogiky a škol. Pedagogická orientace, 22(3), 353–366. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-3-353

Klíčová slova

roviny pedagogického jsoucna; proměny edukace; poslání (mise) pedagogiky a školy; vůle konat dobro

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anzenbacher, A. (1990). Úvod do filozofie. Praha: SPN.

Čapková, D. (1992). Obecná porada a její význam. In J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. I. Praha: Svoboda.

Delors, J. (Ed.). (1997). Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní konference UNESCO „Vzdělání pro 21. století“. Praha: PedF UK.

Enomiya-Lassalle, H. M. (1995). Zenová meditace. Brno: Cesta.

Fink, E. (1996). Bytí, pravda, svět. Praha: OIKOYMENH.

Helus, Z. (2012, rukopis). Společenská krize – důsledky pro pojetí edukace jakožto starosti o člověka. In H. Lukášová (Ed.), Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Praha: Asociace waldorfských škol ČR.

Komenský, J. A. (1958). Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. I. Praha: SPN.

Komenský, J. A. (1992). Obecná porada o nápravě věci lidských. I., II., III. svazek. Praha: Svoboda.

Kühlewind, G. (2010). Služebníci Slova. Člověk jako slovo a rozhovor. Hranice: Fabula.

Lukášová, H. (2010). Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál.

Maňák, J. (1998). Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: Masarykova univerzita.

Mareš, J. (Ed.). (2008). Kvalita života dětí a dospívajících III. Brno: MSD.

Patočka, J. (1992). Komenského Všeobecná porada. In J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. III. Praha: Svoboda.

Ries, L. (2011). Člověk a výchova II. K humanizaci školy a edukace. Ostrava: OU, Pedagogická fakulta.

Říčan, P. (2006). Spiritualita jako základ mravní výchovy. Pedagogika, 56(2), 119–131.

Šalda, F. X. (1948). Studie o umění a básnících. Praha: Melantrich.

Štech, S. (1992). Škola stále nová. Praha: Univerzita Karlova.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-353


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Self-concept of Teachers - Suggestions for Self-evaluation and Research
Hana Lukášová
e-Pedagogium  ročník: 17,  číslo: 1,  první strana: 46,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5507/epd.2017.005Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.