Reflexe k novele zákona o pedagogických pracovnících pohledem pedagogických fakult

Roč.33,č.1(2023)

Abstrakt

Do diskuse o profesionalizaci učitelského povolání a o budoucnosti českého školství proniká široké názorové spektrum. Reprezentují jej různé zájmové i profesní skupiny, politici, učitelé, ředitelé i vzdělavatelé pedagogů. Cílem příspěvku je za­znamenat diskusi, která doprovázela v průběhu roku 2022 druhé kolo projednávání novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a to ve vztahu k uvažované změně pohledu na kvalifikaci učitele. V přehledové studii je zaznamenán názorový pohled zástupců pedagogických fakult a dalších subjektů na novelu uvedeného zákona, a to v kontextu argumentů vycházejících z nedostatku učitelů v praxi. Text propojuje pohledy na získávání nových zájemců o učitelskou profesi cestou přenesení odpovědnosti uznání kvalifikace na vedení školy s požadavky regulátora (MŠMT) na studijní programy připravující učitele a s nároky na kvalitu učitele deklarované ve Strategii 2030+. Řešení nedostatku učitelů je disku­továno také ve vztahu ke struktuře doplňujícího pedagogického studia, které má být základem profesní jistoty do praxe nastoupivších pedagogů – absolventů neučitelských vysokoškolských studijních programů.


Klíčová slova:
učitel, novela zákona, strategie, regulátor, celoživotní vzdělávání, deprofesionalizace
Reference

Akreditační komise MŠMT. (2015). Rámcová koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. https://www.akreditacnikomise.cz/wp-content/uploads/2015/10/RamcovaKoncepceUcitelskePripravy_10_2015.pdf

Asociace děkanů pedagogických fakult. (2022). Vyjádření Asociace děkanů pedagogických fakult k novele zákona o pedagogických pracovnících. Učitelské listy. http://www.ucitelske-listy.cz/2022/10/vyjadreni-asociace-dekanu-pedagogickych.html.

Carver-Thomas, D., & Darling-Hammond, L. (2019). The trouble with teacher turnover: How teacher attrition affects students and schools. Education Policy Analysis Archives, 27.

Černotová, M., Drga, Ľ., Kasáčová, B., Lužák, J., Mäsiar, P., Pavlov, I., & Valica, M. (2006). Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérním systéme. Pedagogické rozhľady, 15(3), 1–33.

European Commission/EACEA/Eurydice. (2018). Teaching careers in Europe: Access, progression and support. Eurydice Report. Publications Office of the European Union. https://www.dzs.cz/sites/default/files/202201/Teaching_Careers_in_Europe_Access_Progression_and_Support.pdf

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., Mareš, J., Uličná, K., & Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Masarykova univerzita.

Helus, Z. (2001a). Alternativní pohled na kompetence učitelů. In Walterová, E. (Ed.), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 2. díl (s. 44–49). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Helus, Z. (2001b). Čtyři teze k tématu změna školy. Pedagogika, 50(1), 25–41.

Helus, Z. (2012). Učitel, vůdčí aktér osobnostně rozvíjející výuky. In Helus, Z., Bravená, N. & Franclová, M., Perspektivy učitelství (s. 7–47). Univerzita Karlova.

Chvál, M., Kasper, T., Kučera, D., Kucharská, A., Mareš, J., Rýdl, K., Spilková, V., Stuchíková, I., Štech, S., & Uličná, K. (2021). Nedostatek kvalifikovaných učitelů nelze řešit rezignací na kvalifikaci. Pedagogika, 71(1), 120–125.

Janík, T., Spilková, V., & Píšová, M. (2014). Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, 24(2), 259–274.

Kantorková, H. (1998). Strategie řešení problému učitelské přípravy pro 21. století. In Nezvalová, D. (Ed.) Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Sborník z konference (s. 132–136). Vydavatelství UP.

Kohnová, J. (2004). Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Korthagen, F. A. J. (1992). Techniques for stimulating reflection in teacher education seminars. Teaching and Teacher Education, 8(3), 265–274.

Korthagen, F. A. J. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77–97.

Liessmann, K. P. (2010). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Academia.

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání učitelů.

Michek, S., & Spilková, V. (2018, 12. září). Pád kariérního systému pro pedagogické pracovníky – zkoumání příčin jeho nepřijetí v roce 2017. XXVI. konference ČAPV Transdisciplinarita ve společenských vědách na Pedagogické fakultě UTB, Zlín.

Michek, S., & Spilková, V. (2021). Pád kariérního systému pro pedagogické pracovníky v roce 2017 – případová studie vzdělávací politiky. Pedagogika, 71(3), 323–350.

MŠMT. (2014). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. MŠMT.

MŠMT. (2017). Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků. MŠMT, Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

MŠMT. (2020). Standard studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy. http://www.pedagogicke.info/2020/06/msmt-standard-studia-v-oblasti.html

MŠMT. (2021). Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů a učitelek v České republice. http://www.pedagogicke.info/2020/06/msmt-standard-studia-v-oblasti.html

MŠMT. (2022). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf

Newburgh, K. (2017). Teaching in good faith: An exploration of the personal, professional and philosophical evolution of first-year educators [Doctoral dissertation]. University of Denver.

Píšová, M. (2007). Portfolio v profesní přípravě učitele. Univerzita Pardubice.

Pollard, A. (2001). Reflective teaching. Cassel.

Průcha, J. (2015). Česká vzdělanost. Multikulturní pohled na fenomén národní kultury. Wolters Kluwer.

Rogers, C. R. (1983). Freedom to learn for the 80s. Charles E. Merrill Publishing Company.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. Temple-Smith.

Slavík, Jan, Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Syntézy výzkumu vzdělávání.

Spilková, V. et al.(2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Paido.

Straková, J., Simonová, J., & Soukup, P. (2021). The relationship between academic futility and the achievement of upper secondary students. Evidence from the Czech Republic. International Studies in Sociology of Education. https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1869996

Śliwerski, B. (2010). Myśleć jak pedagog. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Štech, S. (2001). Návrat vojenských vysloužilců? Pedagogika, 51(2), 147–150.

Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Paido.

Terhart, E. (2005). Standards für die Lehrerbildung – ein Kommentar. Zeitschrift für Pädagogik, 51(2), 275–279.

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese: aktuální analýza. Technická univerzita.

Vagi, R. L., Pivovarova, M., & Barnard, W. (2019). Keeping our best? A survival analysis examining a measure of preservice teacher quality and teacher attrition. Teaching and Teacher Education, 105, 103–427.

Vašutová, J. (2002). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Paido.

Vítečková, M. (2018). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Paido.

Metriky

0

Crossref logo

0


313

Views

139

PDF views