Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu

Z. Syslová, V. Najvarová

Abstrakt

Studie přináší přehled témat a empirických poznatků z výzkumů provedených v oblasti předškolního vzdělávání v České republice v letech 2000–2010. Autorky provedly analýzu výzkumů, které byly ve sledovaném období publikovány v odborných časopisech a relevantních sbornících. Hlavními cíli předkládané studie bylo analyzovat témata, kterými se výzkum v oblasti předškolního vzdělávání zabýval, a shrnout hlavní poznatky, které přinesl. Přehledová studie ukazuje, že realizované studie se obsahově zaměřují na děti navštěvující mateřskou školu a jejich rodiče. Velké množství výzkumů se také zabývá pregraduálním vzděláváním učitelů mateřských škol v terciární úrovni a potřebami učitelek z hlediska dalšího vzdělávání. Ukazuje se však, že výzkum nepokrývá žádnou oblast systematicky. Výzkumné studie spíše představují izolované pokusy o řešení parciálních výzkumných otázek. Některé realizované výzkumy byly navíc nedostatečně metodologicky propracovány a/nebo popsány. Ve sledovaném období zcela chyběly rozsáhlejší koordinované výzkumné projekty, které by umožnily budování hlubšího porozumění procesům spojeným s preprimárním vzděláváním.

Bibliografická citace

Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490–515. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490

Klíčová slova

předškolní vzdělávání; přehledová studie; pedagogický výzkum

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bartoňová, J. (2009). Dítě předškolního věku a jeho komunikativní kompetence. In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Bartošová, I. (2009). Hlavní faktory ovlivňující dítě 21. století v rozvoji čtenářské gramotnosti.
In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Burkovičová, R. (2006). Přípravné vzdělávání v učitelství pro MŠ a studentovo sebehodnocení
osvojených komponent profesních kompetencí. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: PedF ZČU.

Burkovičová, R. (2007). Kooperující učitelky pedagogické praxe studentů v učitelství pro MŠ –
některé charakteristiky. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického
výzkumu. Sborník příspěvků 15. konference ČAPV [CD-ROM]. České Budějovice: PedF JČU.

Burkovičová, R. (2008). Komparace sdělení o další předpokládané profesní dráze po ukončení
studia specifikované skupiny učitelů. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné
školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Burkovičová, R. (2009). Formulace cíle a pedagogické činnosti učitelky MŠ. In Český pedagogický
výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec
Králové: PdF UHK.

Burkovičová, R. (Ed.). (2010). Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník
příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: PdF OU.

Čupová, M., & Váchová, A. (2010). Logopedická prevence v mateřských školách. In R. Burkovičová (Ed.). Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků
z mezinárodní konference. Ostrava: PdF OU.

Doležalová, L. (2009). Genderové stereotypy v pedagogické komunikaci v mateřské škole. Studia paedagogica, 14(1), 166–177.

Hanušová, R. (2002). Výzkum vzdělávacích potřeb učitelky MŠ. In Výzkum školy a učitele.
10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Praha: PedF UK.

Havlisová, H. (2007). Predikce učebních obtíží u předškolních dětí. In Svět výchovy a vzdělávání
v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 15. konference ČAPV [CD-ROM]. České Budějovice: PedF JČU.

Hornáčková, V. (2007). Reflexe a vize studia učitelství pro MŠ na PdF UHK a impulsy k jeho
inovacím. In J. Kropáčková (Ed.). Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek
mateřských škol na pedagogické fakultě. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí
(s. 63–66). Praha: PedF UK.

Hornáčková, V. (2009). Akcentované schopnosti manažerky mateřské školy ve vedení lidí.
In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Hornáčková, V. (Ed.). (2009). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Janík T., Janíková, M., Janko, T., Knecht, P., Najvar, P., Najvarová, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2009). Kurikulum – výuka – školní klima – učitelské vzdělávání. Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). Brno: PdF MU.

Koťátková, S. (2004/2005). Komparace scénářů budoucnosti školství a některých aspektů české
mateřské školy. Komenský, 129(1), 20–26.

Koťátková, S. (2006). Předškolní výchova. Pedagogická orientace, 16(1), 57–72.

Koťátková, S. (2009). Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol. Studia
paedagogica, 14(2), 69–84.

Krejčová, V. (2003). Jakou pedagogickou přípravu potřebují učitelky mateřských škol? In Sociální souvislosti výchovy a vzdělávání. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Brno: Paido.

Kropáčková, J. (2003). Problematika kompetencí budoucího školáka. In Sociální souvislosti
výchovy a vzdělávání. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Brno:
Paido.

Kropáčková, J. (Ed.). (2007). Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha: PedF
UK.

Kropáčková, J. (Ed.). (2008). Dítě předškolního věku dříve a dnes. Dítě předškolního věku dnes
a dříve. Praha: PedF UK.

Kyjonková, H., & Lacinová, L. (2010). Soukromá řeč a typ aktivity u dětí předškolního věku.
Československá psychologie, 54(4), 342–356.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). (2001) Praha: MŠMT.

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti předškolního věku v České
republice. (2000). Praha: MŠMT.

Nelešovská, A. (2009). Reflexe profesních kompetencí absolventů oboru Učitelství pro mateřské
školy. In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Nelešovská, A., & Šmelová, E. (2008). K možnostem monitorování rozvoje pedagogických
kompetencí u studentů oboru Učitelství pro mateřské školy. In Pedagogický výzkum jako
podpora proměny současné školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec
Králové: PdF UHK.

Nelešovská, A., & Šmelová, E. (2006). Výzkum připravenosti studentů oboru učitelství pro MŠ
na cizojazyčnou výchovu a vzdělávání. In Současné metodologické přístupy a strategie
pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: PedF
ZČU.

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. (1984). Praha: SPN.

Průcha, J. (2009). Jazyk dětí předškolního věku a komunikace v mateřské škole. Pedagogická
orientace, 19(4), 22–37.

Rabušicová, M. (2004). Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy. Pedagogika, 54(4), 326–341.

Rabušicová, M., Čiháček, V., Emmerová, K., & Šeďová, K. (2003). Role rodičů ve vztahu ke škole
– empirická zjištění. Pedagogika, 53(3), 309–328.

Rašková, M. (2006). Názory učitelů a studentů oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol na studijní disciplínu „Základy rodinné a sexuální výchovy“. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference
ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: PedF ZČU.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2005). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Svobodová, E. (2009). Jak si rozumíme s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání? In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Syslová, Z. (2009). Problémové oblasti řízení mateřské školy. In V. Hornáčková (Ed.). Dítě
předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
[CD-ROM]. Hradec Králové, PdF UHK.

Syslová, Z. (2010). Sebehodnocení učitelky mateřské školy. In R. Burkovičová (Ed.). Aktuální
otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ze dne 14. 1. 2010. [CD-ROM]. Ostrava: PdF OU.

Šeďová, K. (2003). Televize v rodinách předškoláků. In Sociální souvislosti výchovy a vzdělávání.
11. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Brno: Paido.

Ševčíková, V. (2010). Rómské děti a preprimární edukace aneb proč vlastně rómské děti nechodí
do školy. In R. Burkovičová (Ed.). Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání.
Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: PdF OU.

Šimik, O. (2010). Život v představách 3–6letých dětí. In R. Burkovičová (Ed.). Aktuální otázky
preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: PdF OU.

Šmelová, E. (2008). Dítě v kontextu současného předškolního vzdělávání. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Šmelová, E. (2004). Práce s výukovými cíli při tvorbě třídního vzdělávacího programu v MŠ. In
Profese učitele a současná společnost. Sborník příspěvků z 12. konference ČAPV [CD-ROM].
Ústí nad Labem: UJEP.

Šmelová, E. (2005). Předškolní vzdělávání očima rodičovské veřejnosti. Pedagogická orientace, 15(1), 52–58.

Šmelová, E. (2008). Dítě v kontextu současného předškolního vzdělávání. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV [CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Šmelová, E. (2009). Terminologie RVP PV jako pedagogický problém. In V. Hornáčková (Ed.). Dítě předškolního věku a jeho paidagogos: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
[CD-ROM]. Hradec Králové: PdF UHK.

Šmelová, E., & Tomanová, D. (2007). Idea a realita v rozvoji profesně kultivující kompetence
učitelek mateřských škol. In J. Kropáčková (Ed.). Idea a realita vysokoškolského vzdělávání
učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Sborník z celostátní konference s mezinárodní
účastí (s. 56–62). Praha, PedF UK.

Švancarová, D., & Kucharská, A. (2001). Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha:
Scientia.

Trnková, K., & Čiháček, V. (2003). Možnosti prosazování zájmů rodičů ve škole. Pedagogická
orientace, 13(2), 22–38.

Útlá, L. (2010). Školní zralost a školní připravenost pohledem pedagogicko psychologických
poraden. In R. Burkovičová (Ed.). Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání.
Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: PdF OU.

Voženílek, B. (2001). Příprava ředitelek MŠ na výkon funkce, jejich další vzdělávání. In Nové
možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z IX. celostátní konference ČAPV
s mezinárodní účastí (s. 151–157). Ostrava: PdF OU.

Vrkoslavová, M. (2008). Zájmová činnost předškolního dítěte v mateřské škole (vztah mezi vzdělávacím programem a nadstandardní nabídkou). In J. Kropáčková (Ed.). Dítě předškolního
věku dříve a dnes. Dítě předškolního věku dnes a dříve (s. 67–71). Praha: PedF UK.

Zajitzová, E. (2010). Připravenost dětí předškolního věku na čtení a psaní. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM].
Liberec: Technická univerzita v Liberci.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490


Crossref Cited-by (15)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Quality versus Qualification: What Should Pregradual Education of Preschool Teachers Be?
Zora Syslová
Online Journal of Primary and Preschool Education  ročník: 1,  číslo: 1,  první strana: 1,  rok: 2017  
https://doi.org/10.21062/ujep/29.2017/a/2533-7106/OJPPE/2017/1/1

2. Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol
Jaroslava Simonová, Eva Potužníková, Jana Straková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2017,  číslo: 1,  první strana: 71,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.18

3. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi
Zora Syslová
ISBN 978-80-210-8476-6  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017

4. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. ročníku základní školy
Martin Chvál, Jana Kropáčková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2017,  číslo: 1,  první strana: 93,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.19

5. Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění
Helena Picková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2017,  číslo: 1,  první strana: 51,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.17

6. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
Tomáš Janík, Karolína Pešková
ISBN 978-80-210-6396-9  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6396-2013

7. Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů
Radmila Burkovičová, Jana Kropáčková
Pedagogická orientace  ročník: 24,  číslo: 4,  první strana: 562,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-562

8. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům
Tomáš Janík, Karolína Pešková
ISBN 978-80-210-6823-0  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014

9. Whose children do not attend kindergarten?
Helena Picková
ACC Journal  ročník: 23,  číslo: 3,  první strana: 79,  rok: 2017  
https://doi.org/10.15240/tul/004/2017-3-007

10. The preschool teacher as a reflective practitioner
Zora Syslová
ISBN 978-80-210-9556-4  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019

11. Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby
Peter Gavora
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 3,  první strana: 345,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

12. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR
Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková
ISBN 978-80-210-9625-7  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020

13. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
Tomáš Janík, Jan Slavík, Vladislav Mužík, Josef Trna, Tomáš Janko, Veronika Lokajíčková, Eva Minaříková, Jindřich Lukavský, Jiří Sliacky, Zuzana Šalamounová, Simona Šebestová, Naďa Vondrová, Pavel Zlatníček
ISBN 978-80-210-8258-8  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016

14. Nástup do veřejné mateřské školy v České republice: sonda do adaptace rodiče
Eva Hejzlarová, Magdalena Mouralová, Kateřina Konrádová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 15,  číslo: 1,  první strana: 57,  rok: 2021  
https://doi.org/10.14712/23363177.2021.7

15. Toddler Group as a Collectivity
Lucie Jarkovská, Katarína Slezáková
Czech Sociological Review  rok: 2021  
https://doi.org/10.13060/csr.2021.042Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.