Příspěvky

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Časopis pro právní vědu a praxi?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Časopis pro právní vědu a praxi?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny pro autory

Obecná pravidla

  • Časopis pro právní vědu a praxi je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy. Seriálové publikace (články „na pokračování“) vydává pouze výjimečně. O výjimce rozhoduje redakční rada časopisu s přihlédnutím k tématu a rozsahu daného příspěvku. V takovém případě je nutno odevzdat předpokládané jednotlivé části publikace zároveň a redakční rada rozhoduje o všech částech rukopisu současně; vzhledem k recenznímu řízení tak nezaručuje, že druhá či další část budou vždy publikovány.
  • Rukopis musí být psán v češtině, slovenštině nebo angličtině.
  • Každý rukopis musí obsahovat jméno autora, údaje o jeho profesním působení, e-mailový kontakt na autora.
  • Rukopisy zasílané do recenzovaných rubrik musí vždy obsahovat anotaci a klíčová slova v angličtině. V případě, že je samotný rukopis psán česky či slovensky, musí obsahovat též klíčová slova a anotaci v jazyku rukopisu.
  • Autoři z řad studentů musí spolu s rukopisem doložit doporučující stanovisko svého školitele nebo profesora či docenta v příslušném oboru, jak je uvedeno v pravidlech sekcí. O konečném zařazení příspěvku do sekce rozhoduje redakce časopisu a redakční rada.

Citační standard
ISO-690

Příklad citace knihy
FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 400 s. ISBN 978-807-3576-851.

Příklad citace příspěvku ve sborníku
OVESNÝ, Pavel a Jan NOVÁK. Finanční správa – součást realizace finančního práva. In: Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 227–234. ISBN 978-80-210-4733-4.

Příklad citace odborného článku v tištěném časopise:
FILIP, Jan a Vojtěch ŠIMÍČEK. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 109–119. ISSN 1210-9126.

Příklad citace elektronického článku
GODERIS, Benedikt a Mila VERSTEEG. The Transnational Origins of Constituions: Evidence From a New Global Data Set On Constitional Rights. CentER Discussion Paper [online]. 2013, č. 010 [cit. 3. 5. 2014]. Dostupné z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2216582

Příklad citace soudního rozhodnutí
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4272/2009.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2009, Komise Evropských společenství vs. Belgické království, věc C-6/09. In: Sbírka rozhodnutí. 2009, s. I-00165.

Odkazy na prameny
Na veškeré prameny je třeba odkazovat průběžně v poznámkách pod čarou. Seznam pramenů na konci rukopisu se neuvádí, uvádí se ale v rámci redakčního systému. Odkazy v poznámkách pod čarou musí být úplné, aby bylo možno zdroj podle takového odkazu identifikovat. Pokud autor do rukopisu zahrne seznam pramenů na konci rukopisu, bude takový seznam redakcí vymazán.

Původnost rukopisu
Rukopisy nabízené k publikaci musí být původní, dosud neuveřejněné. Na překážku není předchozí publikace pracovní verze rukopisu ve fakultní edici working papers.

Recenzní řízení
Časopis pro právní vědu a praxi je recenzovaný vědecký časopis. Zaslané rukopisy jsou anonymně posuzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty a konečné rozhodnutí o publikaci je v kompetenci redakční rady. Identita autorů není členům redakční rady známa až do finálního rozhodnutí o příspěvku. Orientační doba trvání recenzního řízení jsou tři měsíce. Bližší informace podá na požádání redakce.

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

  1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
  3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  4. Text má jednoduché řádkování; písmo má velikost 11; je použita spíše kurzíva a ne podtržení (kromě url adres); všechny ilustrace, tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
  5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pravidlech sekcí, které se nachází na stránce Pravidla.
 

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.