Fenomén putování jako symbol duchovního rozměru osobnostního rozvoje v diskursu zážitkové pedagogiky

I. Jirásek

Abstrakt

Text v diskursu filosofie výchovy hledá možná propojení informálního vzdělávání v rámci putovního kurzu Prázdninové školy Lipnice Život je gotickej pes a potenciálního rozvoje spirituálního rozměru lidského způsobu bytí. První část výkladu pojednává o oboru zážitková pedagogika a expedičním kurzu jako příkladu zvoleného diskursu. Druhá část se zaměřuje na spirituální rozměr lidského prožívání a jeho odlišení od témat náboženských. Třetí část konkretizuje spirituální prožitky v rámci popisovaného kurzu a předkládá nový model spirituálního (nenáboženského) putování. Struktura projektů realizovaných metodami zážitkové pedagogiky nabízí potenciál pro uchopení možností, jež s sebou nese nenábožensky pojatá spiritualita. Mezi fenomény strukturující tento rozměr prožívání patří duch, cesta, transcendence, transformace a smysl. Příspěvek tak upozorňuje, že zážitková pedagogika má ve své hloubce velmi blízko ke spiritualitě v její nenáboženské dimenzi a tím i k akcentaci autentického modu existence.

Bibliografická citace

Jirásek, I. (2014). Fenomén putování jako symbol duchovního rozměru osobnostního rozvoje v diskursu zážitkové pedagogiky. Pedagogická orientace, 24(1), 5–21. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-1-5

Klíčová slova

spiritualita; zážitková pedagogika; putování; smysl; filosofie výchovy; autenticita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Babyrádová, H., & Havlíček, J. (Eds.). (2006). Spiritualita: fenomén spirituality z pohledu filosofie, religionistiky, teologie, literatury, teologie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Brno: Masarykova univerzita.

Brown, M. (2008). Comfort zone: Model or metaphor? Australian Journal of Outdoor Education, 12(1), 3–12.

Drahanská, P. (2009). Puzzle a bábovky. Gymnasion, 6(11), 47–54.

Eliade, M. (2006). Posvátné a profánní. Praha: Oikoymenh.

Elkins, D. N., Hedstrom, L. J., Hughes, L. L., Leaf, J. A., & Saunders, C. (1988). Toward a humanisticphenomenological spirituality: Definition, desription, and measurement. Journal of Humanistic Psychology, 28(4), 5–18.
DOI: 10.1177/0022167888284002

Emmons, R. A., & Crumpler, C. A. (1999). Religion and spirituality? The roles of sanctification and the concept of God. The International Journal for the Psychology of Religion, 9(1), 17–24.
DOI: 10.1207/s15327582ijpr0901_3

Fenwick, T. J. (2001). Critical questions for pedagogical engagement of spirituality. Adult Learning, 12(3), 10–12.

Franc, D., Zounková, D., & Martin, A. (2007). Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press.

Frankl, V. (1994). Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

Frankl, V. (1997). Vůle ke smyslu: vybrané přednášky. Brno: Cesta.

Freud, S. (1991). Vybrané spisy I. Praha: Avicenum.

Fromm, E. (1969). Lidské srdce. Praha: Mladá fronta.

Gintel, A. (1982). Obrana vůdčích myšlenek aneb dramaturgie. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 10(2), 7–9.

Heidegger, M. (1993). Co je metafyzika? Praha: ISE.

Heidegger, M. (1996). Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.

Heller, J., & Mrázek, M. (1988). Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. Praha: Kalich.

Hogan, M. J. (2009). On spirituality and education. Thinking Skills and Creativity, 4(2), 138–143.
DOI: 10.1016/j.tsc.2009.06.001

Holec, O., et al. (1994). Instruktorský slabikář. Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Hora, P., et al. (1984). Prázdniny se šlehačkou. Praha: Mladá fronta.

James, W. (1930). Druhy náboženské zkušenosti. Praha: Melantrich.

Jirásek, I. (2004). Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion, 1(1), 6–16.

Jirásek, I. (2011). Pilgrimage as a form of physical and movement spirituality. In J. Parry, M. Nesti, & N. Watson (Eds.), Theology, ethics and transcendence in sports (s. 223–232). New York: Routledge.

Jirásek, I. (2013). Verticality as non-religious spirituality. Implicit Religion, 16(2), 191–201.
DOI: 10.1558/imre.v16i2.191

Joldersma, C. W. (2009). A spirituality of the desert for education: The call of justice beyond the individual or community. Studies in Philosophy and Education, 28(3), 193–208.
DOI: 10.1007/s11217-007-9078-7

Lao-c´(2008). Tao te ťing. Praha: Dokořán.

Lapierre, L. L. (1994). A model for describing spirituality. Journal of Religion and Health, 33(2), 153–161.
DOI: 10.1007/BF02354535

Leberman, S. I., & Martin, A. J. (2005). Applying dramaturgy to management course design. Journal of Management Education, 29(2), 319–332. DOI: 10.1177/1052562904271142

Machovec, M. (2004). Smysl lidské existence. Praha: Akropolis.

Martin, A. J. (2001). Dramaturgy: A holistic approach to outdoor education. Australian Journal of Outdoor Education, 6(1), 34–41.

Martin, A., Franc, D., & Zounková, D. (2004). Outdoor and experiential learning: A holistic and creative approach to programme design. Aldershot: Gower Publishing.

Martin, A. J., & Leberman, S. I. (2005). Personal learning or prescribed educational outcomes: A case study of the Outward Bound experience. Journal of Experiential Education, 28(1), 44–59.
DOI: 10.1177/105382590502800106

Mayrl, D., & Oeur, F. (2009). Religion and higher education: Current knowledge and directions for future research. Journal for the Scientific Study of Religion, 48(2), 260–275.
DOI: 10.1111/j.1468-5906.2009.01446.x

Michálek, J. (1996). Topologie výchovy: místo výchovy v životě. Praha: Oikoymenh.

Misauerová, A. (2011). Současné pojetí spirituality jako zdroj úvah o utváření prosociálních postojů. Pedagogika, 61(3), 248–256.

Neuman, J. (1998). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál.

Oborný, J. (2001). Filozofické a etické pohlady do športovej humanistiky. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport.

Otto, R. (1998). Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha: Vyšehrad.

Palouš, R. (1991). K filosofii výchovy: východiska fundamentální agogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Palouš, R. (2009). Ontologický smysl výchovy. Pedagogika, 59(4), 341–349.

Palouš, R., & Prázný, A. (2007). Pedagogické založení filosofie u Jana Patočky. Pedagogika, 57(2), 108–113.

Pargament, K. I. (1999). The psychology of religion and spirituality? Yes and no. The International Journal for the Psychology of Religion, 9(1), 3–16.

Paulusová, Z. (2004). Smysl a význam dramaturgie při přípravě akcí zážitkové pedagogiky. Gymnasion, 1(1), 85–89.

Pelcová, N. (2010). Jak si rozumíme? (Filosofická východiska pojetí výchovy u Janusze Korczaka). Pedagogika, 60(1), 4–11.

Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the Five-Factor Model. Journal of Personality, 67(6), 985–1013.
DOI: 10.1111/1467-6494.00080

Reich, K. H. (2000). What characterizes spirituality? A comment on Pargament, Emmons and Crumpler, and Stifoss-Hansen. The International Journal for the Psychology of Religion, 10(2), 125 –128.

Říčan, P. (2006). Spiritualita jako základ mravní výchovy. Pedagogika, 56(2), 119–131.

Scheler, M. (1928). Die Stellung des Menschen im Kosmos. Darmstadt: Otto Reichl Verlag.

Scheler, M. (1968). Místo člověka v kosmu. Praha: Academia.

Schmidt, C., & Little, D. E. (2007). Qualitative insights into leisure as a spiritual experience. Journal of Leisure Research, 39(2), 222–247.

Stifoss-Hanssen, H. (1999). Religion and spirituality: What a European ear hears. The International Journal for the Psychology of Religion, 9(1), 25–33.
DOI: 10.1207/s15327582ijpr0901_4

Svoboda, J. (2013). Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti účastníka kurzu PŠL Život je gotickej pes (Diplomová práce). Olomouc: Univerzita Palackého.

Vážanský, M. (1992). Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Vážanský, M., & Smékal, V. (1995). Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido.

Zinn, L. M. (1997). Spirituality in adult education. Adult Learning, 8(5/6), 26–30.

Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M. S., Butter, E. M., Belavich, T. G., Hipp, K. M., Scott, A. B., & Kadar, J. L. (1997). Religion and spirituality: Unfuzzying the fuzzy. Journal for the Scientific Study of Religion, 36(4), 549–564.
DOI: 10.2307/1387689

Zinnbauer, B. J., Pargament, K., & Scott, A. B. (1999). The emerging meanings of religiousness and spirituality: Problems and prospects. Journal of Personality, 67(6), 889–919.
DOI: 10.1111/1467-6494.00077

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-1-5


Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.