Postupy používané učiteli ve vztahu k žákovské chybě při interakci s celou třídou

Martin Majcík

Abstrakt

Cílem výzkumné studie je identifikovat postupy, které učitelé volí ve spojitosti s žákovskou chybou. Pozornost je věnována výhradně těm situacím, jež se pojí s chybami, ke kterým dochází při interakci učitele s celou třídou. V teorii je představena definice chyby a vývoj jejího pojetí v kontextu výuky. Dále jsou představeny jednotlivé oblasti učitelské práce s chybným žákovským výkonem. Výzkumné šetření má kvalitativní charakter a použity byly metody pozorování a rozhovoru. Sběr dat byl realizován ve výuce českého jazyka v devátém ročníku základní školy. Výsledkem šetření je vymezení čtyř postupů, které učitelé v rámci práce s chybou realizují. Dva postupy představují způsob reakce na chybný výsledek v odlišných výukových situacích a definovány jsou jako adaptivní reakce na chybu a relativizace chybné odpovědi. Zbylé dva postupy chybě předcházejí a jejich prostřednictvím učitel ovlivňuje význam chyby v sociálním prostředí dané školní třídy. Jedná se o ochranu před chybnou odpovědí u vybraných žáků a minimalizaci negativního pojetí chyby.

Klíčová slova

chyba, chybný výkon, učitelské postupy, učitelská práce s chybou, výuková komunikace, interakce s žáky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Babad, E. (2005). Guessing teachers’ differential treatment of high-and low-achievers from thin slices of their public lecturing behaviour. Journal Of Nonverbal Behavior, 29(2), 125–134. https://doi.org/10.1007/s10919-005-2744-y

Babiaková, S. (2012). Komparácia profesijných činností slovenských, českých a poľských učiteľov na primárnom stupni školy. Pedagogická orientace, 22(2), 222–242. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-222

Borasi, R. (1994). Capitalizing on errors as "Springboards for Inquiry": A teaching experiment. Journal For Research In Mathematics Education, 25(2), 166–208. https://doi.org/10.2307/749507

Bray, W. S. (2011). A collective case study of the influence of teachers' beliefs and knowledge on error-handling practices during class discussion of mathematics. Journal For Research In Mathematics Education, 42(1), 2. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.42.1.0002

Bryman, A. (2012). Social research methods. New York: Oxford University Press.

Corder, S. P. (1981). Error analysis and interlanguage. New York: Oxford university press.

Friese, S. (2014). Qualitative data analysis with ATLAS.ti. Thousand Oaks: Sage.

Grassinger, R., & Dresel, M. (2017). Who learns from errors on a class test? Antecedents and profiles of adaptive reactions to errors in a failure situation. Learning And Individual Differences, 53, 61–68. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.11.009

Harding, J. (2013). Qualitative data analysis from start to finish. Thousand Oaks: Sage.

Harteis, C., Bauer, J., & Heid, H. (2012). Human Fallibility. Dordrecht: Springer.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review Of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Heritage, J., & Clayman, S. (2011). Talk in action: Interactions, identities, and institutions. John Wiley & Sons.

Hoffmannová, J. (2017). In P. Karlík, M. Nekula, & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z https://www.czechency.org/slovnik/INSTITUCIONÁLNÍ DIALOG

Hudecová, D. (2004). Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. Pedagogika, 54(3), 274–283.

Chin, C. (2006). Classroom interaction in science: Teacher questioning and feedback to students' responses. International Journal Of Science Education, 28(11), 1315–346. https://doi.org/10.1080/09500690600621100

Ingram, J., Pitt, A., & Baldry, F. (2015). Handling errors as they arise in whole-class interactions. Research In Mathematics Education, 17(3), 183–197. https://doi.org/10.1080/14794802.2015.1098562

Jelínek, M. (2001). Co je to jazyková chyba? In K. Klímová, & H. Kneselová (Eds.), Profesor Hauser jubilující: sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. (s. 75–85). Brno: Masarykova univerzita.

Kalová, S. (2018). Úloha chyb, korektivní zpětné vazby a normy v cizojazyčné výuce s důrazem na výuku angličtiny. Pedagogická orientace, 28(1), 72–110. https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-72

Kosíková, V., & Černá, K. (2013). Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi. Pedagogika, 63(3), 372–393.

Křivohlavý, J., & Mareš, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Kulič, V. (1971). Chyba a učení: funkce chybného výkonu v učení a v jeho řízení. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Matteucci, M. C., Corazza, M., & Santagata, R. (2015). Learning from errors, or not: An analysis of teachers' beliefs about errors and error-handling strategies through questionnaire and video. Dostupné z https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42369304/Pre_print_Matteucci_Corazza_Santagata_Novascience_Chapter.ID_33975_7x10.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537531031&Signature=zPhsm8emMTbceQJhnG3HWQtbP%2F8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLEARNING_FROM_ERRORS_OR_NOT._AN_ANALYSIS.pdf

Nekvapil, J., & Havlík, M. (2007). Replika v rozhovoru. In P. Karlík & J. Plesková (Eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z https://www.czechency.org/slovnik/ STŘÍDÁNÍ REPLIK MLUVČÍCH V ROZHOVORU

Ondráková, J. (2014). Chyba a výuka cizích jazyků. Hradec Králové: Gaudeamus.

Pritchard, A., & Woollard, J. (2010). Psychology for the classroom: Constructivism and social learning. New York: Routledge.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Santagata, R. (2005). Practices and beliefs in mistake-handling activities: A video study of Italian and US mathematics lessons Teaching And Teacher Education, 21(5), 491–508.

Seifried, J., & Wuttke, E. (2010). Student errors: How teachers diagnose and respond to them Empirical Research In Vocational Education And Training, 2(2), 147–162.

Schleppenbach, M., Flevares, L., Sims, L., & Perry, M. (2007). Teachers’ responses to student mistakes in Chinese and U.S. mathematics classrooms. The Elementary School Journal, 108(2), 131. https://doi.org/10.1086/525551

Slavík, J. (1994). Problém chyby v tvořivě výrazové výchově. Pedagogika, 44(2), 119–128.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.

Slavík, J. (2003). Autonomní a heteronomní pojetí školního hodnocení – aktuální problém pedagogické teorie a praxe. Pedagogika, 54(1), 5–25.

Starý, K., & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Steffe, L. P., & Gale, J. E. (1995). Constructivism in education. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Steuer, G., & Dresel, M. (2015). A constructive error climate as an element of effective learning environments. Psychological Test And Assessment Modeling, 57(2), 262–275.

Steuer, G., Rosentritt-Brunn, G., & Dresel, M. (2013). Dealing with errors in mathematics classrooms: Structure and relevance of perceived error climate. Contemporary Educational Psychology, 38(3), 196–210. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2013.03.002

Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2015). Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning / Celozivotní Vzdelávání, 5(3), 75–94.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: Zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia Paedagogica, 15(2), 61–86.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2012). Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation And Accountability, 24(3), 239–261. https://doi.org/10.1007/s11092-012-9144-8

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis. Thousand Oaks: Sage.

Tulis, M. (2013). Error management behavior in classrooms: Teachers' responses to student mistakes. Teaching And Teacher Education, 33, 56–68. https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.02.003

Tulis, M., Steuer, G., & Dresel, M. (2016). Learning from errors: A model of individual processes. Frontline Learning Research, 4(2), 12–26. https://doi.org/10.14786/flr.v4i2.168

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-415

Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita.

Willemsen, A., N., Gosen, M., van Braak, M., Koole, T., & de Glopper, K. (2018). Teachers’ open invitations in whole-class discussions. Linguistics And Education, 45, 40–49. https://doi.org/10.1016/j.linged.2018.03.001

Wooffitt, R. (2005). Conversation analysis and discourse analysis: A comparative and critical introduction. Thousand Oaks: Sage.

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.

Zander, L., Kreutzmann, M., & Wolter, I. (2014). Constructive handling of mistakes in the classroom: The conjoint power of collaborative networks and self-efficacy beliefs. Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft, 17(5), 205–223. https://doi.org/10.1007/s11618-014-0558-6

Zeman, J. (2013). Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-3-472


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Výzkum interakce mezi spolužáky: přehled konverzačněanalytických studií
František Tůma, Linda Nepivodová, Nicola Fořtová
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23363177.2019.12Copyright (c) 2018 Martin Majcík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.