Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013

Vendula Kašparová, Eva Potužníková, Tomáš Janík

Abstrakt

Článek prezentuje a diskutuje vybrané výsledky Mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey). Nejprve představuje důvody vzniku a vývoj šetření TALIS a stručně pojednává o teoretických východiscích se zaměřením na problematiku profesního vzdělávání a subjektivně vnímané zdatnosti učitelů. Ve výsledkové části prezentuje zjištění TALIS 2013 týkající se subjektivně vnímané zdatnosti a interpretuje je v kontextu zjištění týkajících se profesního vzdělávání a podmínek práce učitelů ve školách. Výsledky ukazují, že učitelé v ČR vnímají svoji zdatnost jako nižší než učitelé v jiných zemích. Navzdory tomu se méně než v mezinárodním průměru vzdělávají v oblastech, v nichž se cítí nejméně zdatní a zároveň v těchto oblastech ani necítí vyšší potřebu se vzdělávat. V souladu s mezinárodním průměrem hodnotí velká většina učitelů v ČR dopady profesního vzdělávání pozitivně, a to napříč tematickými oblastmi, a je se svým výkonem ve škole spokojena. Oproti mezinárodnímu průměru se učitelé v ČR více zapojují do různých forem vzájemné podpory a spolupráce ve školách. Nadprůměrný podíl jich však vyjádřil pocit, že je učitelské povolání nevýhodné a ve společnosti nevážené. Ve světle šetření TALIS se jeví jako vhodné využít potenciál příznivého školního klimatu k užšímu propojení mezi hodnocením práce učitelů a jejich dalším profesním rozvojem a k cílenějšímu zaměření profesního rozvoje učitelů na aktivity, které by mohly posílit jejich (subjektivně vnímanou) zdatnost.

Bibliografická citace

Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528-556. 

Klíčová slova

mezinárodně srovnávací výzkumy; profesní vzdělávání učitelů; spokojenost učitelů; subjektivně vnímaná zdatnost učitelů; TALIS 2013

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balaštíková, V., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2004). Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie, 48(5), 410–415.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (2013). Prestiž povolání – červen 2013 (Tisková zpráva). Dostupné z http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7054/f3/eu130903.pdf

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: Proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9

Factum Invenio (2009). Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich práce. Praha: MŠMT.

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915–945. https://doi.org/10.3102/00028312038004915

Gavora, P. (2009). Profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom. Adaptácia výskumného nástroja. Pedagogická revue, 61(1–2), 19–37.

Gavora P., & Majerčíková, J. (2012). Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa: Oblasť vyučovania a oblasť spolupráce s rodičmi. Pedagogická orientace, 22(2), 205–221. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-205

Horáková Hoskovcová, S. (2006). Self-efficacy in preschool children. Studia psychologica, 48(2), 175–182.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Janoušek, J. (2000). Sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury. Československá psychologie, 36(5), 385–397.

Kašparová, V. (2013). Zpráva o kvalitě provedení šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.

Kašparová, V., Boudová, S., Ševců, M., & Soukup, P. (2014a). Národní zpráva šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.

Kašparová, V., Holečková, A., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., ... Ševců, M. (2014b). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.

Křeménková, L., & Novotný, J. S. (2010). Profil motivační struktury učitele. In I. Moravcová & J. Veteška (Eds.), Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI (s. 65–73). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Majerčíková, J., & Gavora, P. (2013). Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa spolupracovať s rodičmi: konštrukcia výskumného nástroja. Pedagogika, 63(2), 128–146.

Mareš, J. (2013). Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům. Studia paedagogica, 18(1), 7–36. https://doi.org/10.5817/SP2013-1-2

McKinsey, & Company (2010). Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey & Company.

Milson, A. J. (2003). Teachers’ sense of efficacy for the formation of students’ character. Journal of Research in Character Education, 1(2), 90–106.

OECD (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD Publishing.

OECD (2013). Teaching and learning international survey TALIS 2013 conceptual framework. Paris: OECD Publishing.

OECD (2014a). TALIS 2013 Technical report. Paris: OECD Publishing.

OECD (2014b). TALIS 2013 Results: An international perspective on teaching and learning. Paris: OECD Publishing.

OECD (2014c). New insights from TALIS 2013: Teaching and learning in primary and upper secondary education. Paris: OECD Publishing.

OECD (2014d). Education at a glance 2014: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy believes in academic settings. Review of Educational Research, 66, 543–578. https://doi.org/10.3102/00346543066004543

Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J., Blažek, R., & Boudová, S. (2013). Hlavní zjištění z šetření PISA 2012. Praha: ČŠI.

Píšová, M., & Duschinská, K. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Poledňová, I. (2006). Výkonová motivace v prostředí školy – souvislosti se sebepojetím a utvářením sociálních vztahů. Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal.

Rozkovcová, A. (2014). Učitel začátečník v kontextu vnímané sebeúčinnosti a jeho pregraduální příprava v rovině osobnostního a profesního rozvoje. Příspěvek na XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Urbánek, T., & Čermák, I. (1996). Self-efficacy dětí ve školní činnosti. In M. Svoboda (Ed.), Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti. Sborník příspěvků z konference k nedožitým 90. narozeninám prof. PhDr. Roberta Konečného, CSc. (s. 101–113). Brno: Masarykova univerzita.

Urbánek, T., & Čermák, I. (1997). Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie, 41(3), 193–199.

Wiegerová, A., Svatoš, T., Pavelková, I., Mareš, J., Hrabal, V., Ficová, L., & Gavora, P. (2012). Self-efficacy v edukačních souvislostech. Bratislava: SPN.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-528


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Mezi učitelstvím a youtuberstvím: profesní sebepojetí učitelů publikujících vzdělávací videa na YouTube
Klára Holíková
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 1,  první strana: 46,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-46

2. Kvalita výuky fyziky – případy začínajících učitelů
Vojtěch Žák, Jana Martínková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 11,  číslo: 2,  první strana: 73,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.57

3. Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl
Ivan Pavlov
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 3,  první strana: 31,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.6Copyright (c) 2015 Vendula Kašparová, Eva Potužníková, Tomáš Janík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.