Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole

Kateřina Lojdová

Abstrakt

Empirická studie je věnována skrytému kurikulu v příbězích o zkušenostech studentů učitelství se školou. Výsledkem narativní analýzy 88 studentských vyprávění je identifikace dvou typů skrytého kurikula. Kritériem pro typologii je to, zda se skryté kurikulum utváří mezi aktéry na různých sociálních pozicích ve škole, mezi kterými je hierarchický vztah, nebo mezi aktéry na stejných sociálních pozicích ve škole, mezi kterými je vztah nehierarchický. První typ je označen jako vertikální skryté kurikulum a utváří se mezi aktéry na odlišných sociálních pozicích ve škole, tedy nejčastěji mezi učiteli a žáky. Vertikální skryté kurikulum odhaluje konflikty mezi žáky a školou, které se objevují zejména v hodnotové rovině, dále pak rituály, kterými škola hodnoty prosazuje, s tím související podobu moci školy a rezistence žáků vůči této moci. V neposlední řadě je součástí vertikálního skrytého kurikula také bezmoc školy, a to v situacích, kdy mají žáci ve škole mocenskou převahu. Druhý typ skrytého kurikula je označen jako horizontální skryté kurikulum a vztahuje se k aktérům na stejných sociálních pozicích, tedy k žákovskému kolektivu. Opět se týká zejména hodnot, které se žáci ve škole učí, tentokrát však ve třídním kolektivu. Dochází zde k vzájemnému vyjednávání identit žáků. V neposlední řadě je zachyceno, jak do žákovských vztahů zasahují učitelé, kteří tak proměňují obsah horizontálního skrytého kurikula. Závěrem je diskutován význam zkušeností ze skrytého kurikula v průběhu povinné školní docházky pro budoucí učitele.

Bibliografická citace

Lojdová, K. (2015). Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole. Pedagogická orientace, 25(5), 649–670.

Klíčová slova

biografie; narativní analýza; skryté kurikulum; studenti učitelství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ahwee, S., Chiappone, L., Cuevas, P., Galloway, F., Hart, J., Lones, J., ... Tate, B. (2004). The hidden and null curriculums: An experiment in collective educational biography. Educational Studies, 35(1), 25–43.

Aronowitz, S., & Giroux, H. (2003). Education under siege: The conservative, liberal and radical debate over schooling. London: Routledge.

Bomba, L. (2013). Skryté kurikulum vo svetle metodologického holizmu a metodologického individualizmu. Pedagogická orientace, 23(1), 27–47. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-1-27

Bulle, N. (2008). Sociology and education: Issues in sociology of education. Bern: Peter Lang.

Çobanoǧlu, R. (2014). The visible side of the hidden curriculum in schools. Elementary Education Online, 13(3), 776–786.

Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1988). Teachers as curriculum planners: Narratives of experience. Toronto: OISE Press.

Cotton, D., Winter, J., & Bailey, I. (2013). Researching the hidden curriculum: Intentional and unintended messages. Journal of Geography in Higher Education, 37(2), 192–203. https://doi.org/10.1080/03098265.2012.733684

Čermák, I. (2002). Myslet narativně (kvalitativní výzkum „on the road“). In I. Čermák & I. Miovský (Eds.), Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí (s. 11–25). Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Danaher, G., Schirato, T., & Webb, J. (2000). Understanding Foucault. London: Sage.

Dar, Y. (1995). Kibbutz education: A sociological account. Journal Of Moral Education, 24(3), 225–244. https://doi.org/10.1080/0305724950240302

Fowler, L. C. (2006). A curriculum of difficulty: Narrative research in education and the practice. New York: Peter Lang.

Fryer-Edwards, K. (2002). Addressing the hidden curriculum in scientific research. The American Journal of Bioethics, 2(4), 58–59. https://doi.org/10.1162/152651602320957619

Gadamer, H. G., & Mik, D. (2010). Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda.

Gavora, P. (2001). Výskum životného príbehu: Učiteľka Adamová. Pedagogika, 51(3), 352– 368.

Hábl, J. (2014). Učit (se) příběhem: Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie. Brno: Host.

Hafferty, F. W., & O'Donnell, J. F. (Eds.). (2015). The hidden curriculum in health professional education. Hanover: Dartmouth College Press.

Hájek, M., Havlík, M., & Nekvapil, J. (2012). Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Czech Sociological Review, 48(2), 199–223.

Hargreaves, A. (1982). Resistance and relative autonomy theories: Problems of distortion and incoherence in recent Marxist analyses of education. British Journal of Sociology of Education, 3(2), 108–126. https://doi.org/10.1080/0142569820030201

Hemmings, A. (2000). The „hidden“ corridor curriculum. The High School Journal, 83(2), 1–10.

Chatman, S. (2000). Dohodnuté termíny: rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc: UP.

Chong, S., & Low, E. L. (2009). Why I want to teach and how I feel about teaching – formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase. Educational Research for Policy and Practice, 8(1), 59–72. https://doi.org/10.1007/s10671-008-9056-z

Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–27. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.109

Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Slon.

Jirásek, I. (2009). Skryté kurikulum: prostor nejen pro zážitkovou pedagogiku. e-Pedagogium, 9(3), 50–59.

Kaščák, O. (2006). Moc školy: o formatívnej sile organizácie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Kaščák, O. (2011). Rituály a skryté kurikulum alebo Kam v pedagogike zaradiť rituálne štúdie? Teoretická (a biografická) rekonštrukcia. Studia paedagogica, 14(2), 29–40.

Kaščák, O., & Filagová, M. (2007). Javisko a zákulisie školy. O materskej škole a skrytom kurikule. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Kincheloe, J. L., & Steinberg, S. R. (1997). Changing multiculturalism. Philadelphia: Open University.

Kitchen, J., Parker, D. C., & Pushon, D. (Eds.). (2011). Narrative inquiries into curriculum-making in teacher education. Bingley: Emerald.

Kratochvílová, J. (2014). Rituály v životě jedné školy. Komenský, 139(1), 19–25.

Kubíček, T. (2007). Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host.

Lewis, R. (2008). The developmental management approach to classroom behaviour: Responding to individual needs. Camberwell: ACER Press.

Lovat, T., Toomey, R., & Clement, N. (Eds.). (2010). International research handbook on values education and student wellbeing. Dordrecht: Springer.

Lukas J. (2006). Životní příběhy učitelů – od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. In M. Kocurová (Ed.), Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14 konference ČAPV (s. 36–36). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Makovská, Z. (2011). Pojetí moci v žákovských vyprávěních. Studia paedagogica, 15(2), 141–152.

Maňák, J. (2007). Modelování kurikula. Orbis scholae, 2(1), 40–53.

Margolis, E. (Ed.). (2002). The hidden curriculum in higher education. London: Routledge.

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1983). Power in the classroom I: Teacher and student perceptions. Communication Education, 32(2), 175–218. https://doi.org/10.1080/03634528309378527

McLaren, P. (1998). Life in schools. Reading: Longman.

Ozolins, I., Hall, H., & Peterson, R. (2008). The student voice: Recognising the hidden and informal curriculum in medicine. Medical Teacher, 30(6), 606–611. https://doi.org/10.1080/01421590801949933

Portelli, J. P. (1993). Exposing the hidden curriculum. Journal of Curriculum Studies, 25(4), 343–358. https://doi.org/10.1080/0022027930250404

Pratto, F., Pearson, A. R., Lee, I. C., & Saguy, T. (2008). Power dynamics in an experimental game. Social Justice Research, 21(3), 377–407. https://doi.org/10.1007/s11211-008-0075-y

Pravdová, B. (2015). Profesní sebepojetí studenta učitelství. (Disertační práce). Brno: MU.

Ricoeur, P. (1985). Time and Narrative (Vol. 2). Chicago: University of Chicago Press.

Rutten, K., & Soetaert, R. (2013). Narrative and rhetorical approaches to problems of education: Jerome Bruner and Kenneth Burke revisited. Studies in Philosophy and Education, 32(4), 327–343.

Saguy, T., Tropp, L. R., & Hawi, D. R. (2013). The role of group power in intergroup contact. In G. Hodson & M. Hewstone (Eds.), Advances in intergroup contact (s. 113–132). New-York: Psychology Press.

Sannino, A. (2010). Teachers' talk of experiencing: Conflict, resistance and agency. Teaching and Teacher Education, 26(4), 838–844. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.021

Simonová, N., & Matějů, P. (2013). Koho znevýhodňuje škola: chlapce, nebo dívky? Rozdíly v dovednostech, školních výsledcích a vzdělanostních aspiracích dívek a chlapců devátých tříd základních škol. Orbis scholae, 7(3) 107–138.

Švaříček, R. (2008). Úhly pohledu. Recenze na knihu Javisko a zákulisie školy. O materskej škole a skrytom kurikulu. Studia paedagogica, 13(1), 169–173.

Švaříček, R. (2009). Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta. (Disertační práce). Brno: MU

Valenta, J. (2009). Kurikulum životních dovedností (témata a problémy). Pedagogika, 59(2), 198–214.

Willis, P. E. (1977). Learning to labor: How working class kids get working class jobs. New York: Columbia University Press.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-5-649


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé
Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek
ISBN 978-80-210-9652-3  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020

2. Influence of school culture on pedagogical knowledge sharing between an education student and a training teacher
Katerina Caskova, Stefan Chudy
SN Social Sciences  ročník: 1,  číslo: 4,  rok: 2021  
https://doi.org/10.1007/s43545-021-00091-z

3. Sňatek z rozumu? Výzkum a výuka v pregraduální přípravě učitelů na příkladu kvalitativního výzkumu
Kateřina Lojdová
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 1,  první strana: 51,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-1-51Copyright (c) 2015 Kateřina Lojdová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.