Výchova ke zdraví v učebnicích 1. stupně ZŠ: výsledky analýzy didaktického aparátu učebnic prvouky/přírodovědy

Markéta Hrozová

Abstrakt

Cílem empirické studie je prezentace výsledků obsahové analýzy didaktického aparátu učebnic a cvičebnic školního vzdělávacího předmětu prvouka/přírodověda určených pro žáky 1. stupně základních škol z hlediska jejich zaměření na výchovu ke zdraví. V první části studie prezentujeme teoretický základ našeho výzkumu, který spočíval ve vymezení analytických kategorií vyplývajících z holistického pojetí zdraví. V druhé části představujeme cíle a metody výzkumu, výzkumný vzorek sestávající z pěti současných ucelených učebnicových řad učebnic prvouky/ přírodovědy (38 učebnic/cvičebnic; 3136 zkoumaných jednotek, tedy otázek, námětů a úkolů zařazených do učebnic) platných pro 1. stupeň základního vzdělávání. Třetí část je věnována výsledkům analýzy, která poukázala na významné rozdíly v prezentaci učiva v oblasti výchova ke zdraví. Z výsledků vyplývá nereflektování holistického pojetí zdraví v jeho plném rozsahu, majoritní zastoupení biologického kontextu zdraví ve zkoumaných učebnicích. Holistické pojetí zdraví nejvíce reflektují učebnice druhých ročníků. Dále poukazujeme na významné rozdíly ve strukturaci učiva v rámci jednotlivých učebnicových řad (absence tematiky zdraví ve většině zkoumaných učebnic 4. ročníků) a nestabilitu v distribuci tematických celků zkoumaného vzorku učebnic. V závěru studie (čtvrtá a pátá část) jsou diskutovány výsledky, možnosti a limity studie a představujeme eventuality navazujícího výzkumného šetření.

Bibliografická citace

Hrozová, M. (2015). Výchova ke zdraví v učebnicích 1. stupně ZŠ: výsledky analýzy didaktického aparátu učebnic prvouky/přírodovědy. Pedagogická orientace, 25(2), 249–270. doi:http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-2-249

Klíčová slova

výchova ke zdraví; primární vzdělávání; učebnice; holistické pojetí zdraví; didaktický aparát učebnic; obsahová analýza

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědní disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23–37.

Dvořák, D., Dvořáková, M., & Stará, J. (2008). Design based research – výzkum učebnic prováděný jejími tvůrci. In P. Knecht & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 81–89). Brno: Paido.

Holčík, J. (2010). Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. Brno: MSD.

Hrozová, M. (2014). Analýza vzdělávací oblasti výchova ke zdraví v didaktickém aparátu učebnic primární školy (Disertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/104606/pedf_d/DsP_Hrozova.pdf

Chráska, M. (2010). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Janík T., & Slavík, J. (2007). Vztah obor – vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis Scholae, 2(1), 54–66.

Jensen, B. B. (1997). A case of two paradigms within health education. Health Educational Research, 12(4), 418–428. https://doi.org/10.1093/her/12.4.419

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Keeves, J. P., & Adams, D. (1997). Comparative methodology in education. In J. P. Keeves (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook (s. 31–41). London: Pergamon.

Kirsten, T. G. J. C., Van der Walt, H. J. L., & Viljoen, C. T. (2009). Health, wellbeing and wellness: An anthropological eco-systemic approach. Health SA Gesondheid, 14(1). Dostupné z http://www.hsag.co.za/index.php

Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis scholae, 2(1), 67–81.

Liba, J. (2008). Výchova k zdraviu ako súčasť výchovného komplexu v školách. Pedagogická orientace, 18(3), 53–62.

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Marádová, E. (2008). Výchova ke zdraví na cestě od Rámcového vzdělávacího programu k realizaci ve školní praxi. In E. Řehulka, et al. (Eds.), School and health 21, Současný diskurz zkoumání školy a zdraví (s. 23–28). Brno: MSD.

Mužíková, L. (2010). Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Brno: Masarykova univerzita.

Paulus, P. (2005). From the health promoting school to the good and healthy school: New developments in Germany. In S. Clift & B. B. Jensen (Eds.), The health promoting school: International advances in theory, evaluation and practice (s. 55–75). Copenhagen: DPU.

Podroužek, L. (2004). Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda: POLS.

Prů cha, J. (1998). Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2007). Dostupné z http://www.nuv.cz/file/137/

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2013). Dostupné z http://www.nuv.cz/folder/18/

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing. Standard základního vzdělávání. (1995). Dostupné z http://aplikace.msmt.cz/HTM/Standard_ZV.htm

Švec, Š., et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientické a kvalitativněhumanitní přístupy v edukačním procesu. Brno: Paido.

Tupý, K., Nečesaná, J., & Szathmáryová-Vlčková, V. (1977). Prvouka v 2. ročníku ZDŠ: pracovné listy pre žiakov. Bratislava: SPN.

Tupý, K., & Szathmáryová-Vlčková, V. (1973a). Prvouka v 1. ročníku ZDŠ: pracovné listy pre žiakov

Bratislava: SPN.

Tupý, K., & Szathmáryová-Vlčková, V. (1973b). Prvouka v 2. ročníku ZDŠ: pracovné listy pre žiakov: experimentálna učebnica VÚP. Bratislava: SPN.

Tupý, K., & Szathmáryová-Vlčková, V. (1982). Prvouka v 1. ročníku základnej školy: pracovné listy pre žiakov. Bratislava: SPN.

Usnesení vlády a popis cílů programu Zdraví pro všechny v 21. století. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. (2001). Dostupné z http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html

World Health Organization (1947). Constitution of the World Health Organization. Chronicle of the World Health Organization, Annex 1. Copenhagen: Technical Secretariat, WHO. Dostupné z http://whqlibdoc.who.int/hist/chronicles/chronicle_1947.pdf

World Health Organization (1985). Targets for health for all by the year 2000. Copenhagen: WHO.

World Health Organization (1986). The Ottawa Charter for health promotion. Health Promotion, 1, iii—v.

World Health Organization (1998). Health21: An introduction to the health for all policy framework for the WHO European region. Dostupné z http://www.euro.who.int/_data/assets /pdf_file/0010/98398/wa540ga199heeng.pdf

Analyzované učebnice:

Adámková, P., et al. (2007). Člověk a jeho svět: pro 2. ročník základní školy: pracovní sešit. Brno: Didaktis.

Adámková, P., et al. (2007). Člověk a jeho svět: učebnice pro 2. ročník základní školy. Brno: Didaktis.

Danihelková, H., & Malý, R. (2007). Člověk a jeho svět. Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos.

Danihelková, H., & Malý, R. (2007). Člověk a jeho svět. Učebnice pro 2. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos.

Danihelková, H., & Malý, R. (2007). Člověk a jeho svět. Učebnice pro 3. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos.

Danihelková, H. (2007). Člověk a jeho svět. Učebnice pro 1. ročník ZŠ. Olomouc: Prodos.

Dvořáková, M., & Stará, J. (2007). Prvouka: učebnice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Dvořáková, M., & Stará, J. (2008). Prvouka: pracovní sešit pro 2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Dvořáková, M., & Stará, J. (2008). Prvouka: učebnice pro 2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Frýzová, I., & Blažková, J., et al. (2008). Člověk a jeho svět: pracovní sešit pro 3. ročník základní školy. Brno: Didaktis.

Frýzová, I., & Blažková, J., et al. (2008). Člověk a jeho svět: učebnice pro 3. ročník základní školy. Brno: Didaktis

Frýzová, I., Dvořák, L., & Jůzlová, P. (2010). Příroda: Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Frýzová, I., Dvořák, L., & Jůzlová, P. (2010). Příroda: Pracovní sešit pro 4. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Frýzová, I., Dvořák, L., & Jůzlová, P. (2011). Příroda: Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Frýzová, I., Dvořák, L., & Jůzlová, P. (2011). Příroda: Učebnice pro 5. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Fukanová, J., & Štiková, V. (2007). Já a můj svět: 1. ročník: pracovní učebnice prvouky pro 1. období RVP ZV. Brno: Nová škola.

Chramostová I., et al. (2011). Člověk a jeho svět: pracovní sešit pro 5. ročník základní školy. Brno: Didaktis.

Chramostová I., et al. (2011). Člověk a jeho svět: učebnice pro 5. ročník základní školy. Brno: Didaktis.

Jančová, M., & Grigárková, M. (2008). Člověk a jeho zdraví: učebnice pro 4. a 5. ročník základní školy. Olomouc: Prodos.

Jančová, M. (2008). Člověk a jeho zdraví: pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy. Olomouc: Prodos.

Kopečková, S., et al. (2007). Člověk a jeho svět pro 1. ročník ZŠ. Brno: Didaktis.

Kholová, H., & Bradáčková, L. (2009). Pracovní listy k učebnici Prvouka pro 3. ročník. II. díl. Všeň: Alter.

Kholová, H., & Bradáčková, L. (2009). Prvouka pro 3. ročník ZŠ, II. díl. Všeň: Alter.

Kholová, H. (2009). Pracovní listy k učebnici Život na zemi: rozmanitost přírody, člověk a jeho zdraví. Přírodověda pro 5. ročník. Všeň: Alter.

Kholová, H. (2009). Život na zemi: rozmanitost přírody, člověk a jeho zdraví. Přírodověda pro 5. ročník. Všeň: Alter.

Matyášek, J., Štiková, V., & Trna, J. (2011). Přírodověda pro 5. ročník, pracovní sešit: Člověk a jeho svět. Brno: Nová škola.

Matyášek, J., Štiková, V., & Trna, J. (2011). Přírodověda pro 5. ročník: Člověk a jeho svět. Brno: Nová škola.

Rezutková, H. (2007). Cestička do školy I.: prvouka pro 1. ročník ZŠ. Všeň: Alter.

Rezutková, H. (2008). Cestička do školy II.: prvouka pro 1. ročník ZŠ. Všeň: Alter.

Rezutková H. (2010). Svět okolo nás: učebnice. Prvouka pro 2. ročník ZŠ. Všeň: Alter.

Rezutková, H., Bradáčková, L., & Bittmanová, K. (2010). Pracovní sešit ke světu okolo nás, I. díl. Všeň: Alter.

Stará, J., Dvořáková, M., & Frýzová, I. (2009). Prvouka: pracovní sešit [s přílohou Přehled učiva] pro 3. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Stará, J., Dvořáková, M., & Frýzová, I. (2009). Prvouka: učebnice pro 3. ročník základní školy. Plzeň: Fraus.

Štiková, V. (2008). Já a můj svět: prvouka pro 2. ročník: pracovní sešit. Brno: Nová škola.

Štiková, V. (2008). Já a můj svět: prvouka pro 2. ročník: učebnice. Brno: Nová škola.

Štiková, V. (2008). Já a můj svět: prvouka pro 3. ročník: pracovní sešit. Brno: Nová škola.

Štiková, V. (2008). Já a můj svět: prvouka pro 3. ročník: učebnice. Brno: Nová škola.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-2-249


Copyright (c) 2015 Markéta Hrozová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.