Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů

Roč.24,č.4(2014)

Abstrakt

Cílem empirické studie je prezentovat výsledky výzkumů profesních činností učitelek mateřských škol a vymezit charakteristické znaky profese učitelky mateřské školy v českém prostředí. V první části autorky dokládají zvyšující se odborný zájem o profesi učitelství v České republice, sumarizují poznatky dostupných výzkumů profesních činností učitelů a ve druhé části charakterizují kategorii učitelek mateřských škol, která představuje významnou skupinu v českém regionálním školství. Ve stěžejní třetí části je prezentováno výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo identifikovat, pojmenovat a zaznamenat učitelkou české mateřské školy běžného typu profesní činnosti jí reálně vykonávané, ověřit jejich existenci a zjistit ve třech obdobích školního roku podíl časového vytížení učitelky realizací vybraného druhu činnosti v rámci určené týdenní přímé práce s dětmi. Závěrečná část studie naznačuje několik cest, jak by bylo možné s výsledky výzkumů dále pracovat.


Klíčová slova:
učitelka mateřské školy; profesní činnosti; učitelská profese; preprimární vzdělávání
Reference

Blížkovský, B. (1997). Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium.

Blížkovský, B., Kučerová, S., & Kurelová, M. (2000). Středoevropský učitel na prahu učící se
společnosti 21. století. Brno: Konvoj.

Burkovičová, R. (2012). Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. Ostrava: OU.

Dytrtová, R., & Kruhutová, M. (2009). Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada.

Franiok, P., & Knotová, D. (Eds.). (2008). Učitel a žák v současné škole. Brno: MU.

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Helus, Z. (2011). Jak chápat učitelství – impulzy pro pedagogické fakulty. Pedagogika, 61(4),
373–382.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipiak, E., & Seberová, A. (2011). Učiteľ preprimárneho
a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská
Bystrica: UMB.

Koťa, J. (2008). Učitelská profese a změny perspektiv ve školské politice. In J. Novotná (Ed.),
Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti (s.13–26). Liberec: TU Liberec.

Kurelová, M. (1998). Učitelská profese v teorii a v praxi. Ostrava: OU.

Kurelová, M. (2008). Proces reedukace a resocializace očima dětí a analýzy profesních činností
vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. In M. Kurelová, O. Sekera, & H. Kubíčková
(Eds.), Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II. Ostrava: Pedagogická
fakulta OU.

Lazarová, B. (Eds.). (2001). Vzdělávat učitele. Brno: Paido.

Lukášová, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů
(teorie, výzkum, praxe). Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Mareš, J. (Ed.). (1993). Učitel – jeho příprava a požadavky školské praxe: Sborník referátů
z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Pedagogická
fakulta.

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti předškolního věku v České
republice. (2000). Praha: MŠMT.

OECD. (2012). Quality matters in early childhood education and care. Dostupné z http://www.
oecd-ilibrary.org/education/quality-matters-in-early-childhood-education-and-careczech-
republic-2012_9789264176515-en;jsessionid=2rfp29qdk04d1.x-oecd-live-02

Opravilová, E. (2007). Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol
na pedagogické fakultě. In J. Kropáčková (Ed.), Idea a realita vysokoškolského vzdělání
učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě (s. 12–22). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Opravilová, E. (1988). Dítě si hraje a poznává svět. Praha: SPN.

Pařízek, V. (1988). Učitel a jeho povolání. Praha: SPN.

Průcha, J. (2002). Učitel. Praha: Portál.

Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004). Praha: VÚP.

Rybičková, M., & Hladík, J. (Eds.). (2009). Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. [CD-ROM] Zlín:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57(1), 1–22.

Skořepa, M. (2005). Rozhodování jednotlivce. Teorie a skutečnost. Praha: Karolinum.

Spilková, V., & Hejlová, H., et al. (2010). Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání
v Česku a na Slovensku. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., & Tomková, A., et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: PedF UK.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum.

Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem
pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490–515. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490">https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490

Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada.

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české
a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer.

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: MU.

Škoda, J., & Doulík, P. (Eds.). (2004). Profese učitele a současná společnost. XII. Konference České
asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.

Šmelová, E., & Nelešovská, A. (2009). Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn. Olomouc: Univerzita Palackého.

Švaříček, R., Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:Portál.

Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno: Paido.

Švec, V. (Ed.). (2001) Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. konference ČPdS. Brno: Konvoj.

Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. Praha: ASPI.

Uhlířová, J. (2007). Význam historických aspektů ve vzdělání učitelek mateřských škol. In
J. Kropáčková (Eds.), Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol
na pedagogické fakultě (s. 23–27). Praha: Pedagogická fakulta UK.

ÚIV. (2011) Školství pod lupou 2010.

Urbánek, P. (2001). Podpora práce učitelů ve světle současných problémů učitelství. In Učitelé
jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Sborník z celostátní konference.
2. díl. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese (aktuální analýza). Liberec: Pedagogická
fakulta TU.

Urbánek, P. (2009). Pracovní zátěž a podmínky práce učitelů. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická
encyklopedie (s. 402–407). Praha: Portál.

Urbánek, P. (2011). Změny v sociálním klimatu učitelských sborů. In: Kam směřuje současný
pedagogický výzkum? Sborník příspěvků 18. konference ČAPV. Liberec: TU v Liberci
[CD-ROM].

Vašutová, J. (2001). Model tvorby profesního standardu učitelů. In E. Walterová (Ed.), Učitelé
jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Sborník z celostátní konference,
1. díl (s. 23–27). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Vyskočilová, E. (2000). Místo učitelovy kondice v rámci pedagogických dovednosti. In V. Švec
(Ed.), Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností (s. 24–31). Brno: Paido.

Výroční zpráva české školní inspekce za školní rok 2012/2013. (2013). Praha: ČSI.

Walterová, E. (Ed.). (2001). Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém.
Sborník z celostátní konference, 1. a 2. díl. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Dostupné
z http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicichk-
1-zari

Metriky

0


2878

Views

1819

PDF views