KVARTÉRNÍ SEDIMENTY NA SEVERNÍM PŘEDHRADÍ LOKALITY POHANSKO U BŘECLAVI

Roč.25,č.1-2(2018)

Abstrakt

Sedimentological study on the Northern bailey of the fortified site Pohansko allows identification of 9th lithofacies and 2 facies associations. The lower facies association is interpreted as an infill of fluvial channels (mostly mid-channel dunes) with two cycles of filling. The fluvial channels were relatively shallow and broad (high width/depth channel ratio) and they point to braided fluvial style and channel migration. The upper fluvial association reflects significant change of the fluvial style. The sedimentary infill of the upper fluvial association is interpreted as deposits of levee and overbank deposits. Results of the OSL dating for the sample of lower facies association provide an age of 13.5 ky. Such age can be correlated with the Upper Pleistocene Allerød Interstadial (13.7‒12.9 ky BP), i.e. relatively warmer phase of the Weichselian late glacial. Data of OSL dating for two samples from the upper facies association were 11.8 ky and 10.3 ky BP. The upper age can be correlated with Younger Dryas (12.9‒11.7 ky BP) whereas the lower one to Preboreal. The deposition of the upper facies associations are therefore interpreted as Uppermost Pleistocene to Early Holocene in age.


Klíčová slova:
Quaternary deposits; facies analysis; grain surface textures; palynology; OSL dating; depositional environment
Biografie autora

Slavomir Nehyba

Ústav geologických věd, PřF MU Brno
Reference

Beug H. J. (2004): Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete. - München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil.

Doláková N.- Rozsková A.- Přichystal A. (2010): Palynology and Natural Environment In The Pannonian To Holocene Sediments of the Early Medieval Centre Pohansko Near Breclav (Czech Republic). –Journal of Archaeological Science, USA/UK: Elsevier, 37, 10, 2538-2550. https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.05.014">https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.05.014

Drábková E.- Havlíček P.- Majer P.- Manová V.- Mixa M.- Müller P.- Nováková D. (2004): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000. List 34-23 Břeclav. - Česká geologická služba. Praha.

Dresler P. (2016): Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti centra? Brno.

Feurdean A. (2005): Holocene forest dynamics in northwestern Romania. - The Holocene 15,3, 435-446. https://doi.org/10.1191/0959683605hl803rp">https://doi.org/10.1191/0959683605hl803rp

Firbas F. (1949): Spät- und nachzeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. I. Allgemeine Waldgeschichte, Jena.

Havlíček P. (2001): Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí. -Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, 71–73, Praha.

Havlíček P. (2004): Geologie soutokové oblasti Dyje s Moravou.- In: M.Hrib, Kordovský E. (Eds.) Lužní les v Gyjsko-moravské nivě. Břeclav, 11-19.

Hladil J.- Strnad L.- Šálek M.- Jankovská V.- Šimandl P.- Schwarz J.- Smolík J.- Lisá L.- Koptíková L.- Rohovec J.- Böhmová V.- Langrová A.- Kociánová M.- Melichar R.- Adamovic J. (2008): An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source. – Bulletin of Geosciences, 83, 175-206.

Kadlec J.- Grygar T.- Svétlík I.- Ettler V.- Mihaljevič M.- Diehl J.F.- Beske-Diehl S.- Svitavská-Svobodová H. (2009):Morava River floodplain development during the last millennium, Strážnické Pomoraví, Czech Republic. – The Holocene, 19, 3, 499-509. https://doi.org/10.1177/0959683608101398">https://doi.org/10.1177/0959683608101398

Křížová L.- Křížek M.- Lisá L. (2011): Význam povrchové analýzy křemenných zrn pro studium geneze nezpevněných sedimentů. - Geografie, 116, 1, 59-78.

Krumbein W. C.- Sloss L. L. (1951): Stratigraphy and Sedimentation. – 660s. Freeman. San Francisco.

Magyari E. (2002): Holocene biogeography of Fagus sylvatica L. and Carpinus betulus L. in the Carpathian –Alpine Region. - Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis, 26, 15-35.

Mahaney W. C. (2002): Atlas of sand grain surface textures and application. – 237s. Oxford University Press. New York.

Macháček J.- Doláková N.- Dresler P.- Havlíček P.- Hladilová Š.- Přichystal A.- Roszková A.- Smolíková L. (2007): Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. - Archeologické rozhledy, Praha, LIX-2007, 278-314.

Musil R. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru. – In: Přichystal A, Obstová V., Suk M.:Geologie Moravy a Slezska., 133-151. Brno.

MycieIska-Dowgiałło E.- Woronko B. (1998): Analiza obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna. - Przegląd Geologiczny, 46, 12.

Nemec W. (2005): Principles of lithostratigraphic logging and facies analyses. 28s. Institutt for geovitenskap, University of Bergen.

Opravil E. (1983):. Habr obecný (Carpinus betulus L.) v československém kvartéru. - Časopis Slezského Muzea Opava (A), 32, 67-82.

Powers M. C. (1953): A New roundness scale for sedimentary particles. - Journal of Sedimentary Petrology, 23, 1. Tulsa. https://doi.org/10.1306/D4269567-2B26-11D7-8648000102C1865D">https://doi.org/10.1306/D4269567-2B26-11D7-8648000102C1865D

Reille M. (1995): Pollen et Spores d’Europe et d’Afrique du nord. - 535p. Marseille.

Rybníčková E. (1985): Dřeviny a vegetace Československa v nejmladším kvartéru (paleobotanická studie). - MS Ústav experimentální fytotechniky ČSAV. Brno.

Šušolová J.- Králová V.- Hadacz R.- Dundek P.- Volařík D. (2016): Srovnávací studie povrchu křemenných zrn na lokalitách jižní a jihovýchodní Moravy. - Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 29-38, Brno

Tucker M. (ed.) (1988): Techniques in Sedimentology. - 394 s. Blackwell Science, Oxford.

Walanus A.- Nalepka D. (1999): POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis. - Acta Paleobotanica, Suppl. 2, 659-661. Kraków.

Walker R. G.- James N. P. (1992): Facies Models: Response to Sea Level Changes. - 380s. Geological Association of Canada, St. John’s.

Metriky

618

Views

276

PDF views

459

HTML views