Vyhledávání mimořádných prožitků a preference učebního stylu studenta

Roč.23,č.3(2013)

Abstrakt

Cílem empirické studie je zjistit, jaké učební styly studenti preferují v souvislosti s tendencí vyhledávat mimořádné prožitky a jaké tvoří přirozené skupiny (shluky) z hlediska těchto dvou proměnných, pohlaví a příslušnosti ke všeobecně či tělovýchovně zaměřené gymnaziální třídě. V první části jsou představena teoretická východiska, kterými jsou teorie stylu učení autorky Dunnové a koncept tendence vyhledávat mimořádné prožitky autora Zuckermana. Druhá část příspěvku popisuje použité výzkumné metody včetně ověření reliability a validity použitého nástroje pro sběr dat, kterým je dotazník. Metodou zpracování dat je shluková analýza, která zprostředkovává vhled do velkého počtu proměnných. Třetí část studie seznamuje s hlavními výsledky, které diskutuje a zpracovává do doporučení do praxe. Nejvýraznější rozdíly mezi pohlavími a příslušností k typu třídy byly zjištěny v tendenci vyhledávat mimořádné prožitky a částečně ve stylech učení. Dívky sportovních tříd nejméně vyhledávají napětí a dobrodružství, nevyhledávají nové zkušenosti, jsou nejvíce rezistentní vůči nudě a nejvíce respektují normy a pravidla. Chlapci jsou nejčastěji členy shluku, který je charakteristický nevyhledáváním napětí a dobrodružství, vyhledáváním nových zkušeností, prožitků prostřednictvím nerespektování norem
a nízkou rezistencí vůči nudě. Chlapci ze sportovně zaměřených tříd mají nízkou odpovědnost při učení, úkoly potřebují mít strukturované a preferují zážitkové učení. Z uvedeného vyplývá, že preference učebního stylu a tendence vyhledávat mimořádné prožitky může u gymnaziálních studentů souviset, stejně tak může souviset s pohlavím a příslušností k typu třídy.


Klíčová slova:
styl učení; kognitivní styl; mimořádné prožitky; tendence vyhledávat mimořádné prožitky; Dotazník stylu učení; zájmů a zálib; gymnázia s rozšířenou tělesnou výchovou a sportovní přípravou
Reference

Ang, R. P., & Woo, A. (2003). Influence of sensation seeking on boys‘ psychological adjustment. North American Journal of Psychology, 5(1), 121–136.

Blum, R. W., Beuhring, T., & Rinehart, P. M. (2000). Protecting teens: Beyond race, income, and family structure. Minneapolis, MN: University of Minnesota Printing Services.

Breivik, G. (1999). Sensation seeking in sport. Oslo: Norges idretthogskole institutt for samfunnsfag.

Carter, S. P., & Stewin, L. L. (1999). School violence in the Canadian context: An overview an model for intervention. International Journal for the Advancement of Counseling, 21(4), 267–277. https://doi.org/10.1023/A:1005626408288">https://doi.org/10.1023/A:1005626408288

Dunn, R., & Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning styles: A practical approach. Reston: Reston Publishing.

Dunn, R. (2000). Learning styles: Theory, research, and practice. National Forum of Applied Educational Research Journal, 13(1), 3–22.

Dunn, R., Dunn, K., & Price, G. E. (1989). Learning style inventory. Lawrence: Price System, Inc.

Farley, F. H. (1981). Basic process individual diff erences: A biological based theory of individualization for cognitive, aff ective, and creative outcomes. In F. H. Farley & N. J. Gordon
(Eds.), Psychology and education: The state of the union (s. 9–31). Berkeley, CA: McCutchon Publishing Corporation.

Galloway, G., & Lopez, K. (1999). Sensation seeking and attitudes to aspects of national parks: A preliminary empirical investigation. Tourism Management, 20(6), 665−671. https://doi.org/10.1016/S0261-5177%2899%2900031-X">https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00031-X

Glasgow, M. R., Cartier, A. M., & Wilson, G. D. (1985). Conservatism, sensation-seeking, and music preferences. Personality and Individual Differences, 6(3), 395−396. https://doi.org/10.1016/0191-8869%2885%2990065-0">https://doi.org/10.1016/0191-8869(85)90065-0

Hošek, V. (1997). Pohyb a kvalita života. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(7), 7–9.

Jaff e, L. T., & Archer, R. P. (1987). The prediction of drug use among college students from MMPI, MMCI, and sensation seeking scale. Journal of Personality Assessment, 51(1), 243–253. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5102_8">https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5102_8

Krásová, P., & Rost, M. (2008). Tendence vyhledávat mimořádné prožitky u vysokoškoláků ve vztahu k osobnostním charakteristikám. Studia Kinanthropologica, 2(9), 238–245.

Kuban, J. (2001). Komparace Sensation Seeking Tendency u hráčů sportovních her. In L. Čepička (Ed.), Hry v programech tělovýchovných procesů (s. 41–46). Plzeň: Západočeská univerzita.

Kuban, J. (2006). Tendence k vyhledávání prožitku a její diagnostika. Hradec Králové:
Gaudeamus.

Lovelace, M. (2005). Meta-analysis of experiential research based on the Dunn and Dunn model.
The Journal of Educational Research, 98(3), 176–183. https://doi.org/10.3200/JOER.98.3.176-183">https://doi.org/10.3200/JOER.98.3.176-183

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J., & Slavík, V. (2004). Dotazník stylu učení. Praha: IPPP ČR.

Mareš, J., & Skalská, H. (1994). LSI – dotaznik stylů učeni pro žaky zakladnich a střednich škol. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 29(3), 248–264.

Montag, I., & Birenbaum, M. (1986). On the location of the sensation seeking construct in the personality domain. Multivariate Behavioral Research, 21(3), 357–374. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2103_5">https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2103_5

Rybenský, D. (2008). Konstrukce standardů pro test prožitkovosti – Sensation Seeking Tendency
(česká verze) (Diplomová práce). Hradec Králové: PdF UHK.

Watson, C. G., & Jacobs, L. (1977). Evidence for a dual-factor concept of psychopathological
emotional deficit: Anhedonia and sensation-seeking. Jounal of Clinical Psychology, 33(2), 385–389. https://doi.org/10.1002/1097-4679%28197704%2933:2%3C385::AID-JCLP2270330212%3E3.0.CO;2-H">https://doi.org/10.1002/1097-4679(197704)33:2<385::AID-JCLP2270330212>3.0.CO;2-H

Wentzel, K. R. (1993). Social and academic goals at school: Motivation and achievement in early
adolescence. Journal of Early Adolescence, 13(1), 4–20. https://doi.org/10.1177/0272431693013001001">https://doi.org/10.1177/0272431693013001001

Zuckerman, M. (1978). Sensation seeking. In H. London & J. Exner (Eds.), Dimensions of personality (s. 487–555). New York: Wiley.

Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsdale:
Erlbaum.

Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge: Cambridge University Press.

Zuckerman, M. (2000). Are you a risk taker? Psychology Today, 33(6), 52.

Zuckerman, M. (2009). Sensation seeking. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of individual differences in social behavior (s. 455–465). New York: Gulford Press.

Metriky

0


843

Views

499

PDF views