Uvádění začínajících učitelů v mateřských, základních a středních školách pohledem jeho hlavních aktérů

Roč.29,č.2(2019)

Abstrakt
Adaptace začínajících učitelů na školách není izolovaným procesem. Vý-
znamně do ní vstupují kolegové (především uvádějící učitelé) a vedení školy. O jejich
působení při uvádění začínajících učitelů však zatím nevíme mnoho. Cílem předklá-
dané studie je proto popsat současnou podobu uvádění začínajících učitelů do praxe
českých škol a zmapovat potřeby jednotlivých aktérů vstupujících do tohoto procesu.
K tomu bylo použito kvantitativně orientované šetření, v němž byly dotazníkem oslo-
veny tři skupiny respondentů: začínající učitelé, uvádějící učitelé a osoby odpovědné
za uvádění začínajících učitelů, a to v mateřských, základních a středních školách. Vy-
brané výsledky prezentují typické znaky současného stavu uvádění začínajících uči-
telů, základní potřeby sledovaných skupin respondentů v tomto procesu a vnímanou
profesní perspektivu respondentů.

Klíčová slova:
začínající učitel; uvádějící učitel; osoba odpovědná za proces uvádění; podpora začínajících učitelů; adaptační plán; další vzdělávání pedagogických pracovníků
Reference

Belson, W. (1981). The design and understanding of survey questions. Aldershot: Gower.

Breaux, A., & Wong, H. (2003). New teacher induction: How to train, support, and retain new teachers. Mountain View: Harry K. Wong Publications.

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. Česká základní škola: vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel – příprava na profesi. Praha: Grada Publishing.

Eldar, E., Nabel, N., Schechter, C., Talmor, R., & Mazin, K. (2003). Anatomy of successs and failure: The story of three novice teachers. Educational Research, 45(1), 29–48. https://doi.org/10.1080/0013188032000086109">https://doi.org/10.1080/0013188032000086109

ETUCE (European Trade Union Comittee for Education). (2008). Teacher Education in Europe. An ETUCE Policy Paper. Dostupné z https://www.csee-etuce.org/images/attachments/ETUCE_PolicyPaper_en.pdf

EU Commission. (2010). Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers: Ahandbook for policymakers. European Commission Staff Working Document SEC. Dostupné z http://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf

Gavora, P. (2008). Učiteľovo vnímanie svojej profesijnej zdatnosti (self-efficacy). Pedagogika, 58(3), 222–235.

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., … Ježek, S. (2017).

Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita.

Havlík, R. (2002). Mladí učitelé o své přípravě na povolání. In Výzkum školy a učitele. 10. výroční mezinárodní konference ČAPV [CD-ROM]. Praha: PedF UK.

Havlík, R. (2004). Profesionalita učitele jako úkol. In Profese učitele a současná společnost. Sborník referátů z 12. konference ČAPV [CD-ROM]. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP.

Janík, T., Wildová, R., Uličná, K., Minaříková, E., Janík, M., Jašková, J., & Šimůnková, B. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 67(1), 4–26. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.433">https://doi.org/10.14712/23362189.2017.433

Ježek, S. (2009). Začínající učitelé jako informátoři o klimatu školy prizmatem tří metod. Orbis Scholae, 3(1), 45–61. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.244">https://doi.org/10.14712/23363177.2018.244

Johnson, S. M., & Kardos, S. M. (2005). Bridging the generation gap. Educational Leadership, 62(8), 8–14.

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus.

Kalhous, Z., & Horák, F. (1996). K aktuálním problémům začínajících učitelů. Pedagogika, 46(3), 245–255.

Kasáčová, B. (2002). Učiteľ – profesia a príprava. Banská Bystrica: PF UMB.

Kašparová, V., Holečková, A., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., … Ševců, M. (2015). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce.

Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika, 55(3–4), 254–264.

Loevingerová, J. (1976). Ego development: Conceptions and theories. San Francisco: Jossey-Bass.

MŠMT. (2014a). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020

MŠMT. (2014b). Kariérní řád – Profesní rozvoj pedagogických pracovníků (2014). Dostupné z http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad

MŠMT. (2015). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

MŠMT. (2017). R 13–01. Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2017. Praha: MŠMT.

OECD. (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD.

Píšová, M. (2013). Teacher Professional Socialisation: Objective Dererminants, Orbis Scholae, 7(2), 67–80. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.21">https://doi.org/10.14712/23363177.2015.21

Píšová, M., Duschinská, K., Kargerová, J., Lampertová, A., Lukavská, E., Szimethová, M., … & Kargerová, J. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Karolinum.

Píšová, M., & Hanušová, S. (2016). Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika, 66(4), 386–407. https://doi.org/10.14712/23362189.2016.353">https://doi.org/10.14712/23362189.2016.353

Podlahová, L. (2004). První kroky učitele. Praha: Triton.

Prokešová, L. (2000). Učitel základní školy a jeho problémy při nástupu do praxe. In J. Kohnová (Ed.), Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Sborník referátů z mezinárodní konference (s. 205-209). Praha: PedF UK.

Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (Eds.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Rýdl, K. (2014). Vývoj standardizace profese učitele v České republice – nekonečný příběh? Orbis Scholae, 8(3), 9–21). https://doi.org/10.14712/23363177.2015.55">https://doi.org/10.14712/23363177.2015.55

Sorcinelli, M. D. (1992). New and junior faculty stress: Research and responses. New Directions for Teaching and Learning, 1992(50), 27–37.

Soukup, P., & Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43(2), 379–395.

Spilková, V. (1996). Východiska vzdělávání učitelů primárních škol. Pedagogika, 46(2), 135–146.

Stokking, K., Leenders, F., De Jong, J., & Van Tartwijk, J. (2003). From student to teacher: reducing practice shock and early dropout in the teaching profession. European Journal of Teacher Education, 26(3), 329–350. https://doi.org/10.1080/0261976032000128175">https://doi.org/10.1080/0261976032000128175

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita.

Šimoník, O. (1995). Začínající učitel: některé pedagogické problémy začínajících učitelů. Brno: Masarykova univerzita.

Šimoník, O. (2005). Příprava budoucích učitelů. Brno: MSD.

Švaříček, R. (2007). Zkoumání konstrukce identity učitele. In R. Švaříček, K. Šeďová et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (s. 335–355). Praha: Portál.

Švec, V. & Trna, J. (1999). Osvojování klíčových kompetencí učitele. In Zborník Medacta 99. Učiteľ pre tretie tisícročie (s. 168–171). Nitra: Slovdidac.

Švec, V. (2005). Ohlédnutí za desetiletým vývojem pedagogické přípravy budoucích učitelů. Pedagogická orientace, 15(4), 31–43.

Urbánek, P. (2001). Postoje budoucích učitelů k vlastní profesi. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z IX. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí (s. 130–134). Ostrava: PdF OU.

Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese: aktuální analýza. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Vašutová, J. (2001). Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. In E. Walterová (Ed.), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. díl. (s. 19–46). Praha: Univerzita Karlova.

Vinopal, J. (2008). Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Vítečková, M., & Gadušová, Z. (2014). Teachers Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational Research, 2(12), 1131–1137. https://doi.org/10.12691/education-2-12-1">https://doi.org/10.12691/education-2-12-1

Vyhláška č. 79/1997 Sb. a č. 80/1997, o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků.

Wernerová, J. (2013). Hodnocení profesní přípravy studentů učitelství a jejich postoje k profesi. E-pedagogium, 2013(3), 24–37.

Willis, G. B. (2005). Cognitive interviewing: A tool of improving questionnaire design. London: SAGE Publications.

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, hlava IV.

Metriky

0


2669

Views

1449

PDF views