Standardy závěrečných prací pedagogických oborů

Roč.23,č.4(2013)

Abstrakt

Téma kvality závěrečných prací obhajovaných na vysokých školách je v kontextu občasných plagiátorských kauz stále živé. Studie zkoumá dokumenty fakult (standardy), které se svým tématem a obsahem váží k závěrečným pracím. Analyzovanou jednotkou jsou dokumenty z prostředí fakult, ústavů (kateder), které v ČR garantují a zajišťují pedagogické obory. Výchozí pozicí pro studii je popis proměny současného kontextu, především přechod na dvoustupňové studium, vzrůstající počet studentů v terciárním vzdělávání v uplynulém desetiletí, důraz na kvalitu a learning outcomes v kontextu konceptu přístupu zaměřeného na studenta a celostátního projektu Q-RAM. Celkem bylo analyzováno 24 dokumentů prostřednictvím strukturní obsahové analýzy s využitím formálních, obsahových, typizujících a stupnicových forem analýzy. Výsledkem je rozkrytí struktury dokumentů, které nám následně umožnilo popis jejich hlavních charakteristik. Jedno ze zjištění dokládá převahu procedurálních charakteristik těchto dokumentů na úkor zdůraznění obsahových náležitostí a oborových standardů, které by studentům jasnou a srozumitelnou formou sdělovaly, co od nich daná instituce očekává. Závěr studie konstatuje, že se jedná o téma, které garantům pedagogických oborů otevírá prostor pro koncepční a tvůrčí práci při vytváření relace mezi kompetencemi absolventů, výstupů učení jednotlivých disciplín a potřebou formulovat smysluplný standard závěrečné práce daného oboru.


Klíčová slova:
strukturní obsahová analýza; obsahová analýza dokumentů; standardy závěrečných prací; pedagogické obory; přístup zaměřený na studenty; learning outcomes
Reference

Černíkovský, P., & Nantl, J. (2011). Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Národní deskriptory. Praha: MŠMT.

Drápela, V. J. (1997). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON.

Kratochvíl, S. (1998). Základy psychoterapie. Praha: Portál.

Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Veber, T., & Bauman, P. (2010). Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací. Dostupné z http://www.tf.jcu.cz/getfile/08e7dfe316146697

Metriky

0


833

Views

672

PDF views