(Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky

Martin Hapla

Abstrakt

Normy profesní etiky často stanoví advokátům při výkonu jejich profese odlišné standardy chování, než jaké by v totožné situaci platily pro obyčejného člověka. Článek se zabývá otázkou, jak můžeme tyto rozdíly ospravedlnit prostřednictvím různých etických teorií. Autor v něm nejprve charakterizuje profesní etiku advokátů jako soubor právních a morálních norem. Následně analyzuje samotný problém její justifikace. Pozornost je věnována nejprve různým deontologickým přístupům (např. Charles Fried, David Luban). Autor rozebírá jejich nedostatky a dospívá k závěru, že musí primárně zdůrazňovat význam morálního a racionálního aktérství, pokud mají být věrohodné. Vstřícně se pak staví k utilitaristickému ospravedlnění. Také to je podle něj v kombinaci s některými pragmatickými hledisky schopno profesní etiku advokátů věrohodně justifikovat. Obě skupiny přístupů lze tedy považovat za relevantní a není proto vhodné z debat o výše uvedené etice některý z nich vylučovat.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 4, s. 457-473. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12340

Klíčová slova

Etika právnických profesí; právní a morální normy; normativní systém; justifikace; etické teorie; deontologická etika; utilitarismus.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BENKOVIČ, Adam. Nemorální etika? Advokátní mlčenlivost u mylných odsouzení a srovnání úpravy v USA a ČR. Právní prostor, ATLAS consulting, spol. s r. o., 2016. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nemoralni-etika-advokatni-mlcenlivost-u-mylnych-odsouzeni-a-srovnani-upravy-v-usa-a-cr

BRANDT, R. B. Utilitarianism and Moral Rights. Canadian Journal of Philosophy, 1984, roč. 14, č. 1, s. 12 a násl. DOI https://doi.org/10.1080/00455091.1984.10716364

FRIED, Charles. The Lawyer as Friend: The Moral Foundations of the Lawyer-Client Relation. The Yale Law Journal, 1976, roč. 85, č. 8. https://doi.org/10.2307/795584

FRIEDEL, Tomáš. Jak čeští soudci (ne)smí jednat. Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se soudci v letech 2008–2014. Jurisprudence, 2015, roč. 20, č. 1.

GEWIRTH, Alan. Reason and Morality. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1981.

GEWIRTH, Alan. The Epistemology of Human Rights. Social Philosophy & Policy, 1984, roč. 1, č. 2. https://doi.org/10.1017/S0265052500003836

GRIFFIN, James. On Human Rights. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008.

HAPLA, Martin. Když se příběhy berou vážně – Richard Rorty, dialog mezi kulturami a lidská práva. Iurium Scriptum, 2018, roč. 2, č. 1.

HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

HART, H. L. A. Law, Liberty, and Morality. Oxford, New York: Oxford University Press, 1982.

HART, H. L. A. The Concept of Law. 2. vyd. Oxford: Clarendon Press, 1994.

KOBER, Jan. Etika soudních exekutorů. In: SOBEK, Tomáš a kol. Právní etika. Praha: Leges, 2019.

KOBER, Jan. Právnická etika jako součást univerzitního kurikula i školení k výkonu advokátní profese. Praha: Pro bono aliance, 2016.

KOPA, Martin. Profesní etika v české právní praxi a právním vzdělávání aneb měla by profesní etika být povinnou součástí právnických studií? Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 1. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5788

KOPECKÝ, Robin. Morální problémy autonomních vozidel. Filosofický časopis, 2019, roč. 67, č. 2.

LUBAN, David. Legal Ethics and Human Dignity. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. https://doi.org/10.1017/CBO9780511487484

MILL, John Stuart. Utilitarianism. Auckland: The Floating Press, 2009. https://doi.org/10.1017/CBO9781139923927

ONDŘEJEK, Pavel. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012.

PARKER, Christine a Adrian EVANS. Inside Lawyers‘ Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. https://doi.org/10.1017/CBO9781139168380

RACHELS, James a Stuart RACHELS. The Elements of Moral Philosophy. New York: McGraw-Hill, 2012, s. 119 a násl.

RAWLS, John. Political Liberalism. Rozšířené vyd. New York: Columbia University Press, 2005, s. 133 a násl.

SHAFER-LANDAU, Russ. The Fundamentals of Ethics. 2. vyd. New York, Oxford: Oxford University Press, 2012.

SCHROEDER, Doris. Human Rights and Human Dignity. Ethical Theory and Moral Practice, 2012, roč. 15, č. 3. https://doi.org/10.1007/s10677-011-9326-3

SOBEK, Tomáš. Nemorální právo. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav státu a práva, 2010, 423 s.

SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, Plzeň, 2011, 620 s.

STARR, William C. Codes of Ethics – Towards a Rule-Utilitarian Justification. Journal of Business Ethics, 1983, roč. 2, č. 2, s. 99 a násl. https://doi.org/10.1007/BF00381700

SYKA, Jan (ed.). Sbírka kárných rozhodnutí České advokátní komory 2014–2015. Praha: Česká advokátní komora, 2016.

THOMSON, Judith Jarvis. The Trolley Problem. Yale Law Journal, 1985, roč. 94, č. 6. DOI https://doi.org/10.2307/796133

WALDRON, Jeremy. Is Dignity the Foundation of Human Rights? In: CRUFT, Rowan, Matthew S. LIAO a Massimo RENZO (eds.). Philosophical Foundations of Human Rights. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2015. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199688623.003.0001

WELLMAN, Christopher Heath. Justice. In: SIMON, Robert L. The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy. Malden and London: Blackwell Publishers Ltd, 2002.

WENDEL, Bradley W. Ethics and Law. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

WENDEL, Bradley W. Professional Responsibility. New York: Wolters Kluwer, 2016.

WENDEL, Bradley W. The Limits of Positivist Legal Ethics: A Brief History, a Critique, and a Return to Foundation. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 2017, roč. 30, č. 2. https://doi.org/10.1017/cjlj.2017.20

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-4-2