Komparácia slovenských a českých školských klubov (družín) s vybranými krajinami

Michaela Minárechová, Zuzana Bánovčanová

Abstrakt

Predkladaný príspevok v prvej časti reflektuje problematiku pedagogiky voľného času, ktorá je aj v súčasnosti nie presne vymedzenou a ujasnenou oblasťou samotnej pedagogiky. Hlavným cieľom príspevku je opísať základné znaky zariadení venujúcich sa starostlivosti mimo vyučovania a porovnať naše (české a slovenské školské kluby detí a školské družiny) zariadenia s podobnými zariadeniami v anglicky hovoriacich krajinách. V ďalšej časti preto príspevok porovnáva školské zariadenia zabezpečujúce starostlivosť o deti v čase mimo vyučovania vo vybraných krajinách (UK – Anglicko, USA – Michigan) so slovenskými a českými školskými zariadeniami (realizované činnosti, časová a priestorová organizácia). Okrem objasnenia základnej terminológie spojenej s uvedenými zariadeniami sa príspevok sústreďuje aj na nariadenia a požiadavky, ktoré sú na ne kladené zo strany jednotlivých štátov. Aj napriek malým variáciám zariadení, môžeme konštatovať, že ich význam a potřeba má celospoločenský charakter. Najmä v našom prostredí považujeme porovnávané školské zariadenia za komplexnejšiu a praktickejšiu starostlivosť o deti v čase mimo vyučovania. Naproti tomu v zahraničí je zase viditeľnejší rozmach súkromnej sféry v oblasti pedagogiky voľného času a v podobných zariadeniach starostlivosti o deti v čase mimo vyučovania.

Bibliografická citace

Minárechová, M., & Bánovčanová, Z. (2016). Komparácia slovenských a českých školských klubov (družín) s vybranými krajinami. Pedagogická orientace, 26(2), 228–251.

Klíčová slova

komparácia; školské družiny; školské kluby detí; starostlivosť o deti v čase mimo vyučovania

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Afterschool Alliance. (2014). America After 3PM and the African-American community. Dostupné z http://afterschoolalliance.org/documents/AA3PM-2014/African.American-AA3PM-2014-Fact-Sheet.pdf

Barnet Council. (2015). Breakfast, afterschool and holidayclubs. Dostupné z https://www.barnet.gov.uk/citizen-home/children-young-people-and-families/childcare/breakfastafter-school-and-holiday-clubs.html

Bauman, P. (2012). Současné podoby pedagogiky volného času. Pedagogika, 62(4), 404–425.

Brind, R., McGinigal, S., Lewis, J., Ghezelayagh, S., Ransom, H., Robson, J., … Renton, Z. (2014). Childcare and early years providers survey 2013. Dostupné z https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/355075/SFR33_2014_Main_report.pdf

Bronfenbrenner, U. (1986). Alienation and the four worlds of childhood. The Phi Delta Kappan, 67(6), 432–436.

Callender, C. (2000). The barriers to childcare provision. London: Department for Education and Employment.

Dedeková, N., Vaňková, I., Macko, A., & Mesiar, A. (1960). Niektoré výchovno-vzdelávacie otázky v družinách mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Department for Education. (2015). The Children Act 1989 guidance and regulations. Volume 2: careplanning, placement and case review. Dostupné z https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/441643/Children_Act_Guidance_2015.pdf

Fashola, O. S. (1998). Review of extended-day and after-school programs and their effectiveness. Report No. 24. Baltimore: Johns Hopkins University, Center for research on the education of students.

Huskinson, T., Pye, J., Medien, K., Dobie, S., Ferguson, C., Gardner, C., … D’Souza, J. (2013). Childcare and early years survey of parents 2011. SFR08/2013. London: Department for Education.

Kaplánek, M. (2010). Pedagogika volného času – projekt budoucnosti, nebo slepá ulička? Pedagogika, 60(1), 12–20.

Kellogg’s. (2014). An audit of school breakfastclub provision in the UK. Dostupné z http://www.kelloggs.co.uk/content/dam/newton/images/masterbrand/UK/R5_Kelloggs%20Breakfast%20Club%20Audit%20APSE.pdf

Kratochvílová, E. (2010). Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a praxi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Mancini, J. (2015). Do After-school programs count toward child-care taxcredit? Dostupné z http://finance.zacks.com/afterschool-programs-count-toward-childcare-tax-credit-2403.html

Michigan State Board of Education. (2008). Model standards for out-of-school time after-school programs in Michigan. Dostupné z https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-5373---,00.html

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. (2009). Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Dostupné z https://www.minedu.sk/data/att/654.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2002). Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin. Dostupné z http://www.msmt.cz/mladez/metodicky-pokyn-kpostaveni-organizaci-a-cinnosti-skolnich-druzin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2004). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dostupné z https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=561~2F2004&rpp=15#seznam

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2005). Vyhláška č.74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-74-2005-sb-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. (2008). Zbierka zákonov č. 265/2008. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. (2008). Dostupné z https://www.nbs.sk/_img/Documents/ZAKLNBS/LEGISLAT/euro/ev2008-265-mvsr.pdf

Out of school alliance. (2015). Help and support for out of schol clubs. Dostupné z http://www.outofschoolalliance.co.uk/

Pávková, J. (2014). Pedagogika volného času. Praha: UK, Pedagogická fakulta.

Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B., Hrdličková, V., & Pavlíková, A. (2008). Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučovaní a zařízení volného času. Praha: Portál.

Plantenega, J., & Remery, C. (2013). Childcare services for schoolage children. A comparative review of 33 countries. Dostupné z https://www.qld.gov.au/families/education/pages/care.html

Podešva, B. (1952). Práca v družinách mládeže: príručka pre vychovávateľky. Bratislava: Štátne nakladateľstvo.

Smith, F., & Barker, J. (2000). Child-centred afterschool and holiday childcare. Children 5–16. Research briefing 10. Hull: Economic and social research council.

Štátna školská inšpekcia (2015). Správa o stave zabezpečenia podmienok a priebehu výchovnovzdelávacej činnosti v školskom klube detí v školskom roku 2014/2015 v SR. Bratislava: ŠŠI SR. Dostupné z https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/SPRAVY/2015/181_TI_SKD_SR_45.pdf

U. S. Department of health and human services. (2006). Promoting quality in afterschool programs through state childcare regulations. Dostupné z http://www.researchconnections.org/childcare/resources/11434/pdf

U. S. Office of personnel management. (2015). Child care/Out of school. Dostupné z https://www.opm.gov/policy-data-oversight/worklife/reference-materials/child-careout-of-school/

United States Department of agriculture. (2013). Food and nutrition service. The school breakfast program. Dostupné z http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/SBPfactsheet.pdf

Velikanič, J. (1958). Mimotriedne zamestnanie v 1. postupovom ročníku všeobecnovzdelávacej školy. Príručka pre učiteľov 1. Postupného ročníka. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Vlček, P. (2015). Srovnávací výzkum v pedagogice – některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace, 25(3), 394–412. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-394

Walker, M. (1999). Out-of-school breakfastclubs: The solution for parents and children. In N. Donovan & C. Street (Eds.), Fit for schol. How breakfast clubs meet health, education and childcare needs (s. 18–23). London: New Policy Institute.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-228


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Availability of Czech School Play-Centres
Vít Šťastný
Pedagogická orientace  ročník: 27,  číslo: 4,  první strana: 575,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-4-575

2. Use of After School Clubs and their influence on children from perspective of their parents
Michaela Bieliková, Zuzana Bánovčanová
e-Pedagogium  ročník: 18,  číslo: 3,  první strana: 64,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/epd.2018.033

3. Vypracovanie domácich úloh v poškolských zariadeniach v premenách času
Zuzana Bánovčanová, Michaela Bieliková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 2,  první strana: 29,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.13Copyright (c) 2016 Michaela Minárechová, Zuzana Bánovčanová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.