ANTROPOGENNÍ TRANSFORMACE RELIÉFU VÝCHODNÍ ČÁSTI NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

Karel Kirchner, Antonín Ivan, Sylvie Hofírková, Andrea Petrová, Tibor Andrejkovič

Abstrakt

Eastern part of the Podyjí National Park was influenced by human activities as a cultivated landscape during historical development. Man-made landforms turned into a component of relief protected landscape. Anthropogenic forms (e.g. quarries, sand pits, mill races, military trenches) have been gradually destroyed.

Bibliografická citace

Kirchner, K., Ivan, A., Hofírková, S., Petrová, A., & Andrejkovič, T. (2016). ANTROPOGENNÍ TRANSFORMACE RELIÉFU VÝCHODNÍ ČÁSTI NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5092

Klíčová slova

Eastern margin of Bohemian Massif; Podyjí National Park; anthropogenic relief transformations

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Demek, J. (1984): Obecná geomorfologie III. - Vyd. UJEP Brno.

Ivan, A. - Kirchner, K. - Nováček, V. (1992): Anthropogenic Relief Transformations, Research Methods and Environmental Impact. - Analysis and Synthesis of Geographic Systems. Memorial Volume, 97-102, GgÚ ČSAV, Brno.

Kirchner, K. - Ivan, A. (1999): Reliéf Národního parku Podyjí. - Pseudokrasový sborník , 6-11, ČSS, Praha.

Kirchner, K. - Ivan, A. - Hofírková, S. - Petrová, A. - Andrejkovič, T. (1999): Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí. - Výzkumná zpráva. ÚGN AV ČR, pobočka Brno.

Kolektiv autorů Správy NP Podyjí (1994): Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. - Znojmo.

Květ, R. (1997): Staré stezky v České republice. - Moravské zemské muzeum, Brno.

Svoboda, J. et al. (1994): Paleolit Moravy a Slezska. - Dolnověstonické studie, sv. 1, Archeologický ústav AV ČR, Brno.

Šreiber, T. (1996): Opevnění údolí Dyje v úseku Devět Mlýnů - Číov, hr. přechod, 0-3-3. - Ms. Správa NP Podyjí, Znojmo. Táborská, J. (1999): Historický vývoj krajiny východní části Národního parku Podyjí v různých časových horizontech 19. a 20. století. - Thayensia. Sborník původních vědeckých prací z Podyjí, 1999, 2, 61-73, Správa NP Podyjí, Znojmo.

Žemlička, J. (1998): Století posledních Přemyslovců. - Melantrich, Praha.