O časopisu

Recenzní řízení

Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a tvoří je dvě části, adresné posouzení určené pro redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymní poznámky směřované autorovi příspěvku (hodnocena je argumentační výstavba příspěvku, jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie apod.). Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě odmítnutí je takový příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Konečné rozhodnutí o publikaci všech příspěvků je v kompetenci redakční rady. Identita autorů není členům redakční rady známa až do finálního rozhodnutí o příspěvku.

 

Frekvence publikování

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek. Vzor recenzního formuláře, složení redakční rady a technické pokyny pro autory s průběhem posuzovacího řízení jsou dostupné na webu časopisu.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu Open Access a jedná se o tzv. "zlatý" časopis, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

Praktické důsledky politiky Open Access

Open Access znamená otevřený přístup a jeho smyslem, cílem a účelem je produktivní výměna názorů a také dřívější a vyšší citovanost publikovaného příspěvku. Open Access znamená otevřenost i v právním smyslu. Publikováním díla pod licencemi CC BY 4.0 pak má tyto autorskoprávní důsledky:

Kdokoliv může příspěvek užít, tedy mj. rozmnožovat, sdílet, upravovat a vytvářet z něj odvozená díla (např. překládat).
Vždy ale musí být zachováno autorství (autor musí být jmenován), uveden zdroj, jakož i odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY 4.0.
Autor pak může k příspěvku poskytovat další nevýhradní licence (například publikovat příspěvek v knize nebo sborníku) s tím, že musí přiznat první publikaci v ČPVP a uvést odkaz na zdroj.
Příspěvek je možno ukládat do oborových a institucionálních repozitářů a to ve formě tzv. "publisher's edition".

 

Oznámení o copyrightu

Časopis přijímá k vydání pouze a výhradně původní, jinde nepublikované příspěvky ("Ingelfinger rule") a zveřejňuje je pod mezinárodní verzí licence Creative Commons 4.0 Attribution International, jejiž plný text licenčních podmínek je dostupný na http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (dále jen "CC BY 4.0"). (Více informací o licencích Creative Commons zde: http://creativecommons.org/about).

Provedením a potvrzením autorských korektur vysázeného příspěvku po recenzích autorem, souhlasí autor s tím a bere na vědomí, že jeho příspěvek bude, v případě přijetí k publikaci, zveřejněn pod licencí CC BY 4.0, tedy že bude k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy k příspěvku ve smyslu § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky CC BY 4.0, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Autor je povinen opatřit a ošetřit si práva k příspěvku a případně dílům v něm užitým tak, aby mohl k příspěvku podávat návrh na uzavření licenční smlouvy za těchto licenčních podmínek. Autor si je vědom toho, že odpovídá za újmu, která by porušením této povinnosti mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména vydavatele časopisu.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

Autoři si ponechávají autorská práva a garantují časopisu právo prvního publikování, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.

Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.

 

Předplatné pro tištěnou verzi

Předplatné na ročník 2024 je 1800 Kč · Cena jednoho čísla 450 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz

 

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

 

Zásady zachování soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.