Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech

Pavel Ondřejek

Abstrakt

O principu proporcionality se právem hovoří jako o klíčovém argumentu při přezkumu ústavnosti zásahu do základních práv. Nedávné události v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 ukázaly, že zásahy do základních práv mohou být dlouhodobé, citelné a značně omezující v porovnání s předchozí praxí. Základní tezí tohoto příspěvku je zdůvodnění potřeby argumentace proporcionalitou při přezkumu ústavnosti opatření přijímaných ve výjimečných stavech. Mimo jiné je argumentováno, že požadavek proporcionality jakožto univerzálního kritéria přezkumu ústavnosti posiluje koherenci práva, a tím i předvídatelnost rozhodnutí týkajících se omezení práv, která není v době výjimečného stavu nižší než mimo něj. Příspěvek rovněž naznačuje specifika aplikace principu proporcionality ve vztahu k opatřením přijatým ve výjimečných stavech, konkrétně zvýšenou míru nejistoty, potřebu zvýšené míry zdrženlivosti, jakož i otázky argumentačního břemene při argumentaci proporcionalitou.

Bibliografická citace

ONDŘEJEK, Pavel. Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 613-629. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13595

Klíčová slova

Lidská práva; princip proporcionality; výjimečné stavy; prosystémový výklad práva; koherence podmínek limitace základních práv.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AGHA, Petr. Farmakon. In: ŠEJVL, Michal, Petr AGHA, Tomáš SOBEK, Jana KOKEŠOVÁ a David ČERNÝ. Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, s. 28–34.

ALEXY, Robert. Lidská důstojnost a princip proporcionality. Právník, 2015, č. 11, s. 867–878.

ALIVIZATOS, Nikos, Veronika BÍLKOVÁ, Iain CAMERON, Oliver KASK a Kaarlo TUORI. Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law during States of Emergency – Reflections. Benátská komise [online] CDP-PI(2020)005rev ze dne 26. května 2020, s. 3–4 [cit. 5. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005rev-e

ANTOŠ, Marek. EET, kouření, hospodářská práva a jaderná tlačítka. Jurisprudence, 2019, č. 3, s. 1–5.

ANTOŠ, Marek. Judikatura Ústavního soudu k sociálním právům: „nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší“? Jurisprudence, 2014, č. 6, s. 3–14.

BARAK, Aharon. Proportionality. Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293

BRADY, Alan P. Proportionality and Deference under the UK Human Rights Act. An Institutionally Sensitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. https://doi.org/10.1017/CBO9781139003445

COHEN-ELIYA, Moshe a Iddo PORAT. Proportionality and Constitutional Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. https://doi.org/10.1017/CBO9781139134996

ČERVÍNEK, Zdeněk. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variantu na metodu proporcionality. Jurisprudence, 2019, č. 3, s. 15–27.

ČERVÍNEK, Zdeněk. Proportionality or Rationality in Socio-Economic Rights Adjudication? Case Study of Czech Constitutional Court’s Judgment in Compulsory Vaccination Case. UCL Journal of Law and Jurisprudence, 2018, č. 1, s. 86 – 102.

GRINC, Jan a Kristina BLAŽKOVÁ. Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách: ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice? Jurisprudence, 2019, č. 3, s. 6–15.

KAVANAGH, Aileen. Deference or Defiance? The Limits of the Judicial Role in Constitutional Adjudication. In: HUSCROFT, Grant (ed.). Expounding the Constitution. Essays in Constitutional Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 185–215.

KOVÁCS, Kriszta. Hungary’s Orbánistan: A Complete Arsenal of Emergency Powers. Verfassungsblog [online]. 6. 4. 2020 [cit. 5. 7. 2020]. https://doi.org/10.17176/20200406-131348-0. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/hungarys-orbanistan-a-complete-arsenal-of-emergency-powers/

KRATOCHVÍL, Jan. Test racionality: skutečně vhodný test pro sociální práva. Právník, 2015, č. 12, s. 1052–1074.

MALÍŘ, Jan. Actes de gouvernement v soudobém francouzském právu: kompromis mezi soudním přezkumem a politikou. Právník, 2018, č. 2, s. 89–114.

MALÍŘ, Jan. Klasická doktrína politické otázky v kontextu limitů soudního přezkumu v USA. Jurisprudence, 2108, č. 5, s. 15–29.

MUREINIK, Etienne. “A Bridge to Where?” Introducing the Interim Bill of Rights. South African Journal on Human Rights, 1994, roč. 10, s. 31–48. DOI https://doi.org/10.1080/02587203.1994.11827527

MUSIL, Jan. Soudní ochrana sociálních práv. In: GERLOCH, Aleš, Pavel ŠTURMA a kol. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011, s. 69–79.

ONDŘEJEK, Pavel. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012.

ONDŘEJEK, Pavel. Výjimečné stavy a úskalí legality. In: BÍLKOVÁ, Veronika, Jan KYSELA a Pavel ŠTURMA (eds.). Výjimečné stavy a lidská práva. Praha: Auditorium, 2016, s. 41–54.

SCHEPPELE, Kim Lane. Legal and Extralegal Emergencies. In: WHITTINGTON, Keith E., Daniel KELEMEN a Gregory CALDEIRA (eds.). The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 165–184. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.003.0010

ŠEJVL, Michal. Lidská práva v současné situaci. In: ŠEJVL, Michal, Petr AGHA, Tomáš SOBEK, Jana KOKEŠOVÁ a David ČERNÝ. Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, s. 10–27.

VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, č. 3, s. 203–221. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5381

WINTR, Jan a Daniel ASKARI. The Role of Parliamentary Autonomy in Constitutional Review. The Lawyer Quarterly (v tisku).

WINTR, Jan. K ústavnosti a zákonnosti opatření proti epidemii v jarních měsících roku 2020. Správní právo, 2020 (v tisku).

WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv. Jurisprudence, 2008, č. 5, s. 31–39.

YILDIZ, Ali. Human Rights in a State of Emergency. IACL-AIDC Blog [online]. 26. 3. 2020 [cit. 5. 7. 2020]. Dostupné z: https://blog-iacl-aidc.org/2020-posts/2020/3/26/human-rights-in-a-state-of-emergency

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-4


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Threshold of justification of emergency regulations: On coherentism requirement for the justification of measures adopted in the Czech Republic during the COVID-19 pandemic
Pavel Ondřejek
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej  první strana: 41,  rok: 2021  
https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2021.2.41

2. Výjimečný stav a jeho regulace v právním státě
Lukáš Kollert
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 29,  číslo: 2,  první strana: 227,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-2

3. Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?
Michal Kovalčík
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 29,  číslo: 3,  první strana: 649,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-9