VÝVOJ RELIÉFU BAZÁLNÍ ZVĚTRÁVACÍ PLOCHY JIHOZÁPADNĚ OD KRNOVA A SEVERNĚ OD ŽULOVÉ

Tadeáš Czudek

Abstrakt

Dome-like hills are broadly distributed in both studied areas. Southwest of Krnov these hills, rarely narrow ridges, are built of resistant greywackes, their surrounding landscape by lithologically equal, but considerably more fi ssured rocks. The features are considered to be irregularities of the basal surface of weathering developed due to deep differential fossil weathering in warm and humid tropical climate
till the Middle-Miocene and stripped as well as lowered already before the Pleistocene. In the territory north of the town of Žulová numerous low hills, early oft en described as roches moutonnées are developed together with inselbergs (34 up to about 100 m high inselbergs in the area of 110 km2 or so have been distinguished) due to etching and stripping of the basal weathering front. In fact glacial abrasion influenced the features only negligible. The relief discussed in both areas is considered as a stripped etchsurface of complex origin.

Bibliografická citace

Czudek, T. (2016). VÝVOJ RELIÉFU BAZÁLNÍ ZVĚTRÁVACÍ PLOCHY JIHOZÁPADNĚ OD KRNOVA A SEVERNĚ OD ŽULOVÉ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4768

Klíčová slova

basal surface of weathering; stripped etchsurfaces

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Czudek, T. (1995): Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku. – Časopis. Slez. zem. muz., A, 44, 1, 31–42. Opava.
Czudek, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. 1–238, Moravské zem. muz. Brno.
Czudek, T. – Demek, J. – Marvan, P. – Panoš, V. – Raušer, J. (1964): Verwitterungs- und Abtragungsformen des Granits in der Böhmischen Masse. – Pet. Geogr. Mitt., 108, 3, 182–192. Gotha.
Gellert, J. F. (1967): Zur Problematik der verschütteten Bergländer (Inselbergländer) im sächsischen und schlesischen Gebirgsvorland und der „fossilen Inselberge“ in den Mittelgebirgen Mitteleuropas. – Wiss. Zeitschrift d. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.- Naturw. Rheie, 11, 3, 281–286. Potsdam.
Ivan, A. (1983): Geomorfologické poměry Žulovské pahorkatiny. – Zprávy Geografi ckého ústavu ČSAV, 20, 4, 49–69. Brno.
Jüttner, K. (1912): Das nordische Diluvium im westlichen Teile von Österr.-Schlesien. – Zeitschrift d. mährischen Landesmuseums, 12, 2, 191–265. Brno.
Kumpera, O. (1965): Základní geologická mapa listu M–33–72–C (Krnov). Závěrečná zpráva, geol. část. – MS, 1–127. VŠB, Ostrava.
Lindström, E. (1988): Are roches moutonnées mainly preglacial forms? – Geogr. Annaler, 70 A, 4, 323–331.
Migoń, P. (1997): Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe. – In: M. Widdowson (ed): Palaeosurfaces: Recognition, Reconstruction and Palaeoenvironmental Interpretation. Geol. Society Spec. Publ., 120,187–202. London.
Migoń, P. – Th omas, M. (2002): Grus weathering mantles – problems of interpretation. – Catena, 49, 1–2, 5–24. Elsevier.
Morch, V. (1958): Geomorfologie střední části Frýdlantského výběžku. – Sborník ČSSZ, 63, 4, 309–322. Praha.
Nývlt, D. (2008): Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny (doktorská disertační práce). 1–102 s., Univerzita Karlova v Praze, Přírodov. fak., Katedra fyzické geografi e a geoekologie. Praha.
Pecina, V. – Čurda, J. – Hanáček, M. – Kočandrle, J. – Nývlt, D. – Opletal, M. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Večeřa, Z. – Žáček, V. (2005): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 14–221 Žulová. – MS, ČGS. Praha.
Perečková, N. (2008): Roches moutonnées in the Osoblaha region. – GeoScape, 1, 3, 9–14, Ústí nad Labem, online geo.ujep.cz.
Štěpančíková, P. – Rowberry, M. (2008): Rock landforms that refl ect diff erential relief development in the north-eastern section of the Rychlebské hory and adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic). – Acta Geodyn. et Geomater., 5, 3, (151), 297–321. Praha.
Th omas, M. F. (1994): Geomorphology in the tropics: a study of weathering and denudation in low latitudes. 1–460. John Wiley & Sons, Ltd.
Twidale, C. R. (2009): Differentiating etch, epigene, and subaerial landforms. – Zeitschrift f. Geomorph., N. F., 53, 1,1–21, Berlin-Stuttgart.
Vídeňský, A. – Nývlt, D. – Štěpančíková, P. (2007): Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit. – Geol. Výzk Mor. Slez. v r. 2006, 14, 35–39. Brno.