Výjimečný stav a jeho regulace v právním státě

Lukáš Kollert

Abstrakt

Článek se zaměřuje na výjimečný stav a řešení krizí v právním státě a hledá odpověď na otázku, který z možných přístupů v dané oblasti je z hlediska zájmu na dlouhodobém udržení právního státu a náležitém plnění jeho funkcí nejvhodnější. V předložené studii věnujeme pozornost problematice řešení krizí v kontextu právního státu, zkoumáme pojem výjimečného stavu, ukazujeme kontroverze, konfuze a problémy, které jsou s ním spojeny, představujeme možné způsoby reakce veřejné moci na krizové situace a posuzujeme jejich přednosti a nedostatky. V návaznosti na závěr, že výjimečný stav by měl být upraven v pozitivním právu, následně věnujeme pozornost otázce, jakým způsobem a v souladu s jakými zásadami by do něj měl být vtělen. V této souvislosti předkládáme tezi, že by měl být zakotven na ústavní úrovni formou dvoustupňové regulace, jež kombinuje enumerativní výjimečné stavy s výjimečným stavem obecným s generální klauzulí na straně právních následků normy, který smí být vyhlášen pouze za předpokladu, že nastala existenční krize a dokonce ani enumerativní výjimečné stavy zjevně neumožňují její překonání. Jelikož však sebeširší regulace výjimečného stavu nemůže vyloučit potřebu jednání ultra vires nebo contra legem, zkoumáme v další části práce, zda a za jakých předpokladů může být legitimní nadpozitivní výjimečný stav a na bázi jakých důvodů.

Bibliografická citace

KOLLERT, Lukáš. Výjimečný stav a jeho regulace v právním státě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 227-260. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14397

Klíčová slova

Výjimečný stav; nouzový stav; krize; řešení krizí; právní stát.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ACKERMAN, Bruce. The Emergency Constitution. The Yale Law Journal, 2004, roč. 113, č. 5, s. 1029–1091.

AGAMBEN, Giorgio. The State of Exception. 1. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 2005, 104 s. ISBN 978-0226009254.

ALBERT, Richard a Yaniv ROZNAI. Introduction. Modern Pressures on Constitutionalism. In: Constitutionalism Under Extreme Conditions. Law, Emergency, Exception. Cham: Springer, 2020, s. 1–17. ISBN 978-3-030-49000-3.

ANSELME, Pierre. Du respect de la légalité en cas de péril national. Revue critique de la législation et de jurisprudence, 1910, č. 39, s. 529–539.

BADURA, Peter. Staatsrecht. Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 4. vyd. München: C. H. Beck, 2010, 1067 s. ISBN 9783406601644.

BAROŠ, Jiří. Cesty k suverenitě lidu. Nástin genealogie jednoho konceptu. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 1, s. 1–10. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5785

BELLING, Vojtěch. Finanční krize a návrat suveréna. Několik myšlenek ke státoprávnímu kontextu Fiskálního paktu. AUC IURIDICA, 2012, roč. 58, č. 1, s. 7–21.

BELLING, Vojtěch. Výjimečný stav a hranice právního státu. Právník, 2018, roč. 157, č. 3, s. 200–220.

BENJAMIN, Walter. O pojmu dějin. In: Walter Benjamin: Výbor z díla II. Teoretické pasáže. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2011, 331 s. ISBN 978-80-7298-456-5.

BERTHOLD, Lutz. Carl Schmitt und der Staatsnotstandsplan am Ende der Weimarer Republik. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 1999, 94 s. ISBN 978-3428099887.

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Der Verdrängte Ausnahmezustand. Zum Handeln der Staatsgewalt in außergewöhnlichen Lagen. Neue Juristische Wochenschrift, 1978, č. 38, s. 1881–1890.

CAMPAGNA, Norbert. Carl Schmitt. Eine Einführung. 1. vyd. Berlin: Parerga, 2004, 250 s. ISBN 978-3937262000.

CICERO, Marcus Tullius. O zákonech. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2017, 201 s. ISBN 978-80-7298-173-1.

COLE, David. Judging the Next Emergency. Judicial Review and Individual Rights in Times of Crisis. Michigan Law Review, 2003, roč. 101, č. 8, s. 2565–2595.

DIENSTBIER, Jakub, Viktor DERKA a Filip HORÁK. Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Právník, 2020, roč. 159, č. 5, s. 417–432.

DOEHRING, Karl. Das Staatsnotrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika. In: Das Staatsnotrecht in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. Köln – Berlin: Carl Heymanns, 1955, s. 209–249.

DOEHRING, Karl. Allgemeine Staatslehre. 2. vyd. Heidelberg: C. F. Müller, 2000, 256 s. ISBN 3-8114-2053-4.

FATOVIC, Clement. Outside the Law. Emergency and Executive Power. 1. vyd. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009, 368 s. ISBN 978-0801893629.

FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre. 3. vyd. Hamburg: Meiner, 1979, 396 s. ISBN 3-7873-0473-8.

FLEINER, Fritz. Schweizerisches Bundesstaatsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 1923, 813 s.

FLOR, Georg. Fragen des Ausnahme- und Staatsnotrechts. Juristische Rundschau, 1954, s. 125–128.

FOLZ, Hans-Ernst. Staatsnotstand und Notstandsrecht. 1. vyd. Köln – Berlin – Bonn – München: Carl Heymanns, 1962, 212 s.

FORSTHOFF, Ernst. Ausnahmezustand. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, I. Stuttgart – Tübingen – Göttingen: Fischer – Mohr Siebeck – Vandenhoek & Ruprecht, 1956.

FRANKENBERG, Günther. Political Technology and The Erosion Of The Rule Of Law. Normalizing The State Of Exception. 1. vyd. Cheltenham – Northampton: Edward Elgar Publishing, 2015, 305 s. ISBN 978-1783472512.

FREUDENBERG, Dirk. Theorie des Irregulären. Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, 496 s. ISBN 978-3-531-15737-5.

FRIED, Charles. Right and Wrong. Cambridge (MA) – London: Harvard University Press, 1978, 226 s. ISBN 0-674-76905-8.

FRIEDRICH, Carl Joachim. Constitutional Government and Democracy. Theory and Practice in Europe and America. 2. vyd. Boston: Ginn, 1950, 687 s.

FUNKE, Andreas. Die Verfassung im Staatsnotstand. Insbesondere zum „geltungstheoretischen“ Argument für ein ungeschriebenes Notrecht des Staates im Ausnahmezustand. In: Sicherheit und Krise. Interdisziplinäre Beiträge der Forschungstage 2009 und 2010 des Jungen Kollegs der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Paderborn: Brill, 2012, s. 141–161. ISBN 978-3-506-77552-8.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 335 s. ISBN 978-80-7380-652-1.

GROSS, Oren a Fionnuala NÍ AOLÁIN. Law in Times of Crisis. Emergency Powers in Theory and Practice. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 481 s. ISBN 978-0521541237.

GROSS, Oren. Chaos and Rules. Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional? The Yale Law Journal, 2003, roč. 112, s. 1011–1134.

HAMILTON, Alexander. Federalista č. 23. In: Listy federalistů. Soubor esejí psaných na podporu nové Ústavy předložené federálním shromážděním 17. září. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994, 537 s. ISBN 80-7067-390-7.

HAMILTON, John. Security. Politics, Humanity, and the Philology of Care. 1. vyd. Princeton – Oxford: Princeton University Press, 2013, 116 s. ISBN 978-0-691-15752-8.

HAND, Learned. The Spirit of Liberty. In: The Spirit of Liberty. Papers and Addresses of Learned Hand. New York: Knopf, 1960, 227 s.

HECKEL, Johannes. Diktatur, Notverordnungsrecht, Verfassungsnotstand. Mit besonderer Rücksicht auf das Budgetrecht. Archiv des öffentlichen Rechts, 1932, roč. 61, č. 3, s. 257–338.

HELGADÓTTIR, Ragnhildur. Economic Crises and Emergency Powers in Europe. Harvard Business Law Review, 2012, č. 2, s. 130–139.

HELLER, Hermann. Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts. Reprint 1. vyd. Berlin – Leipzig: Walter de Gruyter, 1927, 177 s. ISBN 978-3-86932-213-1.

HESSE, Konrad. Grundfragen einer verfassunsmäßigen Normierung des Ausnahmezustandes. Juristenzeitung, 19. 2. 1960, s. 105–108.

HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 19. vyd. Heidelberg: C. F. Müller, 1993, 319 s. ISBN 3-8114-8293-9.

HILLGRUBER, Christian a Uwe VOLKMANN. Verfassungsrecht zwischen normativem Anspruch und politischer Wirklichkeit. Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 2008, č. 67, s. 7–128.

HYGINUS, Gaius Iulius. Fabulae. Sagen der Antike. 1. vyd. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996, 127 s. ISBN 3-423-09350-1.

ISENSEE, Josef. Das Volk als Grund der Verfassung. Mythos und Relevanz der Lehre von der verfassunggebenden Gewalt. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995, 106 s. ISBN 978-3-322-98765-5.

ISENSEE, Josef. Choulostivá světovláda lidských práv. Církevní dějiny, 2014, roč. XV, s. 57–82.

ISENSEE, Josef. Vorbehalt der Verfassung. Das Grundgesetz als abschließende und und als offene Norm. In: Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur Staats- und Verfassungstheorie. Heidelberg: C. F. Müller, 2018. ISBN 978-3811439566.

ISENSEE, Josef. On the Validity of Law with Respect to the Exceptional Case. In: Emergency Powers. Rule of Law and the State of Exception. Baden-Baden: Nomos, 2020. ISBN 9783848757312.

JAKAB, András. Das Grunddilemma und die Natur des Staatsnotstandes. Eine deutsche Problematik mit ausländischen Augen. Kritische Justiz, 2005, roč. 38, č. 3, s. 323–336.

JEFFERSON, Thomas. Letter to John. B. Colvin, September 20, 1810. In: The Works of Thomas Jefferson, XI. New York – London: G. P. Putnam’s Sons, 1905, s. 146–150.

JELLINEK, Georg. Všeobecná státověda. Praha: Laichter, 1906, 866 s.

JINEK, Jakub a Lukáš KOLLERT. Preface. In: Emergency Powers. Rule of Law and the State of Exception. Baden-Baden: Nomos, 2020. ISBN 9783848757312.

KAISER, Anna-Bettina. Ausnahmeverfassungsrecht. 1. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020, 416 s. ISBN 978-3-16-156412-3.

KERVÉGAN, Jean-François. Co s Carlem Schmittem? Praha: Oikoymenh, 2015.

KHAKEE, Anna. Securing Democracy? A Comparative Analysis of Emergency Powers in Europe. Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. Policy Paper, 2009, č. 30.

KLEIN, Eckart. Der innere Notstand. In: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, VII. Heidelberg: C. F. Müller, 1992. ISBN 3-8114-1290-6.

KLEY, Andreas. Die UBS-Rettung im historischen Kontext des Notrechts. Zeitschrift für schweizerisches Recht, 2011, č. 130, s. 123–138.

KOHLER, Josef. Not kennt kein Gebot. Die Theorie des Notrechtes und die Ereignisse unserer Zeit. Berlin – Leipzig: Rothschild, 1915, 39 s.

KOLLERT, Lukáš. To Regulate, or Not to Regulate? A Study on the State of Exception and Its Regulation. In: Emergency Powers. Rule of Law and the State of Exception. Baden-Baden: Nomos, 2020. ISBN 9783848757312.

KOSELLECK, Reinhart. Einige Fragen an die Begriffsgeschichte von „Krise“. In: Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006. ISBN 978-3518584637.

KOUROUTAKIS, Antonios Emmanouil. The Constitutional Value of Sunset Clauses. An Historical and Normative Analysis. 1. vyd. London – New York: Routledge, 2018, 188 s. ISBN 978-1138366756.

KRENZLER, Michael. An den Grenzen der Notstandsverfassung. Ausnahmezustand und Staatsnotrecht im Verfassungssystem des Grundgesetzes. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 1974, 114 s. ISBN 978-3428030712.

KRIELE, Martin. Einführung in die Staatslehre. 2. vyd. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1980, 351 s. ISBN 978-3-531-22035-2.

KRÜGER, Herbert. Allgemeine Staatslehre. 1. vyd. Stuttgart: Kohlhammer, 1964, 1028 s.

KUDRNA, Jan. Ústavní rámec zajišťování bezpečnosti České republiky – zhodnocení současného stavu a úvahy de lege ferenda. AUC IURIDICA, 2017, č. 4, s. 159–174.

KYSELA, Jan. Nad jedním z „bezpečnostních aspektů“ ústavního pořádku ČR. K výkladu a aplikaci čl. 43 Ústavy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2003, roč. 11, č. 2, s. 89–107. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8028

KYSELA, Jan. Právo jako relativně uzavřený systém a dvojí pojetí výjimečného stavu. Předběžné ohledání schmittovského tématu. In: Výjimečné stavy a lidská práva. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-80-87284-57-5.

LAZAR, Nomi Claire. A Topography of Emergency Power. In: Emergencies and the Limits of Legality. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780511552021.

LIDDELL, Henry George a Robert SCOTT. A Greek-English Lexicon. 9. vyd. Oxford: Clarendon Press, 1996, 2446 s. ISBN 978-0198642268.

LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1992, 184 s. ISBN 80-205-0222-X.

LÜBBE-WOLFF, Gertrude. Rechtsstaat und Ausnahmerecht. Zur Diskussion über die Reichweite des § 34 StGB und über die Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung des Ausnahmezustandes. Zeitschrift für Parlamentsfragen, 1980, roč. 11, č. 1, s. 110–125.

MACHIAVELLI, Niccolò. Vlády a státy. Úvahy o jejich vznikání, trvání a upadání (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio). Zlín: Tisk, 1939, 578 s.

MACHIAVELLI, Niccolò. Úvahy o vládnutí a o vojenství. 1. vyd. Praha: Argo, 2001, 343 s. ISBN 80-7203-391-3.

MANIN, Bernard. The Emergency Paradigm and the New Terrorism. What If the End of Terrorism Was not In Sight? In: Les usages de la séparation des pouvoirs. Paris: Michel Houdiard, 2008. ISBN 978-2912673787.

MEYER, Hendrik. Terror und Innere Sicherheit. Wandel und Kontinuität staatlicher Terrorismusbekämpfung. Münster: Schüling, 2006, 114 s. ISBN 978-3865230546.

MONTESQUIEU, Charles-Louis de. O duchu zákonů I. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2010, 378 s.

NEOCLEOUS, Mark. The Problem with Normality. Taking Exception to „Permanent Emergency“. Alternatives: Global, Local, Political, 2006, č. 31, s. 191–213.

OBERREUTER, Heinrich. Notstand und Demokratie. Vom monarchischen Obrigkeits- zum demokratischen Rechtsstaat. 1. vyd. München: Vögel, 1978, 374 s. ISBN 978-3920896335.

ONDŘEJEK, Pavel. Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech. Časopis pro právní vědu a praxi, 2020, roč. 28, č. 4, s. 613–629. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-4. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13595

ÖZBUDUN, Ergun a Mehmet TURHAN. Emergency Powers. European Commission for Democracy through Law, 1995.

PASQUINO, Pasquale a John FEREJOHN. The Law of Exception. A Typology of Emergency Powers. International Journal of Constitutional Law, 2004, roč. 2, č. 2, s. 210–239. DOI https://doi.org/10.1093/icon/2.2.210

PAVLÍČEK, Václav. Zajištění bezpečnosti jako funkce státu a svobody občanů. In: Právo a bezpečnost státu. Sborník statí. Praha: Vodnář, 2002. ISBN 80-85889-55-2.

PETŘÍČEK, Miroslav. Filosofie en noir. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2018, 322 s. ISBN 978-80-246-3917-8.

PUTZER, Max. Gerichte, Terror und Verfahren. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Gewährleistung justizieller Grundrechte anhand verfassungsgerichtlicher und höchstrichterlicher Rechtsprechung in Deutschland und Israel. 1. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, 386 s. ISBN 978-3161540158.

QUARITSCH, Helmut. Souveränität im Ausnahmezustand. Zum Souveränitätsbegriff im Werk Carl Schmitts. Der Staat, 1996, roč. 35, č. 1, s. 1–30.

ROSSITER, Clinton. Constitutional Dictatorship. Crisis Government in Modern Democracies. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 1948, 322 s. ISBN 9780313207471.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. Reprint 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2002, 157 s. ISBN 80-86473-10-4.

ROXIN, Claus. Der Abschuss gekaperter Flugzeuge zur Rettung von Menschenleben. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2011, s. 552–563.

SCHEPPELE, Kim Lane. Legal and Extralegal Emergencies. In: The Oxford Handbook of Law and Politics. New York: Oxford University Press, 2008, s. 165–186. ISBN 978-0199585571.

SCHMITT, Carl. Der Hüter der Verfassung. 4. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 1996, 159 s. ISBN 3-428-08743-7.

SCHMITT, Carl. Vorwort. In: SCHMITT, Carl. Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Berlin: Duncker & Humblot, 2003, s. 7–8. ISBN 978-3428013296.

SCHMITT, Carl. Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf. 7. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2006, 257 s. ISBN 3-428-07940-X.

SCHMITT, Carl. Pojem politična. 1. vyd. Brno – Praha: CDK – Oikoymenh, 2007, 124 s. ISBN 978-80-7325-107-9.

SCHMITT, Carl. Verfassungslehre. 10. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2010, 404 s. ISBN 978-3-428-07603-1.

SCHMITT, Carl. Legalität und Legitimität. 8. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2012, 98 s. ISBN 978-3428138449.

SCHMITT, Carl. Politická theologie. Čtyři kapitoly k učení o suverenitě. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2012, 52 s. ISBN 978-80-7298-401-5.

SCHNEIDER, Peter. Recht und Macht. Gedanken zum modernen Verfassungsstaat. 1. vyd. Mainz: Hase & Koehler Verlag, 1970, 281 s. ISBN 3775807748.

SCHRÖDER, Meinhard. Staatsrecht an den Grenzen des Rechtsstaates. Überlegungen zum Verteidigung des Rechtsstaates in ausergewöhnlichen Lagen. Archiv des öffentlichen Rechts, 1978, roč. 103, č. 2, s. 121–148.

SOBEK, Tomáš. Právní myšlení. Kritika moralismu. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 620 s. ISBN 978-80-7380-311-7.

STERN, Klaus. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, II. 1. vyd. München: C. H. Beck, 1980, 1544 s. ISBN 3-406-07018-3.

TRIEPEL, Heinrich. Die Entscheidung des Staatsgerichtshofs im Verfassungsstreite zwischen Preußen und dem Reiche – Ein Schlusswort. Deutsche Juristen-Zeitung, 1932, roč. 37, č. 24, s. 1501–1508.

WALZER, Michael. Political Action. The Problem of Dirty Hands. Philosophy and Public Affairs, 1973, roč. 2, č. 2, s. 160–180.

WELIKALA, Asanga. States of Emergency. Issues For Constitutional Design. CPA Working Papers on Constitutional Reform, 5. srpen 2016.

ZIPPELIUS, Reinhold. Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft. 13. vyd. München: C. H. Beck, 1999, 466 s. ISBN 9783406382673.

ZIPPELIUS, Reinhold a Thomas WÜRTENBERGER. Deutsches Staatsrecht. 32. vyd. München: C. H. Beck, 2008, 658 s. ISBN 9783-406570551.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-2