K rozvoji interkulturní komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka

Roč.23,č.1(2013)

Abstrakt

Cílem studie je představit výzkumné šetření v oblasti hodnocení rozvoje interkulturní komunikační kompetence (dále ICC1) u studentů učitelství anglického jazyka pro základní školy v rámci studijního předmětu Intercultural Communicative Competence. Fenomén interkulturality klade nové nároky nejen na pedagogickou praxi, ale i výzkum. Zaměřujeme se tedy na tematiku interkulturní výchovy a vzdělávání s klíčovým cílem rozvoje ICC. Předpokladem pro výzkumné uchopení problematiky je konceptualizace konstruktu ICC a jeho následná didaktizace, tj. rozvoj a hodnocení. V rámci realizovaného výzkumného šetření jsme využili kvantitativního i kvalitativního přístupu ke sběru i analýze dat; jako techniky sběru dat byl využit dotazník YOGA Form a ohniskové skupiny, jejichž transkripty byly podrobeny obsahové analýze. Výzkumný soubor tvořilo 17 studentů učitelství anglického jazyka (15 žen a 2 muži; průměrný věk: 24 let). Cílem výzkumného šetření bylo odhalit, zda u studentů na základě absolvování studijního předmětu Intercultural Communicative Competence došlo k rozvoji jednotlivých dimenzí ICC a pokud ano, tak jakých dimenzí a v jaké míře. Výsledky výzkumu potvrdily, že u studentů došlo k rozvoji všech dimenzí ICC, avšak v různé míře. Signifikantní rozvoj byl zaznamenán v oblasti dimenzí znalostí a dovedností. V rámci dimenze povědomí a postojové pak došlo k iniciaci rozvojových tendencí, což s ohledem na obtížnost jejich didaktizace hodnotíme kladně, jelikož i podpora rozvoje reflektivního potenciálu studentů ve vztahu k rozvoji ICC (i iniciaci toho rozvoje) hraje důležitou roli. Na základě výsledků výzkumu diskutujeme možné implikace těchto výstupů, tj. zejména rozvoj dimenze znalostní a dovednostní, pro teorii i praxi.


Klíčová slova:
interkulturní komunikační kompetence (ICC), rozvoj interkulturní komunikační kompetence, hodnocení interkulturní komunikační kompetence, YOGA Form
Reference

Abram, I. (2001). The ABCD of intercultural classroom education. Dostupné z: http://www.tickleproject.eu/toolbox/material/materials_netherlands/Link_7_THE%20ABCD_%20OF_%20INTERCULTURAL_%20CLASSROOM_%20EDUCATION.pdf

ABCD Crown model. Pracovní materiál, dosud nepublikováno (osobní kontakty).

Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné
vědní disciplíny. Pedagogika, 46(1), 23–37.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon:
Multilingual Matters.

Byram, M., & Fleming, M. (1998). Language learning in intercultural perspective, approaches
through drama and ethnography. Cambridge: Cambridge University Press.

Byram, M., Nichols, A., & Stevens, D. (2001). Developing intercultural competence in practice.
Clevedon: Multilingual Matters.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second
language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–47. https://doi.org/10.1093/applin/1.1.1

Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. (2001). Cambridge: Cambridge University Press.

Day, C. (2011). The new lives of teachers: Reserch which influences. Orbis Scholae, 5(2), 7–29. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.97

Deardorff , D. K. (2004). Intercultural competence model. Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Raleigh NC: North Carolina State University. Dostupné z: http://www.unr.edu/oiss/toolbox/2009/INTERCULTURAL%20COMPETENCE%20MODELS%20deardorff %2006.pdf

Deardorff , D. K. (2006). Models of intercultural competence. Dostupné z http://www.bertelsmannstiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_30238_30239_2.pdf

Deardorff , D. K. (2009). Implementing intercultural competence assessment. In D. K. Deardorff
(Ed.), The SAGE Handbook of intercultural competence (s. 2–52). Thousand Oaks: Sage Publications.

Denscombe, M. (2003). The good research guide. Glasgow: Bell & Brain.

Faltýn, J. (2005). Teoretická východiska multikulturní andragogiky. Praha: MJF Praha.

Fantini, A. E. (2000). A central concern: Developing intercultural competence. Adapted from a Report by the intercultural communicative competence. Brattleboro: World Learning. Dostupné z http://www.sit.edu/publications/docs/competence.pdf

Fantini, A. E. (2001). Exploring intercultural competence: A construct propsal. Předneseno na: NCOLCTL Fourth Annual Coneference. Barttleboro, Vermont, USA.

Fantini, A. E. (2005). Assessing intercultural competence: a research project of the federation EIL. Dostupné z http://www.experiment.org/documents/AppendixG

Fantini, A. E. (2009) Assessing intercultural competence: Issues and tools. In D. K. Deardorff
(Ed.), The SAGE Handbook of intercultural competence (s. 456–476). Thousand Oaks: Sage
Publications.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Gillham, B. (2002). Developing a questionnaire. London: Continuum.

Hladík, J. (2010). Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace,
20(4), 27–47.

Hrdlička, M. (2005). K otázce komunikační metody a komunikativnosti. Příspěvek přednesený v berlínském Českém centru na fóru Komunikativní metody a čeština.

Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holme (Eds.), Sociolinguistics (s. 269–293). Harmondsworth: Penguin Books.

Janebová, E., & Kasíková, H. (2007). Interkulturní výchova. In A. Vališová & H. Kasíková, et al.,
Pedagogika pro učitele (s. 291–298). Praha: Grada.

Janík, T., & Slavík, J. (2007). Vztah obor – vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis
Scholae, 2(1), 54–66.

Janoušek, J. (2007). Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada.

Ježková, V. (2003). Proměny a inovace ve výuce cizím jazykům v Evropě. In 11. konference ČAPV – Sociální a kulturní souvislosti výchovy [CD-ROM]. Brno: Paido.

Klieme, E., Maag-Merki, K., & Hartig, J. (2010). Pojem kompetence a význam kompetencí ve
vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(1), 104–119.

Kostková, K. (2010). Teacher and intercultural communicative competence as a challenge. In T. Janík & P. Knecht (Eds.), New pathways in the professional development of teachers (s. 232–240). Münster: LIT Verlag.

Kostková, K. (2012a). Interkulturní komunikační kompetence v českých kurikulárních dokumentech. In P. Knápek (Ed.), Interkulturní soužití v kontextu vyučování, kultury a literatury. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Kostková, K. (2012b). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Munipress.

Koťa, J. (2000). Místo člověka v globalizovaném světě. Pedagogika, 50(1), 1–2.

Leeman, Y., & Ledoux, G. (2005). Teachers on intercultural education. Teachers and teaching:
Theory and practice, 11(6), 575–589.

Lustig, M. W., & Koestner, J. (2006). Intercultural competence. New York: Pearson Education.

Mareš, J., & Gavora, P. (1999). Anglicko-český pedagogický slovník. Praha: Portál.

Omaggio Hadley, A. (2001). Teaching language in context. USA: Thomson Heinle.

Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, 21(2), 145–155.

Průcha, J. (2001). Multikulturní výchova. Teorie – praxe – výzkum. Praha: ISV Praha.

Průcha, J. (2010). Interkulturní komunikace. Praha: Grada.

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Shulman, L. B. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57(1), 1–22.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak
v jazycích hodnotíme. (2002). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Spitzberg, B. H., & Changnon, G. (2009). Conceptualizing intercultural competence. In D. K. Deardorff (Ed.), The SAGE handbook of intercultural competence (s. 2–52). Thousand Oaks: Sage Publications.

Šebestová, S. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka:
videostudie. Brno: Masarykova univerzita.

Ting-Toomey, S., & Kurogi, A. (1998). Facework competence in intercultural conflict: an updated
face-negotiation theory. International Journal of Intercultural Relations, 22(2), 187–225. https://doi.org/10.1016/S0147-1767(98)00004-2

Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press.

Usó-Juan, E., & Martínez-Flor, A. (2006). Current trends in the development and teaching of the
four language skills. Berlin: Mouton de Gruyter.

Varianty projekt, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. (2002). Dostupné z http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/a02ikv.pdf

Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického
jazyka na 2. stupni základní školy. Brno: Munipress.

Metriky

0


675

Views

509

PDF views