Třídní učitel v sociálních vztazích se svými žáky: případová studie

Alena Bendová

Abstrakt

Cílem předkládané studie je analyzovat determinanty dobrého vztahu mezi třídním učitelem a žáky na střední odborné škole. Zaměřujeme se při tom na osobu třídní učitelky. V první části jsou vymezena teoretická východiska. Vycházíme hlavně z výzkumů expertnosti učitele a výzkumů vztahů mezi učitelem a žáky. V druhé části příspěvku jsou představeny dílčí výsledky případové studie středoškolské třídy s dobrým sociálním klimatem, jež se týkají výhradně zkoumané třídní učitelky. Vzorek tvořilo 24 studentů a třídní učitelka. Na základě analýzy dat byly u učitelky identifikovány jednak osobnostní předpoklady k budování optimálního vztahu s žáky (mateřská starostlivost a vřelost, extroverze a zdravé sebevědomí, životní zkušenosti a mladistvost), jednak charakteristické interpersonální chování k žákům (expresivní komunikace, podněcování, povzbuzování, neformální vedení výuky, péče a podpora, otevřené vyjadřování emocí, naslouchání a sdílení osobních informací a uplatňování vlivu).

Bibliografická citace

Bendová, A. (2016). Třídní učitel v sociálních vztazích se svými žáky: případová studie. Pedagogická orientace, 26(2), 252–271.

Klíčová slova

třídní učitel; sociální vztah; žáci; expert

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bendová, A. (2012). Klima tříd na středních odborných školách s bezpečnostně právním zaměřením: výsledky dotazníkového šetření. In T. Janík & K. Pešková (Eds.), Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 33–46). Brno: Masarykova univerzita.

Bendová, A. (2013). Charakteristiky oblíbeného učitele a třídy s dobrým sociálním klimatem: návrh kategoriálního systému. In T. Janík & K. Pešková (Eds.), Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům (s. 224–237). Brno: Masarykova univerzita.

Blížkovský, B. (1966). Příručka třídního učitele. Praha: SPN.

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

den Brok, P. J., Brekelmans, J. M. G., Levy, J., & Wubbels, T. (2002). Diagnosing and improving the quality of teachers’ interpersonal behaviour. International Journal of Educational Management, 16(4), 176–184.

Fisher, D., den Brok, P., & Rickards, T. (2006) Factors influencing students’ perceptions of their teachers’ interpersonal behavior: A multilevel analysis. In D. Fisher & M. S. Khine (Eds.), Contemporary approaches to research on learning environments: Worldviews (s. 51–74). Singapore: World scientific publishing.

Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

Helus, Z. (2001). Alternativní pohled na kompetence učitelů. In E. Walterová (Ed.), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém (s. 44–49). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Jacob, B. A., Kane, T. J., Rockoff, J. E., & Staiger, D. O. (2009). Can you recognize an effective teacher when you recruit one? Ann Arbor: University of Michigan.

Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491–525. https://doi.org/10.3102/0034654308325693

Khine, M. S., & Lourdusamy, A. (2006). Reflective analysis of teachers’ behaviour and students’ perception of classroom interaction. In D. L. Fisher & M. S. Khine (Eds.), Contemporary approaches to research on learning environments (s. 29–50). London: Worldviews.

Korthagen, F. A. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77–97. https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.10.002

Korthagen, F., & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional growth. Teachers and Teaching, 11(1), 47–71.

Leary, T. (1957). Interpersonal diagnosis of personality; a functional theory and methodology for personality evaluation. New York: Ronald press company.

Loudová, I. (2012). Kompetence třídního učitele k péči o kvalitu života žáků (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Mareš J., & Ježek S. (2012). Klima školní třídy: dotazník pro žáky. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Pelikán, J. (2002). Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum.

Pianta, R. C., La Paro, K. M., Payne, C., Cox, M. J., & Bradley, R. (2002). The relation of kindergarten classroom environment to teacher, family, and school characteristics and child outcomes. Elementary School Journal, 102(3), 225–238. https://doi.org/10.1086/499701

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Spilková, V. (2001). Profesní standard a klíčové kompetence učitele primární školy. In E. Walterová (Ed.), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Sborník z celostátní konference (s. 89–95). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Spilková, V., & Vašutová, J. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Spousta, V. (1993). Základní výchovné činnosti třídního učitele. Brno: Masarykova univerzita.

Střelec, S. (1999). Dovednosti, umožňující efektivní kooperaci s rodiči žáků. Pedagogická orientace, 18(4), 128–132.

Střelec, S., & Krátká, J. (2006). Činnosti třídního učitele z pohledu vedení škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků z XIV. konference ČAPV (s. 36–44). Plzeň: ČAPV.

Střelec, S., & Krátká, J. (2007) Názory třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdraví svých žáků. Brno: Paido. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/z21/2006/konference_2006/sbornik_2006/pdf/017.pdf

Střelec, S., & Krátká, J. (2011). Názory učitelů na náročnost funkce třídního učitele. In A. Wiegerová & S. Vávrová (Eds.), Učiteľovo myslenie a uvažovanie (s. 48–60). Bratislava: OZ V4.

Sutton, R. E., & Wheatley, K. F. (2003). Teachers’ emotions and teaching: A review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15(4), 327–358. https://doi.org/10.1023/A:1026131715856

Šeďová, K. (2013). Humor ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Šeďová, K. (2015). Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace, 25(1), 32–62. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-32

Švaříček, R. (2009). Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita.

Švec, V., Vyskočilová, E., Nezvalová, D., Řezáč, J., Urbanovská, E., & Chrástka, M. (2002). Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. Brno: Paido.

Tobin, K., Ritchie, S. M., Oakley, J. L., Mergard, V., & Hudson, P. (2013). Relationships between emotional climate and the fluency of classroom interactions. Learning Environments Research, 16(1), 71–89. https://doi.org/10.1007/s10984-013-9125-y

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Walterová, E. (2001). Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Praha: Univerzita Karlova.

Wubbels, T., & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher–student relationships in class. International Journal of Educational Research, 43(1), 6–24. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.03.003

Wubbels, T., Créton, H. A., & Hooymayers, H. P. (1987). A school-based teacher induction programme. European Journal of Teacher Education, 10(1), 81–94. https://doi.org/10.1080/0261976870100110

Wubbels, T., & Levy, J. (1993). Do you know what you look like? Interpersonal relationships in education. London: Psychology Press.

Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg. H. J. (Eds.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? New York: Teachers College Press.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-252


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The Opinion of "Teaching of Vocational Subjects and Practical Training" Students on the Practice Teaching Process
Alena Bendová, Marie Horáčková
Lifelong Learning  ročník: 10,  číslo: 2,  první strana: 133,  rok: 2020  
https://doi.org/10.11118/lifele20201002133

2. EMO SUBCULTURE IN THE CONTEXT OF DELIBERATE SELF-HARMING
Eliška Janišová
Social Pathology and Prevention  ročník: 4,  číslo: 1,  první strana: 43,  rok: 2019  
https://doi.org/10.25142/spp.2018.004Copyright (c) 2016 Alena Bendová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.