Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty

František Tůma

Abstrakt

Cílem předkládané metodologické studie je pojednat o etnometodologické konverzační analýze jako o metodě uplatnitelné ve výzkumu interakce ve třídě. Studie nastiňuje stav teoretické a metodologické reflexe v této oblasti pedagogického výzkumu (část 1), vymezuje pozici konverzační analýzy a pojednává o intersubjektivitě v interakci, k jejímuž hlubšímu pochopení může konverzační analýza přispět (část 2). Studie dále pojednává o východiscích konverzační analýzy, ze kterých jsou odvozeny principy a postupy při transkribování a analýze dat (část 3). Tyto principy a postupy jsou na vybraných datových ukázkách názorně ilustrovány, přičemž je pozornost věnována i párovým sekvencím, střídání mluvčích a opravám, které představují oblasti zájmu konverzační analýzy (část 4). V závěru textu je pojednáno o kritice konverzační analýzy a některých vývojových tendencích v konverzačněanalytickém výzkumu. Je vyvozeno, že konverzační analýza umožňuje postihnout lokálně utvářené vzájemné porozumění mezi účastníky v interakci a zároveň zohlednit institucionální (didaktické) aspekty interakce ve třídě.

Bibliografická citace

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441. 

Klíčová slova

konverzační analýza; interakce ve třídě; metodologie výzkumu; intersubjektivita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ashmore, M., & Reed, D. (2001). Nevinnost a nostalgie v konverzační analýze: dynamické vztahy mezi nahrávkou a jejím přepisem. Biograf, 25, 3–23.

Auer, P. (2014). Jazyková interakce. (přel. J. Nekvapil, P. Kaderka, M. Nekula, V. Dovalil, I. Vasiljev, & M. Sloboda). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Bromme, R., & Tillema, H. (1995). Fusing experience and theory: The structure of professional knowledge. Learning and Instruction, 5(4), 261–267. https://doi.org/10.1016/0959-4752(95)00018-6

Drew, P., & Sorjonen, M.-L. (2011). Dialogue in institutional interactions. In T. A. van Dijk (Ed.), Discourse studies (2. vyd., s. 191–216). London: Sage.

Engeström, Y. (2014). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research (2. vyd.). Cambridge: Cambridge University Press.

Gardner, R. (2013). Conversation analysis in the classroom. In J. Sidnell & T. Stivers (Eds.), The handbook of conversation analysis (s. 593–611). Chichester: Wiley-Blackwell.

Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. New Jersey: Prentice Hall.

Giles, D., Stommel, W., Paulus, T., Lester, J., & Reed, D. (2015). Microanalysis of online data: The methodological development of “digital CA”. Discourse, Context & Media, 7, 45–51.

Green, J., & Dixon, C. (2008). Classroom interaction, situated learning. In M. Martin-Jones, A.-M. de Mejía, & N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education (2. vyd., s. 3–14). New York: Springer.

Helbig, G. (1991). Vývoj jazykovědy po roce 1970 (přel. J. Nekvapil & J. Holšánová). Praha: Academia.

Heritage, J. (2001). Goffman, Garfinkel and conversation analysis. In M. Wetherell, S. Taylor, & S. J. Yates (Eds.), Discourse theory and practice: A reader (s. 47–56). London: Sage.

Heritage, J., & Atkinson, M. J. (1984). Introduction. In M. J. Atkinson & J. Heritage (Eds.), Structures of social action (s. 1–15). Cambridge: Cambridge University Press.

Heritage, J., & Clayman, S. (2010). Talk in action. Interactions, identities, and institutions. Chichester: Wiley-Blackwell.

Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. In G. H. Lerner (Ed.), Conversation analysis. Studies from the first generation (s. 13–31). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Kaderka, P., & Nekvapil, J. (2014). Doslov – Jazyk v sociální interakci: Nad českým překladem knihy Petera Auera Jazyková interakce. In P. Auer, Jazyková interakce (s. 237–248). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Kitzinger, C. (2013). Repair. In J. Sidnell & T. Stivers (Eds.), The handbook of conversation analysis (s. 229–256). Chichester: Wiley-Blackwell.

Koshik, I. (2002). Designedly incomplete utterances: A pedagogical practice for eliciting knowledge displays in error correction sequences. Research on Language and Social Interaction, 35(3), 277–309. https://doi.org/10.1207/S15327973RLSI3503_2

Leonťjev, A. N. (1978). Činnost. Vědomí. Osobnost (přel. M. Sedláková, J. Ondráčková, K. Riegel). Praha: Nakladatelství Svoboda.

Lerner, G. H. (1995). Turn design and the organization of participation in instructional activities. Discourse Processes, 19(1), 111–131.

Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Linell, P. (1998). Approaching dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Macbeth, D. (2004). The relevance of repair for classroom correction. Language in Society, 33(5), 703–736. https://doi.org/10.1017/S0047404504045038

Macbeth, D. (2011). Understanding understanding as an instructional matter. Journal of Pragmatics, 43(2), 438–451. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.12.006

Malíř, F. (1971). Didaktiky cizích jazyků jako vědní obory. K problematice jejich předmětu. Praha: Academia.

Mareš, J. (2009). Posledních dvacet let výzkumu pedagogické interakce a komunikace v České republice (léta 1990–2009). In Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Sborník příspěvků z konference (s. 9–29). Hradec Králové: Gaudeamus.

Mareš, J. (2016). Zkoumání procesů a struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost. Pedagogika, 66(3), 250–289. https://doi.org/10.14712/23362189.2016.289

Markee, N. (2015a). Introduction: Classroom discourse and interaction research. In N. Markee (Ed.), The handbook of classroom discourse and interaction (s. 3–19). Chichester: John Wiley & Sons.

Markee, N. (Ed.). (2015b). The handbook of classroom discourse and interaction. Chichester: John Wiley & Sons.

Markee, N., & Kasper, G. (2004). Classroom talks: An introduction. The Modern Language Journal, 88(4), 491–500. https://doi.org/10.1111/j.0026-7902.2004.t01-14-.x

Markee, N., & Kunitz, S. (2015). CA-for-SLA studies of classroom interaction: Quo vadis? In N. Markee (Ed.), The handbook of classroom discourse and interaction (s. 425–439). Chichester: John Wiley & Sons.

Marková, I. (2007). Dialogičnost a sociální reprezentace: dynamika mysli (přel. H. Šolcová). Praha: Academia.

Marková, I., Müllerová, O., & Hoffmannová, J. (1999). Od teorie dialogu k institucionální komunikaci. Slovo a slovesnost, 60(3), 195–213.

Mehan, H. (1979). Learning lessons. Cambridge: Harvard University Press.

McHoul, A. W. (1978). The organization of turns at formal talk in the classroom. Language in Society, 7(2), 183–213. https://doi.org/10.1017/S0047404500005522

McHoul, A. W. (1990). The organization of repair in classroom talk. Language in Society, 19(3), 349–377. https://doi.org/10.1017/S004740450001455X

Moerman, M., & Sacks, H. (1988). On „understanding“ in the analysis of natural conversation. In M. Moerman, Talking culture: Ethnography and conversation analysis (s. 180–186). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Mori, J., & Zuengler, J. (2008). Conversation analysis and talk-in-interaction in classrooms. In M. Martin-Jones, A.-M. de Mejía, & N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education. Volume 3: Discourse and education (2. vyd., s. 15–26). New York: Springer.

Nekvapil, J. (1999). Etnometodologická konverzační analýza v systému encyklopedických hesel. Češtinář, 10(3), 80–87.

O’Connell, D. C., & Kowal, S. (2003). Psycholinguistics: A half century of monologism. The American Journal of Psychology, 116(2), 191–212. https://doi.org/10.2307/1423577

Peräkylä, A. (2004). Reliability and validity in research based on naturally occurring social interaction. In D. Silverman (Ed.), Qualitative research. Theory, method and practice (2. vyd., s. 283–304). London: Sage.

Pomerantz, A., & Fehr, B. J. (2011). Conversation analysis: An approach to the analysis of social interaction. In T. A. van Dijk (Ed.), Discourse studies (2. vyd., s. 165–190). London: Sage.

Richards, K. (2005). Introduction. In K. Richards & P. Seedhouse (Eds.), Applying conversation analysis (s. 1–15). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Sacks, H. (1984). Notes on methodology. In M. J. Atkinson & J. Heritage (Eds.), Structures of social action (s. 21–27). Cambridge: Cambridge University Press.

Sacks, H. (1995a). Lectures on conversation. Volume I (G. Jefferson, Ed.). Malden: Blackwell.

Sacks, H. (1995b). Lectures on conversation. Volume II (G. Jefferson, Ed.). Malden: Blackwell.

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language, 50(4), 696–735. https://doi.org/10.1353/lan.1974.0010

Seedhouse, P. (2004). The interactional architecture of the language classroom: A conversation analysis perspective. Malden: Blackwell.

Seedhouse, P. (2005). Conversation analysis as research methodology. In K. Richards & P. Seedhouse (Eds.), Applying conversation analysis (s. 251–266). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Schegloff, E. A. (1992). Repair after next turn: The last structurally provided defense of intersubjectivity in conversation. American Journal of Sociology, 97(5), 1295–1345. https://doi.org/10.1086/229903

Schegloff, E. A. (2007). Sequence organization in interaction: A primer in conversation analysis I. Cambridge: Cambridge University Press.

Schegloff, E. A., Jefferson, G., & Sacks, H. (1977). The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. Language, 53(2), 361–382. https://doi.org/10.1353/lan.1977.0041

Schegloff, E. A., & Sacks, H. (1973). Opening up closings. Semiotica, 8(4), 289–327. https://doi.org/10.1515/semi.1973.8.4.289

Sidnell, J., & Stivers, T. (Eds.). (2013). The handbook of conversation analysis. Chichester: Blackwell.

Silverman, D. (1998). Harvey Sacks: Social science and conversation analysis. New York: Oxford University Press.

Skukauskaite, A., Rangel, J., Rodriguez, L. G., & Krohn Ramón, D. (2015). Understanding classroom discourse and interaction: Qualitative perspectives. In N. Markee (Ed.), The handbook of classroom discourse and interaction (s. 44–59). Chichester: John Wiley & Sons.

ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis (2. vyd.). London: Sage.

Tůma, F. (2014a). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-6-878

Tůma, F. (2014b). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990–2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.

Vaníčková, K. (2014). Transkripce v konverzační analýze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 5(1), 48–64.

Višňovský, E., Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Pedagogický dualizmus teoretického a praktického: historické pozadie a súčasné ilúzie. Pedagogická orientace, 22(3), 305–335. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-305

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Cambridge: Harvard University Press.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-415


Crossref Cited-by (9)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Postupy používané učiteli ve vztahu k žákovské chybě při interakci s celou třídou
Martin Majcík
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 3,  první strana: 472,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-472

2. Primary School Teachers' View of Pupils' Questions
Marie Pavelková
e-Pedagogium  ročník: 17,  číslo: 3,  první strana: 53,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5507/epd.2017.036

3. Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu
Miroslav Janík
Pedagogická orientace  ročník: 27,  číslo: 1,  první strana: 104,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-104

4. Interakce při řešení problémově orientovaných úloh ve výuce přírodovědy
Tereza Češková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 14,  číslo: 1,  první strana: 49,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23363177.2020.3

5. Výzkum interakce mezi spolužáky: přehled konverzačněanalytických studií
František Tůma, Linda Nepivodová, Nicola Fořtová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.12

6. Z nesezdaného soužití do manželství: záleží na vzdělanostní homogamii?
Dominika Sladká
Sociální studia / Social Studies  ročník: 18,  číslo: 1,  první strana: 141,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/SOC2021-1-141

7. Situační analýza a role diskurzů v sociálněvědním výzkumu
Markéta Košatková
Sociální studia / Social Studies  ročník: 18,  číslo: 1,  první strana: 35,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/SOC2021-1-35

8. Potenciál diskurzivní analýzy a vizuální metodologie v postmoderním paradigmatu vědy
Markéta Sedláková
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 1,  první strana: 163,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-163

9. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy
František Tůma
ISBN 978-80-210-8888-7  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017Copyright (c) 2016 František Tůma

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.