PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA KULMSKÝCH SEDIMENTŮ NA VÝCHODNÍM OKRAJI ČESKÉHO MASIVU

Jiří Zimák

Abstrakt

Contents of potassium, uranium and thorium were measured using a laboratory gamma–ray spectrometer in more then two thousand samples of Upper Devonian to Lower Carboniferous siliciclastic flysch sediments outcropping on the easternmost margin of the Bohemian Massif (mainly in the Drahany Mts. and Nízký Jeseník Mts.). Studied rocks belong to eight formations: Protivanov Fm., Rozstání Fm., Myslejovice Fm., Mohelnice Fm., Andělská Hora Fm., Horní Benešov Fm., Moravice Fm. and Hradec–Kyjovice Fm. Conglomerates (incl. gravelites), various types of psammites (mainly graywackes), siltstones, silty shales and clay shales occur in all mentioned formations. Quartzites and phyllites dominated in the source zone of clastic sediments of Mohelnice Fm. and Andělská Hora Fm., therefore K, U and Th contents in siliciclastic sediments of the both formations are correspondingly low. Relatively high radioactivity of sediments belonging to remaining six formations suggests a significant contribution of acid or intermediate magmatic rocks in the source zone of clastic material.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2012). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA KULMSKÝCH SEDIMENTŮ NA VÝCHODNÍM OKRAJI ČESKÉHO MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-130

Klíčová slova

siliciclastic flysch sediments, gamma-spectrometry, natural radioactivity

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. – Český geologický ústav Praha.

Hartley, A. J. – Otava, J. (2001): Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic. – Journal of the Geological Society, 158, 137–150. https://doi.org/10.1144/jgs.158.1.137

Ibrmajer, J. – Suk, M. et al. (1989): Geofyzikální obraz ČSSR. – Academia.

Kumpera, O. (1988): Brunovistulikum ve variském vývoji. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 401–410.

Kumpera, O. – Martinec, P. (1995): The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin. – Journ. Czech Geol. Soc., 40, 47–64.

Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. – Český geologický ústav Praha.

Maštera, L. (1975): Petrografi e slepenců moravických vrstev a hradeckých drob v Nízkém Jeseníku. – Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického, 8ú, 25–36.

Maštera, L. (1996): Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělskohorského souvrství (severní Morava a Slezsko). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995, 102–104.

Štelcl, J. – Zimák, J. (2009): Přirozená radioaktivita kulmských sedimentů v širším okolí velkolomu Mokrá. – MS, PřF MU Brno a PřF UP Olomouc.

Tomášková, A. – Přichystal, A. (1995): Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994, 75–77.

Zapletal, J. (1971): Litostratigraficko–faciální vývoj kulmské sedimentace v centrální části Nízkého Jeseníku. – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, 38, 143–197.

Zapletal, J. – Dvořák, J. – Kumpera, O. (1989): Stratigrafická klasifi kace kulmu Nízkého Jeseníku. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 64, 243–250.

Zimák, J. (2011): Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18, 201–204.

Zimák, J. – Štelcl, J. (2003): Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, 203–204.

Zimák, J – Štelcl, J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 103–106.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-130


Crossref Cited-by (4)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Přirozená radioaktivita krystalinika, paleozoických sedimentárních hornin a vybraných kenozoických sedimentů na mapovém listu 24-22 Olomouc
Jiří Zimák
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 24,  číslo: 1-2,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-65

2. ANALÝZA LABORATORNÍCH HODNOT RADIOAKTIVITY HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 15-11 ZLATÉ HORY
Jiří Zimák
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 23,  číslo: 1-2,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-125

3. PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ A CHEMISMUS KARBONÁTOVÝCH HORNIN NA MAPOVÝCH LISTECH 25-11 HLUBOČKY A 25-12 HRANICE
Jiří Zimák
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 25,  číslo: 1-2,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-128

4. Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace
Jiří Zimák, Marek Slobodník, Přemysl Pořádek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 26,  číslo: 1-2,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-90