Klima učitelského sboru: úprava dotazníku OCDQ-RS pro podmínky českých škol

Roč.24,č.5(2014)

Abstrakt

Cílem metodologické studie je představení psychometrických vlastností dotazníku KUS, a to i v porovnání s vlastnostmi originální verze OCDQ-RS a jeho slovenskou adaptací. V úvodní teoretické části je představen dotazník organizačního klimatu škol OCDQ-RS, jeho vznik a slovenská standardizace. Po upřesnění cíle studie následuje představení vzniku a výsledné verze dotazníku KUS, který je úpravou OCDQ-RS. Protože jsou některé výsledky porovnávány se známými psychometrickými vlastnostmi OCDQ-RS z USA, ze slovenské adaptace i nestandardizované české verze, jsou dále charakterizovány odpovídající datové soubory. Následují výsledky psychometrických analýz, diskuse zdůvodňující opuštění souhrnného indexu otevřenosti klimatu v dotazníku KUS oproti OCDQ-RS a orientační normy a odhadované chyby měření jednotlivých indexů KUSu. Po shrnujících závěrech jsou pojmenována i hlavní omezení studie. Výzkumný vzorek tvořilo 1823 učitelů ze 77 převážně základních škol. Návratnost dotazníků za školu byla minimálně 70 %. Data byla analyzována položkovou analýzou podle klasické teorie testů, exploratorní faktorovou analýzou, doplňkově i konfirmatorní faktorovou analýzou. Vnitřní konsistence indexů byla zjišťována pomocí Cronbachova alfa, ANOVA a standardní chyby měření indexů KUSu. Některé analýzy jsou s jednotkou učitel i škola. U dotazníku KUS byly zachovány čtyři indexy: podpora sboru vedením školy, angažovanost učitelů, frustrace učitelů, přátelské vztahy ve sboru. Pátý index direktivity ředitele byl nahrazen konotativně neutrálním pevnost vedení školy. Všechny indexy vykazují dostatečné hodnoty Cronbachova alfa v rozpětí od 0,84 do 0,96. Počet položek byl oproti OCDQ-RS navýšen z 34 na 40.


Klíčová slova:
OCDQ-RS; KUS; klima učitelského sboru; standardizace; faktorová analýza
Reference

Blahuš, P. (1985). Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL.

Chvál, M., & Urbánek, P. (2013). 16_Databáze_KUS. Praha: NÚV. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/496/

Gavora, P., & Braunová, J. (2010). Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS). Pedagogická orientace, 20(1), 39–59.

Halpin, A. W., & Croft, D. (1963). The organisational climate of schools. Chicago: Midwest Administration Center of the University of Chicago.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools. Measuring organizational climate. BeverlyHills: Sage.

Lašek, J. (2001). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus.

Nišponská, M., & Urbánek, P. (2007). Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu: Sborník příspěvků XV. konference ČAPV pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU (s. 101–108). České Budějovice: JČU.

Urbánek, P. (2003). Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy. Příprava aplikace dotazníku OCDQ-RS. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Sborník 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů. Brno: MU. [CD-ROM].

Urbánek, P. (2006). Klima učitelských sborů ZŠ: empirická zjištění. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV. Plzeň: ZČU. [CD-ROM]

Urbánek, P., & Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru. Dotazník pro učitele. Praha: NÚV. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/62

Zvára, K., & Štěpán, J. (2002). Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha: Matfyzpress.

Metriky

0


2542

Views

872

PDF views