Posílení role nezletilého v řízeních péče soudu o nezletilé

Sabina Čamdžićová

Abstrakt

Tento článek se věnuje možnostem plnohodnotného zapojení dítěte do řízení, které se ho dotýká, tj. zejména řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, ve kterých se rozhoduje o úpravě poměrů tohoto dítěte. V takových řízeních je nejen třeba umožnit dítěti uplatnit svá garantovaná participační práva, ale současně je potřeba, aby řízení představovalo rychlý, efektivní proces, který bude chránit jednak práva dítěte, ale také rodinný život jako takový, protože je třeba, aby stát prostřednictvím nezávislých soudů chránil práva dítěte v aktuální chvíli, ale také především do budoucna tak, aby rodinná situace kolem dítěte byla stabilizována. Jednou z možných cest jak vést takové řízení, je aplikovat principy interdisciplinární spolupráce a také zajistit účinné zastoupení nezletilého, které mu lépe umožní využít svá participační práva.

Bibliografická citace

ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina. Posílení role nezletilého v řízeních péče soudu o nezletilé. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 243–261. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9431

Klíčová slova

Nezletilé dítě; řízení ve věcech péče soudu o nezletilé; participační práva dítěte; právo dítěte být slyšeno; kolizní opatrovník; interdisciplinární spolupráce.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BRZOBOHATÝ, Robin a kol. Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte. Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, 118 s.

CIRBUSOVÁ, Martina a Romana ROGALEWICZOVÁ (eds.). Cochemská praxe v České republice. Sborník příspěvků z konference pořádané Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí 14. – 15. 5. 2015 v Brně. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, 46 s.

CIRBUSOVÁ, Martina a Romana ROGALEWICZOVÁ (eds.). Cochemská praxe - vznik a vývoj. Právo a rodina: rodina, manželství, děti a mládež, dědictví, Linde Praha, a. s., 2015, roč. 17, č. 6, s. 11-15.

FEHLBERG, Belinda, Rae KASPIEW, Jenni MILLBANK, Fiona KELLY a Juliet BEHRENS. Australian Family Law. The Contemporary Context. 2. vyd. Australia: Victoria, 2015, 368 s.

FÜCHSLE-VOIGT, Traudl. Verordnete Kooperation im Familienkonflikt als Prozess der Einstellungsänderung: Theoretische Überlegungen und praktische Umsetzung. Familie Partnerschaft Recht, 2004, č. 11, s. 600.

HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdenka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHÁLOVÁ a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, 1392 s.

MAHMOUDI, Said, Pernila LEVINER, Anna KALDAL a Katrin LAINPELTO (eds.). Child-friendly Justice. A Quarter of a Century of the UN Convention on the Rights of Child. 1. vyd. Leiden (Nizozemí): Koninklijke Brill NV, 2015, 347 s. https://doi.org/10.1163/9789004297432

MOTEJL, Otakar a kol. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. Rodina a dítě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2007, 215 s.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2006, sp. zn. IV. ÚS 288/04.

Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 2298/15.

PARASHAR, Archana a Francesa DOMINELLO. The Family In Law. 1. vyd. Melbourne: Cambridge University Press, 2017, 444 s. https://doi.org/10.1017/9781316407639

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem přijaté Výborem ministrů Rady Evropy dne 17. 11. 2010 a důvodová zpráva. Dostupné z: https://coraminternational.org/wp-content/uploads/Guidelines_CZ.pdf

POLÁK, Vladimír a Lenka WESTPHALOVÁ. Interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé. Právní rozhledy, 2018, roč. 25, č. 7, s. 240-248.

ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů. Bulletin advokacie, 2017, roč. 23, č. 12, s. 35-42.

ROGALEWICZOVÁ, Romana. Možnosti aktivního zapojení dítěte do řízení. Právní rozhledy. 2018, roč. 25, č. 8.

RUDOLPH, Jürgen. Du bist mein Kind. Die „Cochemer Praxis“ – Wege zu einem menschlicheren Familienrecht. 1. vyd. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, GmbH, 2007.

SHEEHAN, Rosemary, Allan BOROWSKI a kol. Australia’s Childern’s Courts Today and Tomorrow. 1. vyd. Victoria, Australie: Springer, 2013, 216 s.

SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 1054 s.

ŠÍNOVÁ, Renata a kol. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 1. vyd. Praha: Leges, s. r. o., 2010, 362 s.

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě a rozvod rodičů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, 184 s.

ŠRÁMEK, Dušan. Opatrovníkem dítěte by mohl být ze zákona advokát. In: Ceskajustice.cz [online]. 24.3.2019. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/03/opatrovnikem-ditete-by-mohl-byt-ze-zakona-advokat/

WESTPHALOVÁ, Lenka a Romana ROGALEWICZOVÁ. Práva dítěte v rodičovském konfliktu. Právní rozhledy, 2016, roč. 23, č. 19, s. 660.

WILLUTZKI, Siegfried. Das Fam-FG in der FGG-Reform. Vortrag. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20121018085257/http://www.lvr.de/app/resources/vortragwillutzki_famfg_fgg_reform.pdf

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-2-5