Hodnoty v právnickém vzdělávání

Hana Draslarová

Abstrakt

Diskuze o právnickém vzdělávání se často soustředí na znalosti a dovednosti, které by si studenti měli osvojovat. Hodnoty většinou zůstávají mimo pozornost, a pokud už se o nich hovoří, obvykle není zřejmé, co přesně se jimi myslí. Jedná se totiž o pojem neurčitý, se kterým různí autoři spojují různé obsahy, což debatu o posilování významu hodnot v procesu přípravy budoucích právníků značně ztěžuje. Aby bylo možné se hodnotami blíže zabývat, je klíčové porozumět tomu, co hodnoty v právnickém vzdělávání znamenají. Článek se proto v první části zabývá tím, jak se osvojování hodnot v právnickém vzdělávání v České republice promítá, a to za pomoci analýzy koncepčních dokumentů právnických fakult i jejich neoficiálních prezentací. Druhá část představuje vlastní kategorizaci významu pojmu hodnoty v právnickém vzdělávání. Je totiž důležité o hodnotách v právnickém vzdělávání přemýšlet a rozdělení užívání daného pojmu do pěti různých překrývajících se kategorií má sloužit k tomu, aby bylo možné o hodnotách v souvislosti s právnickým vzděláváním uvažovat konkrétněji.

Bibliografická citace

DRASLAROVÁ, Hana. Hodnoty v právnickém vzdělávání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 353–371. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13506

Klíčová slova

Hodnoty; právnické vzdělávání; Bloomova taxonomie; výuka.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAŇOUCH, Hynek. K debatě mezi Pavlem Holländerem a Jiřím Přibáněm. In: PŘIBÁŇ, Jiří, Pavel HOLLÄNDER a Hynek BAŇOUCH. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. ISBN 978-80-7419-045-2.

BLOOM, Benjamin S. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. London: Longmans, 1956, 207 s.

BOBEK, Michal. O (ne)reformovatelnosti studia práv v Čechách. Právní rozhledy, 2005, č. 10.

BOBEK, Michal. O (ne)reformovatelnosti studia práv v Čechách. Právní rozhledy, 2005, č. 14.

BOON, Andrew. Lawyers' ethics and professional responsibility. Oxford, United Kingdom: Hart Publishing, 2015. ISBN 1849467846.

CUMMINGS, Scott L. a Rebeca L. SANDEFUR. Beyond the Numbers: What We Know – And Should Know – About American Pro Bono. Harv. L. & Pol‘y Rev., 2013, roč. 7.

DRASLAROVÁ, Hana. Street Law as a unique learning method: What do students themselves actually find to be its benefits? Answers from the Czech Republic. International Journal of Public Legal Education [online]. 2019, roč. 3, č. 1, s. 123–145 [cit. 24. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.northumbriajournals.co.uk/index.php/ijple/article/view/837

EVANS, Adrian. The good lawyer. Port Melbourne, VIC, Australia: Cambridge University Press, 2014, 232 s.

FERRIS, Graham. Uses of Values in Legal Education. Cambridge, United Kingdom: Intersentia, 2015.

FRANK, Jerome. Why not a clinical lawyer-school? University of Pensylvania Law Review, 1933, roč. 81, č. 8, s. 907-923.

FRIEDEL, Tomáš. Povolání právníka – teorie a praxe profesní etiky se zaměřením na vybraná právnická povolání v České republice. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016.

GENTILE, Mary C. Giving Voice to Values. How to Spek Your Mind When you Know What 's Right. New Haven and London: Yale University Press, 2010, 273 s.

GERLOCH, Aleš a kol. Praktikum teorie práva. 2. upravené vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-674-3.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 336 s. ISBN 978-80-7380-652-1.

GERLOCH, Aleš, Jan TRYZNA a Jan WINTR (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 500 s. ISBN 978-80-7380-388-9.

HAPLA, Martin. (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2019, č. 4, s. 457-473 [cit. 26. 3. 2020]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12340

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

HONUSKOVÁ, Věra. Jak pracovat s „živými” klienty aneb manuál k výuce práva prostřednictvím zapojování klientů do výuky (tzv. právní kliniky). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, s. 7.

KERRIGAN, K. a V. MURRAY (eds.). A Student Guide to Clinical Legal Education and Pro Bono. Palgrave MacMillan, 2011.

KOMÁREK, Jan. Právníkovy správné odpovědi s bonusem. Jiné právo [online]. [cit. 24. 3. 2020]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2008/03/prvnkovy-sprvn-odpovdi-s-bonusem.html

KOPA, Martin. Profesní etika v české právní praxi a právním vzdělávání aneb měla by profesní etika být povinnou součástí právnických studií? Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2013, č. 1, s. 21-27 [cit. 24. 3. 2020]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5788

KRATHWOHL, David R., Benjamin S. BLOOM a Bertram B. MASIA. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook 2: Affective domain. New York: McKay, 1964, 196 s.

KRISTKOVÁ, Veronika. Metody pro výuku práva a praktických právnických dovedností. In: KRISTKOVÁ, Veronika (ed.). Dovednosti ve výuce práva: formy a metodika výuky předmětů rozvíjejících právnické dovednosti. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 13-72. ISBN 978-80-210-5949-8.

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2019, č. 3, s. 305–309 [cit. 26. 3. 2020]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12545

KYSELA, Jan. Je to, co lid chce, dobré, protože to chce lid? In: PŘIBÁŇ, Jiří, Pavel HOLLÄNDER a Hynek BAŇOUCH. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. ISBN 978-80-7419-045-2.

MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008, 260 s. ISBN 978-80-903786-8-1.

MENKEL-MEADOW, Carrie J. Can a Law Teacher Avoid Teaching Legal Ethics? Journal of Legal Education, 1991, roč. 41, č. 1.

PŘIBÁŇ, Jiří. Lesk a bída právního pozitivismu. In: PŘIBÁŇ, Jiří, Pavel HOLLÄNDER a Hynek BAŇOUCH. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. ISBN 978-80-7419-045-2.

PŘIBÁŇ, Jiří, Pavel HOLLÄNDER a Hynek BAŇOUCH. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 270 s. ISBN 978-80-7419-045-2.

RADBRUCH, Gustav. Antinomie ideje práva (1932). In: RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Překlad Libor Hanuš. Praha: Wolters Kluwer.

RHODE, Deborah L. Cultures of Commitment: Pro Bono for Lawyers and Law Students. Fortdam Law Review, 1999, roč. 67, č. 5, s. 2415–2447.

SOBEK, Tomáš. Úvod: Mezi etikou a teorií práva. In: SOBEK, Tomáš. Právní etika. Praha: Leges, 2019, s. 11-36. ISBN 978-80-7502-333-9.

SULLIVAN, William M. a kol. Educating Lawyers: Preparation for the Profeesion of Law. Summary [online]. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 2007 [cit. 24. 3. 2020]. Dostupné z: http://archive.carnegiefoundation.org/pdfs/elibrary/elibrary_pdf_632.pdf

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Předmluva. In: SOBEK, Tomáš. Právní etika. Praha: Leges, 2019, s. 7-10. ISBN 978-80-7502-333-9.

TOMOSZEK, Maxim (ed.). Complex law teaching: knowledge, skills and values. Olomouc: Palacký University, 2013, 91 s. ISBN 978-80-244-3887-0.

TOMOSZEK, Maxim. Profesní etika v právnickém vzdělávání. In: SOBEK, Tomáš. Právní etika. Praha: Leges, 2019, s. 335-352. ISBN 978-80-7502-333-9.

VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty. In: VEČEŘA, Miloš, Aleš GERLOCH, Karel BERAN a Slavomír RUDENKO. Všeobecná teória práva. Praha: Aleš Čeněk, 2017, s. 286-311. ISBN 978-80-7380-645-3.

URBAN, Michal. Etika v právní teorii a praxi. In: ŽÁKOVSKÁ, Karolina (ed.). (Nejen) teoretická průprava v praktických právních dovednostech. Manuál. Profesní etika, moot court, právní psaní. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, s. 15-29.

WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, 2009.

Prof. Kysela: Nestávejme se pragmatiky cynismem okořeněnými, čtěme ústavu jako román. Všehrd [online]. 18. 12. 2019. [cit. 24. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.vsehrd.cz/clanek-viktorin/prof-kysela-nestavejme-se-pragmatiky-cynismem-okorenenymi-cteme-ustavu-jako-roma_d4488303-bdae-4f01-8332-7bc0e1406180

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 19/93 ze dne 21. 12. 1993, vyhlášený ve Sbírce zákonů č. 14/1994 Sb.

Magisterský studijní program Právnické fakulty Univerzity Karlovy od akademického roku 2018/2019.

Magisterský studijní program Právnické fakulty Univerzity Karlovy od akademického roku 2020/2021.

Magisterský studijní program Právnické fakulty Masarykovy Univerzity.

Magisterský studijní program Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Portál ZČU [online]. Dostupné z: https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html [cit. 24. 3. 2020].

Webové stránky Právnické fakulty Univerzity Karlovy [online]. Dostupné z: https://www.prf.cuni.cz/fakulta-1404046185.html [cit. 20. 3. 2020].

Webové stránky Právnické fakulty Masarykovy univerzity [online]. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/content/cs/pro-uchazece/magisterske-studium/ [cit. 20. 3. 2020]

Webové stránky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci [online]. Dostupné z: https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/zakladni-informace/ [cit. 20. 3. 2020]

Webové stránky Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni [online]. Dostupné z: https://fpr.zcu.cz/ [cit. 20. 3. 2020]

Webové stránky Pro Bono Aliance [online]. Dostupné z: http://www.probonoaliance.cz/cz/profesni-etika/[cit. 24. 3. 2020]

Zápis z 28. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK [online]. [cit. 24. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.prf.cuni.cz/akademicky-senat/zapisy

Zpráva z hodnocení magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (pracovní verze) [online]. 2018 [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/old_files/1404059031.pdf

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-3