K psychologii láskyplného vztahu: pedagogické inspirace se zaměřením na předškolní výchovu

Roč.24,č.4(2014)

Abstrakt

Studie klade důraz na osobnostní přístup k vývoji dítěte v doškolní fázi jeho života, tvořící celek vývojových souvislostí, vrcholících vstupem dítěte do mateřské školy. Osobnostní přístup zahrnuje za prvé zřetel k podstatným znakům doškolního dítěte (k jeho odkázanosti, otevřenému prožívání, potencialitám a vývojovému směřování) a za druhé zřetel k zlomovým událostem v jeho dosavadním vývoji (primárnímu vztahu a připoutání, separačně individualizační tendenci, nástupu asertivního já, včlenění do mateřské školy). Láskyplný vztah je podmínkou, aby vývoj probíhal plnohodnotně, tedy nebyl brzděn, deformován apod. Láskyplný vztah učitelky mateřské školy má specifické znaky a uplatňuje se v její vcítivě tvořivé reflexi nad dítětem jakožto utvářející se osobností.


Klíčová slova:
osobnostní vývoj, podstatné znaky dětství, láskyplný vztah, situovanost lásky, zlomové vývojové události, předškolní edukace, vcítivě tvořivá reflexe
Reference

Ainsworth, M. D., & Marvin, R. S. (1994). On the shaping of attachment theory and research. Monographs of the society for research in child development, 60(2–3), 3–21.

Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (1995). The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press.

Bowlby, J. (2012). Vazba. Praha: Portál.

Bowlby, J. (2013). Odloučení. Praha: Portál.

Bravená, N. (2013). Transcendování a nové podněty pro edukaci obratu. In Z. Helus, N. Bravená, & M. Franclová (Eds.), Perspektivy učitelství (s. 49–92). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Dollase, R. (2001). Veränderte Kindheit. In D. H. Rost (Ed.), Handwörterbuch pädagogische Psychologie (s. 741–749). Weinheim: Beltz PVU.

Fehr, B., & Russell, J. A. (1984). Concept of emotion viewed from a prototype perspective. Journal of Experimental Psychology: General, 113(3), 464–486. https://doi.org/10.1037/0096-3445.113.3.464">https://doi.org/10.1037/0096-3445.113.3.464

Hamplová, D., Rychtaříková, J., & Pikálková, S. (2003). České ženy, vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina. Praha: Sociologický ústav AV.

Hartup, W. W. (1989). Social relationships and their developmental signiϐicance. American Psychologist, 44(2), 120–126. https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.2.120">https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.2.120

Helus, Z. (2007). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada.

Helus, Z. (2009a). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Helus, Z. (2009b). Osobnost a její vývoj. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Helus, Z. (2013). Dítě v rodině – rodina v dítěti. In M. Kocurová, J. Klugerová, & A. Bosáková (Eds.), Rodina v II. Deceniu 21. století (s. 64–73). Praha: Univerzita J. A. Komenského.

Helus, Z. (2014). Edukace jako projev starosti o člověka. In R. Jedlička (Ed.), Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum.

Horneyová, K. (2000). Neuróza a lidský růst. Praha: Triton.

Klafki, W. (1977). Das pädagogische Verhältnis. In W. Klaϐki (Ed.), Erziehungswissenschaft, Bd. 1 (s. 55–91). Frankfurt am M.: Fischer Verlag.

Koukolík, F., & Drtilová, J. (2008). Vzpoura deprivantů. Praha: Galen.

Kovařík, J., & Šmolka, P. (1996). Současná rodina. Praha: Asociace manželských poradců.

Langmeier, J., & Matějček, Z. (1974). Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum.

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.

Lyons-Ruth, K., Alpern, L., & Repacholi, B. (1993). Disorganized infant attachment classiϐication and maternal psychosocial problems as predictors of hostile-aggressive behavior in the preschool classroom. Child Development, 64(2), 572–585. https://doi.org/10.2307/1131270">https://doi.org/10.2307/1131270

Mahler, M. S. (1975). The psychological birth of the human infant. New York: Basic Books.

Matějček, Z. (2005). Výbor z díla. Praha: Karolinum.

Mitchell, S. A., & Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Praha: Triton.

Rabušic, L. (2002). Pronatalitní politika. In J. Kocourková, M. Kučera, M. Loužek, & L. Rabušic.

Populační politika – ano či ne (s. 47–64). Praha: CEP.

Shaver, P. R., Schwartz, J. C., Kirson, D., & O’Conor, C. (1987). Emotion knowledge: Further explorations of a prototype approach. Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1061–1086. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1061">https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1061

Shneidman, E. S. (1998). The suicidal mind. Oxford: Oxford University Press.

Slaměník, I. (2011). Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada.

Spitz, R. A. (1965). The first year of life. New York: International Universities Press.

Sroufe, L. A. & Fleeson, J. (1986). Attachment and the construction of relationships. In W. W. Hartup & Z. Rubin (Eds.), Relationships and development (s. 51–71). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie / Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Metriky

0


2027

Views

892

PDF views