Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice

Dominik Dvořák

Abstrakt

V šetření TIMSS 2011 se objevil index nazvaný „důraz školy na studijní úspěch“ (SEAS). Cílem článku je osvětlit skutečnost, že české školy vykazují poměrně nápadné hodnoty tohoto indexu. Dále pomocí SEAS analyzuje vztah mezi postoji českých škol k reformě a znalostmi a dovednostmi jejich žáků. Teoretický úvod popisuje konstrukt akademický optimismus a index SEAS zavedený v šetření TIMSS. Následně je provedena explorativní sekundární analýza dat o úrovni složek SEAS v případě českých škol se zaměřením na nápadné odchylky hodnot. Práce vychází z výsledků žáků čtvrtých ročníků v matematickém testu TIMSS 2011 a z odpovídajících učitelských a ředitelských dotazníků. Pro analýzu vztahů v datech jsou použity základní prostředky popisné a inferenční statistiky. Zjištění ukazují na disproporčně nízkou důvěru ředitelů ve snahu žáků ve škole dobře prospívat, která je společná regionálnímu klastru zemí. Dále analýza přinesla nečekaná zjištění o vztahu mezi postoji ředitelů a učitelů ke kurikulární reformě a výsledky jejich žáků v matematice. Z literatury známá i naše původní zjištění o komponentách indexu SEAS v podmínkách českých škol přinášejí zajímavé pohledy mj. na vnímání reformních procesů v českých školách a doplňují tak literaturu o implementaci, resp. recepci reformy.

Bibliografická citace

Dvořák, D. (2015). Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice.Pedagogická orientace, 25(4), 583-604. 

Klíčová slova

důraz školy na studijní úspěch; akademický optimismus; kurikulární reforma; Česká republika; TIMSS 2011

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balada, J., Brant, J., Brychnáčová, E., Herink, J., Holasová, T., Horská, V., & Zahradníková, M. (2007). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP.

Bellman, J., & Weiß, M. (2009). Risiken und Nebenwirkungen neuer Steuerung im Schulsystem. Theoretische Konzeptualisierung und Erklärungsmodelle. Zeitschrift für Pädagogik, 55(2), 286–308.

Bibou-Nakou, I., Tsiantis, J., Assimopoulos, H., Chatzilambou, P., & Giannakopoulou, D. (2012). School factors related to bullying: A qualitative study of early adolescent students. Social Psychology of Education, 15(2), 125–145. https://doi.org/10.1007/s11218-012-9179-1

Bruns, B., Filmer, D., & Patrinos, H. A. (2011). Making schools work: New evidence on accountability reforms. Washington: World Bank Publications.

Creemers, B. P., & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness. Abingdon: Routledge.

ČŠI (2013). Vybraná zjištění PIRLS 2011 a TIMSS 2011. Praha: Česká školní inspekce.

de Wolf, I. F., & Janssens, F. J. (2007). Effects and side effects of inspections and accountability in education: An overview of empirical studies. Oxford Review of Education, 33(3), 379–396. https://doi.org/10.1080/03054980701366207

Dvořák, D. (2012). Od osnov k vzdělávacím standardům. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: Proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9

Dvořák, D., Urbánek, P., & Starý, K., (2014). High autonomy and low accountability. Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919–940. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-6-919

Eurydice (2009). National testing of pupils in Europe: Objectives, organisation and use of results. Brussels: Education, audiovisual and culture executive agency.

Gavora, P. (2008). Učiteľovo vnímanie svojej profesijnej zdatnosti (self-efficacy). Prehľad problematiky. Pedagogika, 58(3), 222–235.

Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: Filozofická fakulta MU.

Hopkins, D., Stringfield, S., Harris, A., Stoll, L., & Mackay, T. (2014). School and system improvement: A narrative state of the art review. School Effectiveness and School Improvement, 25(2), 257–281.

Hoy, W. (2012). School characteristics that make a difference for the achievement of all students: A 40‐year odyssey. Journal of Educational Administration, 50(1), 76–97. https://doi.org/10.1108/09578231211196078

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Woolfolk Hoy, A. W. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement. American Educational Research Journal, 43(3), 425–446. https://doi.org/10.3102/00028312043003425

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie: odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí, radost, naděje. Praha: Portál.

Lee, M., & Friedrich, T. (2011). Continuously reaffirmed, subtly accommodated, obviously missing and fallaciously critiqued: Ideologies in UNESCO's lifelong learning policy. International Journal of Lifelong Education, 30(2), 151–169. https://doi.org/10.1080/02601370.2010.547619

Mareš, J. (2001). Zvládání školní zátěže u žáků a studentů. In J. Čáp & J. Mareš (Eds.), Psychologie pro učitele (s. 527–563). Praha: Portál.

Marsh, H. W, Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O., & Baumert, J. (2005). Academic self-concept, interest, grades, and standardized test scores: Reciprocal effects models of causal ordering. Child Development, 76(2), 397–416. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00853.x

Martin, M. O., & Mullis, I. V. (Eds.). (2012). Methods and procedures in TIMSS and PIRLS 2011. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Martin, M. O., Foy, P., Mullis, I. V., & O’Dwyer, L. M. (2013). Effective schools in reading, mathematics, and science at the fourth grade. In M. O. Martin & I. V. S. Mullis (Eds.), TIMSS and PIRLS 2011: Relationships among reading, mathematics, and science achievement at the fourth grade—implications for early learning (s. 109–178). Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating research into action. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2005). School leadership that works: From research to results. Alexandria: Association for supervision and curriculum development.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Olson, J., Preuschoff, C., & Erberber, E. (2008). TIMSS 2007 International mathematics report. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Nilsen, T., & Gustafsson. J. E. (2014). School emphasis on academic success: Exploring changes in science performance in Norway between 2007 and 2011 employing two-level SEM. Educational Research and Evaluation, 20(4), 308–327.

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., … Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP.

Redding, S. (2006). The mega system. Deciding. Learning. Connecting. Lincoln: Academic development institute.

Rendl, M., & Štech, S. (2012). Should learning (mathematics) at school aim at knowledge or at competences? Orbis Scholae, 6(2), 23–40. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.38

Reynolds, D., Sammons, P., De Fraine, B., Van Damme, J., Townsend, T., Teddlie, C., & Stringfield, S. (2014). Educational effectiveness research (EER): A state-of-the-art review. School Effectiveness and School Improvement, 25(2), 197–230.

Rutkowski, L., von Davier, M., & Rutkowski, D. (Eds.). (2013). Handbook of international large-scale assessment: Background, technical issues, and methods of data analysis. London: CRC Press/Taylor and Francis Group.

Sahlberg, P. (2011). The fourth way of Finland. Journal of Educational Change, 12(2), 173–184. https://doi.org/10.1007/s10833-011-9157-y

Shulman, L. S., & Sherin, M. G. (2004). Fostering communities of teachers as learners: Disciplinary perspectives. Journal of Curriculum Studies, 36(2), 135–140. https://doi.org/10.1080/0022027032000135049

Tomášek, V., Kramplová, I., & Palečková, J. (2012). Národní zpráva TIMSS 2011. Praha: Česká školní inspekce.

UNESCO (2007). Global monitoring report 2008: Education for all by 2015. Will we make it. Paris: UNESCO.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-583


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The Role of Textbooks in Primary Education
Jana Stará, Martin Chvál, Karel Starý
e-Pedagogium  ročník: 17,  číslo: 4,  první strana: 60,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5507/epd.2017.053

2. Ověření konceptu akademického optimismu na českých školách druhého stupně povinného vzdělávání
Jana Straková, Jaroslava Simonová, David Greger
Pedagogická orientace  ročník: 27,  číslo: 3,  první strana: 397,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-3-397Copyright (c) 2015 Dominik Dvořák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.