Diskursivní analýza a její využití ve výzkumu edukačních jevů

Dušan Klapko

Abstrakt

Obsahem odborného textu je charakteristika diskursivní analýzy jako metodologického a vědního přístupu a teoretické ukotvení působení diskursů v sociální realitě v kontextu moci a vědění. Součástí výkladu je stručná charakteristika diskursivních přístupů. Na závěr výkladu prezentujeme možnosti využití přístupů diskursivní analýzy ve výzkumu z oblasti edukační reality. V širším smyslu je cílem sdělení popsat v oblasti pedagogického výzkumu aplikování transdisciplinárního přístupu za účelem komplexnějšího vysvětlení edukační reality. V užším smyslu je cílem sdělení prezentovat teoretické ukotvení diskursivní analýzy a její využití ve zkoumání edukační reality.

Bibliografická citace

Klapko, D. (2016). Diskursivní analýza a její využití ve výzkumu edukačních jevů. Pedagogická orientace, 26(3), 379–414.

Klíčová slova

diskursivní analýza; sociální (edukační) realita; konstruktivismus; poststrukturalismus; kritické teorie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Auer, P., & Nekvapil, J. (2014). Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Austin, J. (2000). Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Billig, M. (1996). Arguing and thinking: A rhetorical approach to social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Billig, M. (1997). Rhetorical and discursive analysis. How families talk about the royal family. In N. Hayes (Ed.), Doing qualitative analysis in psychology (s. 39–54). Hove: Psychology Press.

de Saussure, F. (2007). Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia.

Dreyfus, H. L., Rabinow, P., & Foucault, M. (2010). Michel Foucault: za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Herrmann & synové.

Edwards, D., & Potter, J. (1992). Discursive psychology. London: Sage.

Eribon, D. (2002). Michel Foucault 1926–1984. Praha: Academia.

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Text analysis for social research. London: Routledge.

Fairclough, N. (2010). Analysing discourse. New York: Routledge.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977. New York: Pantheon.

Foucault, M. (1999). Dějiny sexuality I: vůle k vedení. Praha: Herrmann & synové.

Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin.

Foucault, M. (2002). Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové.

Froschauer, U. (2002). Artefaktanalyse. In S. Kühl & P. Strodtholz (Eds.), Methoden der Organisationsforschung (s. 361–395). Reinbek: Rowohlt.

Gergen, K. J. (1985). The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist, 40(3), 266–275. https://doi.org/10.1037/0003-066X.40.3.266

Goffmann, E. (1986). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Boston: Northeastern University Press.

Harré, R., & Gillet, G. R. (2001). Diskurz a myseľ: úvod do diskurzívnej psychológie. Bratislava: Iris.

Henriques, J. (1984). Changing the subject: Psychology, social regulation, and subjectivity. London: Psychology Press.

Höflerová, E. (2003). Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Homoláč, J. (2009). Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha: Karolinum.

Horkheimer, M. (2001). Tradiční a kritická teorie. Aluze, 4(1), 74–106.

Horkheimer, M., &, Marcuse, H. (2003). Filosofie a kritická teorie. Filosofický časopis, 51(4), 617–638.

Hrubec, M. (2003). Horkheimer a Marcuse: tvůrci programových tezí kritické teorie. Filosofický časopis, 51(4), 592–616.

Hudec, Z., & Dostálek, M. (2013). Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho: ideologie, queer, diskursivní analýza. Olomouc: Pastiche Filmz.

Jäger, S. (2009). Kritische Diskursanalyse. Münster: Unrast.

Jäger, S. (2012). Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Münster: Unrast.

Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství.

Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. Praha: Portál.

Jörgensen, M., & Phillips, L. (2010). Discourse analysis as theory and method. London: Sage.

Keller, R. (2007). Diskurs-forschung. Eine Einführung für Sozialwissenschaftlerlnnen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Keller, R. (2013). Doing discourse research. An introduction for social scientists. Los Angeles: Sage.

Klapko, D., Remsová, L., Kolaříková, V., Sedláková, M., & Žákovský, L. (2014). Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. Brno: Masarykova univerzita.

Klemperer, V. (2001). I will bear witness: A diary of the Nazi years. New York: Modern Library.

Kögler, H. H. (2006). Kultura, kritika, dialog. Praha: Filosofia.

Kořenský, J. (1998). Proměny myšlení o řeči. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Kořenský, J. (2004). Člověk, řeč, poznání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Laclau, E., & Mouffe, Ch. (1985). Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics. London: Verso.

Laclau, E., & Mouffe, Ch. (1990). Post-Marxism without apologies. In E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time (s. 34–61). London: Verso.

Lueger, M. (2004). Grundlagen qualitativer Feldforschung. Methodologie, Organisierung, Materialanalyse. Wien: WUV-Univ.

Machová, S., & Švehlová, M. (2001). Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Mašek, J., & Zikmundová, V. (2012). Využití audiovizuálního sdělení v mediální výchově. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Nekvapil, J. (1999–2000). Etnometodologická konverzační analýza v systému encyklopedických hesel. Češtinář, 10(3), 80–87.

Nekvapil, J. (2000–2001). Sociální kategorizace v interkulturním kontaktu: základní výklad, cvičení a diskuse dvou scén z podnikové komunikace. Češtinář, 11(2), 38–52.

Nekvapil, J., & Leudar, I. (2002). Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích. Sociologický časopis, 38(4), 483–500.

Nohejl, M. (2001). Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: pojednání o východiscích fenomenologické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Phillips, N., & Hardy, C. (2002). Discourse analysis: Investigating processes of social construction. London: Sage.

Potter, J. (2003). Discursive psychology: Between method and paradigm. Discourse & Society, 14(6), 783–794. https://doi.org/10.1177/09579265030146005

Potter, J., & Wetherell, M. (1995). Discourse analysis. In J. A. Smith, R. Harré, & L. V. Langenhove (Eds.), Rethinking methods in psychology (s. 80–92). London: Sage.

Potter, J., & Wetherell, M. (2004). Discourse and social psychology. Beyond attitudes and behaviour. London: Sage.

Prokopová, K., Orságová, Z., & Martinková, P. (2014). Metodologie výzkumu v oblasti kritické analýzy diskurzu. Olomouc: Univerzita Palackého.

Röhrich, A. (2008). Ideologie, jazyky, texty: analýza a interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997. Liberec: Bor.

Sacks, H. (1992). Lectures on conversation. Oxford: Blackwell.

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language, 50(4), 696–735. https://doi.org/10.1353/lan.1974.0010

Sedláková, R. (2014). Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada.

Schegloff, E. A. (1977). Identification and recognition in interactional openings. In I. de Sola Pool (Ed.), The social impact of the telephone (s. 415–450). Cambridge: The MIT Press.

Šanderová, J., & Šmídová, O. (2009). Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Šíp, R., & Švec, V. (2013). Pojetí tacitních znalostí v paradigmatu sjednoceného pole. Pedagogická orientace, 23(5), 664–690. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-664

Šmídová, O. (2009). Jak děláme nerovnosti diskursivně. In J. Šafr (Ed.), Sociální interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace (s. 99–122). Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Šmídová, O. (2012). „Rudé právo psalo, že nás bylo málo…“: restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Šubrt, J. (2007). Historická sociologie: teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Šubrt, J. (2008). Soudobá sociologie. Praha: Karolinum.

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990–2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.

Urbánek, T. (2003). Psychosémantika: psychosémantický přístup ve výzkumu a diagnostice. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela.

Valenta, M. (2011). Revoluce na pořadu dne: kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé strany Zelených: diskursivní analýza. Praha: Matfyzpress.

Van Dijk, T. A. (2009). Society and discourse: How social contexts influence text ant talk. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Leeuwen, T. (2005). Introducing to social semiotics. London: Routledge.

Vašát, P. (2008). Kritická diskursivní analýza: sociální konstruktivismus v praxi. AntropoWebzin, 4(2–3), 101–112.

Vašát, P. (2010). Nástin mediálního diskursu o Janově: kriticko-diskursivní přístup. AntropoWebzin, 6(1), 39–43.

Walzer, M. (2000). Interpretace a sociální kritika. Praha: Filosofia.

Willig, C. (2005). Introducing qualitative research in psychology: Adventures in theory and method. Maidenhead: Open University Press.

Wittgenstein, L. (1998). Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia.

Wodak, R. (2008). Politics as usual: The discursive construction and representation of politics in action. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wodak, R., & Meyer, M. (2009). Methods for critical discourse analysis. London: Sage.

Young, I. M., & Uhde, Z. (2010). Proti útlaku a nadvládě: transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia.

Zábrodská, K. (2009). Variace na gender: poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-379


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé
Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek
ISBN 978-80-210-9652-3  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020

2. Potenciál diskurzivní analýzy a vizuální metodologie v postmoderním paradigmatu vědy
Markéta Sedláková
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 1,  první strana: 163,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-163

3. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy
František Tůma
ISBN 978-80-210-8888-7  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017Copyright (c) 2016 Dušan Klapko

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.