Výkon činnosti mediátora z pohledu zapsaných mediátorů

Helena Kubátová, Michal Malacka

Abstrakt

Cílem článku je odpovědět na výzkumnou otázku, jak zapsaní mediátoři reflektují obecný a specifický výkon mediace v ČR. Přestože má výkon mediace svá kodifikovaná pravidla daná zákonem o mediaci, náš výzkum se nesoustředil jen na zákonnou úpravu, ale také na zkoumání praxe mediace v rámci úpravy tohoto zákona. Data byla získána empirickým kvalitativním výzkumem pomocí hloubkových rozhovorů se zapsanými mediátory. Článek se kromě úvodu a závěru skládá ze dvou částí. V první části popisujeme metodologii kvalitativního výzkumu. Zaměřujeme se v ní na výzkumnou otázku, cíl výzkumu a použitou metodu, dále seznamujeme s konstrukcí a strukturou vzorku případů a také s metodikou sběru a analýzy kvalitativních dat. Ve druhé části prezentujeme model zakotvené teorie výkonu mediace, který byl vytvořen na základě analýzy a interpretace dat.

Bibliografická citace

KUBÁTOVÁ, Helena a Michal MALACKA. Výkon činnosti mediátora z pohledu zapsaných mediátorů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 469–502. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13159

Klíčová slova

Zapsaný mediátor; mediace; mediační praxe; mediační styl; soudce; advokát; kvalitativní výzkum; empirický výzkum; model zakotvené teorie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARNOLD Ingen-Housz, Jean-Claude GOLDSMITH a Gerald POINTON. ADR in Business: Practice and Issues Across Countries and Cultures. Wolters Kluwer, 2006. ISBN 9789041125842.

BÖHMELT, Tobias. International Mediation Interaction: Synergy, Conflict, Effectiveness. Wiesbaden: Springer Science & Business Media, 2011. ISBN 978-3-531-92812-8.

BRYMAN, Alan. Social Research Method. 5. vyd. Oxford: University Press, 2012. ISBN 978–0–19–958805–3.

BRZOBOHATÝ, Robin, Lenka POLÁKOVÁ a Tomáš HORÁČEK. Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. ISBN 978-80-7552-221-4.

ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina. Posílení role nezletilého v řízení péče soudu o nezletilé. Časopis pro právní vědu a praxi, 2019, č. 2, s. 243–261. DOI 10.5817/CPVP2019-2-5. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9431

DENZIN, Norman K. a Yvonna S. LINCOLN (eds.). Strategies of Qualitative Inquiry. 4. vyd. London: Sage, 2003. ISBN 978-1452258058.

DOLEŽALOVÁ, Martina, Šárka HÁJKOVÁ, Dana POTOČKOVÁ a Jan ŠTANDERA. Zákon o mediaci: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-458-2.

Novinka pro spotřebitele v EU: otázky a odpovědi týkající se alternativního řešení sporů a online řešení sporů. Evropská komise [online]. Tisková zpráva, 12. 3. 2013. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_cs.htm

EZZY, Douglas. Qualitative Analysis. Practice and Innovation. London: Routledge, 2002. ISBN 0-415-28126-1.

FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2002. ISBN 80-86429-10-5.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. ISBN 80-85850-89-3.

GLASER, Barney G. a Anselm STRAUSS. The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. London and New York: Routledge, 2017. ISBN 9780203793206.

HÁJKOVÁ, Šárka. Mediace v kontextu občanského soudního řízení. Bulletin Advokacie, 2013, č. 6, s. 24–25.

HOLÁ, Lenka, David FIEDOR a Martina URBANOVÁ. První setkání se zapsaným mediátorem na základě prostorové analýzy míry jeho využívání v České republice. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2019, č. 9, s. 876–886.

HOLÁ, Lenka a Michal MALACKA. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-047-5.

CHARMAZ, Kathy. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage, 2006. ISBN 10 0-7619-7352-4.

CHARMAZ, Kathy. Constructionism and the Grounded Theory Method. In: HOLSTEIN, James A. a Jaber F. GRUBRIUM (eds.). Handbook of Constructionist Research. New York: Guilford Press, 2008, s. 397–412. ISBN 9781593853051.

KUBÁTOVÁ, Helena. Ideální typy v díle Maxe Webera. Sociológia, 2012, č. 44, č. 2, s. 159–178.

LAVICKÝ, Petr (ed.). Současnost a perspektivy českého civilního procesu: sborník statí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-7686-0.

LEIPOLD, Dieter. Schlichtung, Mediation und Zivilprozess [online]. Dostupné z http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr30/sleipold.pdf

MALACKA, Michal. Mediace a její specifika v mezinárodním a českém právním prostředí. Berlin: GlobeEdit, 2018. ISBN 978-613-8-25161-3.

Manuál etablování interdisciplinární spolupráce. Nadace Sirius [online]. https://www.nadacesirius.cz/soubory/metodiky/PDF_manual_Etablovani_CP.pdf

MAYER, Claude-Hélène. The meaning of sense of coherence in transcultural management. Münster: Waxmann Verlag, 2011. ISBN 9783830925538.

MÉABH, Kenny a Robert FOURIE. Tracing the History of Grounded Theory Methodology: From Formation to Fragmentation. The Qualitative Report, 2014, roč. 19, č. 52, s. 1–9. Dostupné z: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR19/kenny103.pdf

Stenoprotokol 33. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Bod 145. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/033schuz/s033063.htm

POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 978-80-87785-00-3.

STRAUSS, Anselm a Juliet CORBIN. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998. ISBN 9780803959408.

STRAUSS, Anselm a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

STRAUSS, Anselm a Juliet CORBIN. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998. ISBN 9780803959408.

ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2019, č. 1, s. 5–28. DOI 10.5817/CPVP2019-1-1. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11601

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-9