Pohľad rodičov na vzdelávanie počas pandémie covid-19 na Slovensku – porovnanie rodičov detí so špeciálnymi potrebami a rodičov detí bez identifikovaných špeciálnych potrieb

Roč.30,č.2(2020)

Abstrakt
Cieľom empirickej štúdie je mapovať priebeh dištančného vzdelávania na Slovensku počas pandémie covid-19. Konkrétne, výskum sa zameriava na preskúma­nie rozdielov medzi rodičmi detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a rodičmi, ktorých deti nemajú identifikované ŠVVP v špecifikách dištančného vzdelávania. Ďalej sa výskum zameriava na zistenie ako zabezpečovanie vzdelávania v domácom prostredí prežívajú rodičia a ich deti – ich obavy a vnímanie podpory zo strany školy. Pomocou dotazníka vlastnej konštrukcie sú tieto premenné zisťované na vzorke N = 462 rodičov. Prvá časť štúdie je venovaná teoretickým východiskám a ak­tuálnym empirickým výskumom, ktoré napĺňajú výskumné ciele práce. Ďalšia časť popisuje metodologické postupy. Posledná časť príspevku je venovaná interpretácii výsledkov, v ktorej sú bližšie opísané nasledovné zistenia: žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ ve­nujú denne o približne hodinu viacej času učebnej činnosti, v porovnaní so žiakmi 1. stupňa; rodičia, ktorí sa cítia byť menej kompetentní pri vzdelávaní svojich detí doma, majú tendenciu intenzívnejšie prežívať obavy, že ich dieťa doma nezíska do­statočné vedomosti; najčastejšie obavy rodičov vo vzťahu k učivu a iným školským povinnostiam sú zvládnutie školských povinností ich detí, či obavy, že neprebrali do­statok učiva; najčastejšie obavy detí sú späté s absenciou sociálnych kontaktov a oba­vy z nezvládnutia školských povinností. Medzi rodičmi detí so ŠP a bez ŠP boli zistené rozdiely v plánovaní učebnej činnosti; nedostatku vybraných učebných pomôcok; či potrebe podpory špecialistov a odborníkov.

Klíčová slova:
covid-19; dištančné vzdelávanie; špeciálne výchovno-vzdelávacie potřeby
Reference

Asbury, K., Fox, L., Deniz, E., Code, A., & Toseeb, U. (2020). How is Covid-19 affecting the mental health of children with special educational needs and disabilities and their families? Cit. 21. máj 2020. Dostupné z https://doi.org/10.31234/osf.io/sevyd

Bol, T. (2020). Inequality in homeschooling during the Corona crisis in the Netherlands. First results from the LISS Panel. Cit. 16. máj 2020. Dostupné z https://www.uva.nl/en/shared-content/ faculteiten/en/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/news/2020/04/mapping-the-effects-of-homeschooling-on-social-inequality-in-educational-outcomes.html?cb. https://doi.org/10.31235/osf.io/hf32q

Brom, C., Lukavský, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J., & Švaříček, R. (2020). Mandatory home education during the covid-19 lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st- 9th Graders’ Parents. Cit. 9. september 2020. Dostupné z https://psyarxiv.com/fbhn3. https://doi.org/10.31234/osf.io/fbhn3

Burgess, S., & Sievertsen, H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of Covid-19 on education. Cit. 16. máj 2020. Dostupné z https://voxeu.org/article/impact-covid-19- education

Campbell, M.,A. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports. Vol. 2. Dostupné z http://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100089

Carlson, L., Petts, R., & Pepin, J. (2020). US couples’ divisions of housework and childcare during Covid-19 pandemic. Cit. 13. máj 2020. Dostupné z https://doi.org/10.31235/osf.io/jy8fn

Cullinane, C. (2020). Covid-19 and home-schooling: The crisis has exacerbated and highlighted existing educational inequalities. Cit. 17. máj 2020. Dostupné z https://blogs.lse.ac.uk/ politicsandpolicy/home-schooling-covid-19/

Česká školní inspekce. (2020). Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Tematická zpráva. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z https://www.csicr.cz/getattachment/ b603bcaa-95d1-4587-8345-a4d88c138d9d/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS?maxSideSize=2000&width=500&height=800

Doyle, O. (2020). Covid-19: Exacerbating educational inequalities? Cit. 21. máj 2020. Dostupné z http://publicpolicy.ie/papers/covid-19-exacerbating-educational-inequalities/

Interný metodický materiál ŠŠI. (2012). Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Bratislava, 2012. 52 s. Dostupné z https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/ KOMPENZACNE_POMOCKY.pdf

KPMG Business Institute. (2020). Online výuku znepríjemňujú našim učiteľom najmä technické problémy. Cit. 22. máj 2020. Dostupné z https://home.kpmg/sk/sk/home/media/press-releases/2020/04/online-vyuku-ucitelom-zneprijemnuju-technicke-problemy.html

Lades, L., Ladesab, L., Laffanc, K., Dalyd, M., & Delaneyef, L. (2020). Daily emotional well-being during the Covid-19 pandemic. Cit. 14. máj 2020. Dostupné z https://psyarxiv.com/pg6bw/. https://doi.org/10.31234/osf.io/pg6bw

Lavy, V. (2015). Do differences in schools’ instruction time explain international achievement gaps? Evidence from developed and developing countries. Economic Journal, 125(588). Dostupné z https://doi.org/10.1111/ecoj.12233

Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. Cit. 11. september 2020. Dostupné z https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352- 4642(20)30109-7/fulltext

Mangal, S. K., & Mangal, S. (2013). Research methodology in behavioural sciences. Delhi: PHI Learning Private Limited.

MŠVVaŠ SR. (2020a). Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní. Dostupné z https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/novinky-main/2020/ usmernenia-2020/tabulka-tyzdenna-zataz-ziakov.pdf

MŠVVaŠ SR. (2020b). Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Dostupné z https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

Parczewska, T. (2020). Difficult situations and ways of coping with them in the experiences of parents homeschooling their children during the COVID-19 pandemic in Poland. Education 3-13. https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1812689

Rafael, V., & Krejčíková, K. (2020). eduRoma – Roma Education Project. Aký je rozdiel medzi „online“ a „offline“ žiakmi z chudobných rómskych komunít a čoho sa najviac obávajú po návrate do školy. Cit. 17. máj 2020. Dostupné z https://eduroma.sk/publikacie.html

Tomšik, R. (2017). Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách. Úvod do metodológie a štatistického spracovania. Nitra: PF, UKF.

Toseeb, U., Asbury, K., Code, A., Fox, L., & Deniz, E. (2020). Supporting families with children with special educational needs and disabilities during Covid-19. Cit. 11. máj 2020. Dostupné z https://psyarxiv.com/tm69k/. https://doi.org/10.31234/osf.io/tm69k

UNESCO. (2020). COVID-19 impact on education. data. Cit. 19. máj 2020. Dostupné z https:// en.unesco.org/covid19/educationresponse

UNESCO Bangkok. (2020). Empowering students with disabilities during the COVID-19 crisis. Cit. 18. máj 2020. Dostupné z https://bangkok.unesco.org/content/empowering-students-disabilities-during-covid-19-crisis

Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. Dostupné z https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X

World Bank Group. (2020). How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic. Cit. 21. máj 2020. Dostupné z https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné z https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#p54-10

Metriky

0


2339

Views

4512

PDF views