Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období

Roč.24,č.4(2014)

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na problematiku čtenářské pregramotnosti, která je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou oblastí, neboť v období předškolního věku se kladou základy nejen čtenářské, ale i řady dalších gramotností a současně se rozvíjí osobnost dítěte, jeho motivace pro vlastní poznávání. Cílem studie je charakterizovat pojetí čtenářské pregramotnosti v českém předškolním vzdělávání, analyzovat vývoj související terminologie a sumarizovat závěry výzkumných šetření zaměřujících se na pojetí, podporu a rozvoj čtenářské pregramotnosti v domácím prostředí. Autorky se zaměří v prvé části na vývoj terminologie, konkrétně používání pojmů v českém předškolním vzdělávání, dále na precizaci pojmů z vývojového hlediska a v kontextu současného českého předškolního kurikula. Druhou část věnují prezentaci výsledků výzkumných šetření v oblasti čtenářské pregramotnosti a třetí část zařazení této problematiky v pregraduální přípravě učitelek mateřských škol na PedF UK v Praze a dalším možnostem podpory rozvoje v předškolním období, které je považováno i v zahraniční odborné literatuře za jedno z klíčových období v rozvoji čtenářské gramotnosti. Díky tomuto postupu autorky v závěrečné části objasňují preferenci používání pojmu čtenářské pregramotnosti a docházejí ke zjištění, že k pojetí a rozvoji čtenářské pregramotnosti je třeba přistupovat komplexně, jak ve výzkumu, tak ve vlastní přípravě učitelů a samotném předškolním vzdělávání.


Klíčová slova:
předškolní vzdělávání; mateřská škola; dítě předškolního věku; rodinná výchova; čtenářské dovednosti; čtenářská gramotnost předčtenářská výchova; čtenářská pregramotnost
Reference

Bytešníková, I. (2007). Rozvoj komunikativních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: PdF
MU.

Čtenářská gramotnost ve výuce. (2011). Praha: NÚV.

Doležalová, J. (2009). Produkty a efekty edukace. Gramotnost. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická
encyklopedie (s. 223–229). Praha: Portál.

EURYDICE. (2012). Key data on education in Europe 2012. Brussels: Eurydice.

Franke, H., & Mikulajová, M. (2012). Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí
s různými profily jazykových schopností. Počáteční gramotnost. Pedagogika, 61(1–2), 164–177.

Gavora, P., & Zápotočná, O., et al. (2003). Gramotnosť vývin a možnosti jej didaktického
usmerňovanie. Bratislava: Univerzita Komenského.

Hart, L., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Helus, Z. (2012). Reflexe nad problémy gramotnosti. Počáteční gramotnost. Pedagogika,
61 (1–2), 205–210.

Homolová, K. (2012). Rozvíjení čtenářské pregramotnosti a tvorba čtenářské prekompetence
u předškolních dětí. In R. Wildová (Ed.), Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje
ve škole (s. 17–36). Praha: PedF UK.

Jagerčíková, Z., & Kucharská, A. (2012). Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou
dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky. Počáteční gramotnost. Pedagogika,
61(1–2), 150–163.

Kádnerová, B. (1982). Metodika literární výchovy v mateřské škole. Praha: SPN.

Konkretizované očekávané výstupy. (2012). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/
predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

Kropáčková, J. (2013). (Ne)zodpovězené otázky v koncepci předškolního vzdělávání. Příspěvek
prezentovaný na dvacáté výroční konferenci České pedagogické společnosti v Liberci.

Kucharská, A. (2014, v tisku). Riziko dyslexie – pregramotnostní dovednosti a rozvoj gramotnosti
v rizikových skupinách. Praha: PedF UK.

Kucharská, A., & Veverková, J. (2012). Vývoj písařských dovedností v průběhu první třídy
u analyticko-syntetické metody a genetické metody. Počáteční gramotnost. Pedagogika,
61(1–2), 81–96.

Mertin, V. (2003). Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku. In M. Mertin
& I. Gillernová (Eds.), Psychologie pro učitelky mateřských škol (s. 121–129). Praha: Portál.

Najvarová, V. (2010). Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická
orientace, 20(3), 49–65.

NÚV. (2013). Stále méně dětí baví čtení. Dostupné z http://www.nuv.cz/publikace/stale-menedeti-
bavi-cteni?highlightWords=gramotnost

OECD. (2012). Quality matters in early childhood education and care. Paris: OECD. Dostupné z:
http://www.oecd-ilibrary.org/education/quality-matters-in-early-childhood-educationand-
care-czech-republic-2012_9789264176515-en;jsessionid=2rfp29qdk04d1.x-oecdlive-
02

OECD. (2013). Education at a glance: OECD indicators. Paris: OECD.

Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2003). Rok v mateřské škole. Kurikulum předškolní výchovy.
Praha: Portál.

Petrová, Z. Vygotského koncepty a tézy a počiatočnom rozvíjaní jazykovej gramotnosti.
Pedagogika, 61(1–2), 22–33.

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. Tematická zpráva.
(2011). Praha: ČŠI.

Porovnání zjištění z let 2009/2010 a 2012/2013 doplněné o šetření finanční gramotnosti v roce
2012/2013. (2013). Praha: ČŠI.

Průběžný souhrn diskuze k úpravám RVP PV k 20. lednu 2013. (2013). Dostupné z http://static.
ow.ly/docs/RVPPV_souhrn_130120_126A.pdf

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Pupala, B & Zápotočná, O. (2001). Vzdělávanie jako formovanie kultúrnej gramotnosti. In Z. Kolláriková & B. Pupala (Eds.), Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. (s. 261–269). Praha: Portál.

Rabušicová, M. (2002). Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Brno: Georgetown.

Program výchovné práce v jeslích a mateřských školách. (1984). Praha: SPN.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004). Praha: VÚP.

Seidlová Málková, G. (2012). Vývoj a diagnostika slabičného povědomí v předškolním věku.
Počáteční gramotnost (Monotematické číslo). Pedagogika, 61(1–2), 97–110.

Straková, J., et al., (2002). Vědomosti a dovednosti pro život: čtenářská, matematická
a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: ÚIV.

Strnadová, K., Bičišťová, E., & Veberová, E. (1989). Literární výchova v mateřské škole. Praha: VÚP.
Šauerová, M. (2012). Vliv vývoje sociálních interakcí dětí předškolního a mladšího školního
věku na možnost podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci. Počáteční gramotnost
(Monotematické číslo). Pedagogika, 61(1–2), 126–136.

Šmelová, E. (2004). Kniha v rodině předškoláka. Informatorium 11(3), 8–9.

Švancarová, D., & Kucharská A. (2012). Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha:
Dyscentrum.

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparacečeské a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer.

ÚIV. (2011). Školství pod lupou 2010. Praha: ÚIV.

UNESCO. (1958). Recommendation concerning the international standardization of educational
statistics. Paris: OECD.

Vykoukalová, V., & Wildová, R. (2013). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně a možnosti jejího
rozvoje. Praha: PedF UK v Praze.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2012/2013. (2013). Praha: ČSI.

Wildová, R. (2012). Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu
evropských zemí. Pedagogika, 61(1–2), 10–21.

Wildová, R., & Kropáčková, J. (2014). Early childhood pre-reading literacy development. 6th
World Conference on Educational Sciences Proceedings (v tisku).

Wildová, R., & Křivánek, Z. (2009). Produkty a efekty edukace. Základy gramotnosti (počáteční
čtenářská gramotnost). In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 230–234). Praha:
Portál.

Zajitzová, E. (2011). Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči. Praha: Hnutí R.

Zpravodaj PISA in Focus 40. (2014). Dostupné z http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
pisainfocus/pisa-in-focus-n40-(eng)-final.pdf

Metriky

0


11142

Views

3986

PDF views