Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze

Josef Slowík

Abstrakt

Studie analyzuje na základě parametrů tzv. Ukazatele inkluze základní charakteristiky inkluzivního vzdělávání související s přístupem k odlišnosti (resp. rozmanitosti). V první části je představeno paradigma inkluzivní edukace a to, jak se inkluze vztahuje k tématu „společného“ a „rozdílného“. Typická proinkluzivní otevřenost ke vstřícnému akceptování různosti a jinakosti je postavena do souvislostí se spojujícími a stmelujícími prvky, které symbolizují společné hodnoty, z nichž edukační proces v inkluzivní škole vychází. Další část je pak věnována tematické analýze Ukazatele inkluze (ve verzi jeho českého překladu; viz Booth & Ainscow, 2007) jako základního materiálu, který nejčastěji slouží pro vymezování norem školní inkluzivní edukace a jejich evaluaci. Na základě analýzy parametrů všech inkluzivních oblastí a jejich evaluačních měřítek byla identifikována čtyři zásadní témata odrážející přístup inkluzivní školy k odlišnostem: akceptace (ve smyslu vzájemného přijetí, tolerance apod.), dostupnost (jako bezbariérovost prostor, ale také psychosociální bezbariérovost v rámci školy i vzhledem k okolí komunitě nebo dostupnost zdrojů), podpora (v samotném edukačním procesu, ale třeba i v adaptaci žáků) a antidiskriminace (nejenom formální, ale jako široce pojatá důsledná rovnocennost).

Klíčová slova

inkluze, inkluzivní vzdělávání, Ukazatel inkluze, rozmanitost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ainscow, M. (2015). Struggles for equity in education: The selected works of Mel Ainscow. London: Routledge.

Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving schools, developing inclusion. London: Routledge.

Armstrong, A. Ch., Armstrong, D., & Spandagou, I. (2010). Inclusive education: International policy and practice. Los Angeles: SAGE.

Artiles, A. J., Kozleski, E. B., & Waitoller, F. R. (2011). Inclusive education: Examining equity on five continents. Cambridge: Harvard Education Press.

Bartoňová, M., Vítková, M., Bočková, B., Bytešníková, I., Hloušková, L., Horáková, R., ... & Opatřilová, D. (2016). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: Masarykova univerzita.

Boardman, J., Killaspy, H., & Mezey, G. (Eds.). (2010). Social inclusion and mental health. London: RCPsych Publications.

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol: CSIE.

Booth, T., & Ainscow, M. (2007). Ukazatel inkluze: Rozvoj učení a zapojení ve školách. Praha: Rytmus. Dostupné z http://www.csie.org.uk/resources/translations/IndexCzech.pdf

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Brown, Z. (2016). Inclusive education: perspectives on pedagogy, policy and practice. New York: Routledge.

Dinh Thi, N., & Le Thu, H. (2010). How-To Guide: Preparing teachers for inclusive education. Baltimore (Maryland): Catholic Relief Services.

Ekins, A. (2017). Reconsidering inclusion: Sustaining and building inclusion practices in schools. New York: Routledge.

Farrell, P., & Ainscow, M. (Ed.). (2002). Making special education inclusive from research to practice. London: David Fulton.

Forlin, Ch. (2010). Teacher education for inclusion: Changing paradigms and innovative approaches. London: Routledge.

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada.

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Hornby, G. (2014). Inclusive special education. New York: Springer-Verlag.

Imray, P., & Colley, A. (2017). Inclusion is dead. Long live inclusion. New York: Routledge.

Jandourek, J. (2008). Průvodce sociologií. Praha: Grada.

Jankovský, J. (2003). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton.

Lechta, V. (Ed.). (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál.

Lombardi, T. P. (1999). Inclusion: policy and practice. Bloomington: Phi Delta Kappa.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer.

Westwood, P. S. (2013). Inclusive and adaptive teaching: meeting the challenge of diversity in the classroom. New York: Routledge.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-2-213


Copyright (c) 2018 Josef Slowík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.