Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy

Martin Škop, Barbora Vacková

Abstrakt

Tento článek se soustředí na porovnání výpovědí legislativních expertů s teoretickými přístupy k tvorbě práva. Cílem je zmapovat jejich pojetí činnosti, kterou provádějí, a která má vést ke vzniku právního předpisu. Cílem článku dále je předložit základní možné přístupy ke studiu procesů spjatých s tvorbou práva, zejména s fází, která probíhá na vládní úrovni, tj. v rámci byrokratického aparátu, kterým vláda, jako typický předkladatel návrhů právních předpisů, disponuje. Článek proto kombinuje empirické postupy (kvalitativní šetření s cílem vytvořit metodologii pro další empirická zjišťování) s doktrinálním přístupem zaměřeným na analýzu dostupných literárních poznatků, tedy s poznatky plynoucími z odborné literatury.

Bibliografická citace

ŠKOP, Martin a Barbora VACKOVÁ. Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 5-28. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11601

Klíčová slova

Tvorba práva; empirický výzkum; příprava návrhů právních předpisů; kvalitativní výzkum; legislativa; jazykový výklad.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BENTHAM, Nomography. In: BOWRING, John (ed.). Works of Jeremy Bentham. Volume III. Edinburgh: William Tait, 1843.

BIELSKA-BRODZIAK, Agnieszka. Śladami prawodawcy faktycznego: materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017.

BOHÁČ, Radim et al. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011.

BRAIBANT, Guy. Qui fail la loi? Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, 1993, č. 64 – Le Parlement.

CAPITANT, Henri. Comment on fait les lois aujourd’hui. Revue Politique & Parlementaire, 1917, roč. 91, č. 269.

CARPENTER, Daniel. Reputation and Power. Organizational Image and Pharmaceutical Regulation of the FDA. Princeton: Princeton University Press, 2010.

CRESWELL, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: Sage, 2014.

CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.

CYRUL, Wojciech. Lawmaking: Between Discourse and Legal Text. In: WINTGENS, Luc a Philippe THION (eds.). Legislation in context: essays in legisprudence. Burlington: Ashgate, 2007.

DENZIN, Norman K. a Michael D. GIARDINA. Qualitative inquiry through a critical lens. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.

ESKRIDGE jr., William N., Philipp P. FRICKEY a Elizabeth GARRETT. Legislation and Statutory Interpretation. New York: Foundation Press, 2006.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.

GERLOCH, Aleš et al. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008.

GLUCK, Abbe R. a Lisa SCHULTZ BRESSMAN. Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Cannons: Part I. Stanford Law Review, 2013, roč. 65, č. 5, s. 901–1026.

GLUCK, Abbe R. a Lisa SCHULTZ BRESSMAN. Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Cannons: Part II. Stanford Law Review, 2014, roč. 66, č. 4, s. 725–802.

HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography: principles in practice. London: Routledge, 2007. DOI https://doi.org/10.4324/9780203944769

HUTCHINSON, Terry a Nigel DUNCAN. Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. Deakin Law Review, 2012, roč. 17, č. 1.

CHRISTIANSEN, Matthew R. a William N. ESKRIDGE jr. Congressional Overrides of Supreme Court Statutory Interpretation Decisions, 1967–2011. Texas Law Review, 2014, roč. 92, č. 6.

JELLUM, Linda D. a David HRICIK. Modern statutory interpretation: problems, theories, and lawyering strategies. Durham: Carolina Academic Press, 2009.

JESTAZ, Philippe. Les sources du droit: le déplacement d’un pôle à un autre. Revue générale de droit, 1996, roč. 27, č. 1.

KALLAB, Jaroslav. Politika vědou a uměním. Základy teoretické politiky. Praha: Snaha, 1914.

KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: SLON, 2010.

KNAPP, Viktor. Právní pojmy a právní terminologie (Právní pojmosloví a názvosloví). Státní správa: Bulletin Ústavu státní správy v Praze, 1978, č. 4.

KNAPP, Viktor. Teoretické problémy tvorby československého práva. Praha: Academia, 1983.

KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998.

KNĚŽÍNEK, Jan, Petr MLSNA a Josef VEDRAL. Příprava návrhů právních předpisů: praktická pomůcka pro legislativce. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010.

KOŘENSKÝ, Jan. Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování. Slovo a slovesnost, 1995, roč. 56, č. 4, s. 267–275.

KYSELA, Jan. Zákonodárný proces v České republice. Právník, 2005, roč. 144, č. 6.

LANDIS, James McCauley. Statutes and the Sources of Law. Harvard Journal on Legislation, 1965, roč. 2, č. 1.

MARCISZ, Paweł. Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Lex, 2015.

MCCONVILLE, Michael a Wing Hong CHUI. Research methods for law. 2. vyd. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

MERTON, Robert K. Social Theory and Social Structure. Enlarged ed. New York: The Free Press, 1968.

MILL, John Stuart. Collected Works of John Stuart Mill. Volume VIII. A System of Logic Ratiocinative and Inductive. Toronto: University of Toronto Press, 1974.

NICHOLSON-CROTTY, Jill a Susan M. MILLER. Bureaucratic Effectiveness and Influence in the Legislature. Journal of Public Administration Research and Theory, 2011, roč. 22, č. 2.

NOURSE, Victoria F. a Jane S. SCHACTER. The Politics of Legislative Drafting: A Congressional Case Study. New York University Law Review, 2002, roč. 77, č. 3.

PECZENIK, Alexander. A Theory of Legal Doctrine. Ratio Juris, 2001, roč. 14, č. 1.

RADIN, Max. Statutory Interpretation. Harvard Law Review, 1930, roč. 43, č. 6.

RÉMY, Dominique. Légistique: L’art de faire les lois. Paris: Romillat, 1994.

ROBINSON, Chester A. The Bureaucracy and the Legislative Process. A Case Study of the Health Care Financing Administration. Lanham: University Press of America, 1991.

SAVIGNY, Friedrich Carl von. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1814.

SCHULZE-FILEITZ, Helmuth. Paths Towards Better Legislation, Detours and Dead-Ends. An Appraisal of Consultation with Independent Experts, Justifications for Legislation, Impact Assessments and Controls of Efficacy. In: MEßERSCHMIDT, Klaus a Daniel A. OLIVER-LALANA (eds.). Rational Lawmaking under Review,. Heidelberg: Springer, 2016.

SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995.

SMEJKALOVÁ, Terezie a Martin ŠKOP. A Concept of a Reader in Legislation Drafting. In: ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta et al. (eds.). Argumentation 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 51–69.

SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva, 2008.

SOBEK, Tomáš. Právní myšlení – kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva, 2011.

SVÁK, Ján a Peter KUKLIŠ. Teória a prax legislatívy. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009.

ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.

ŠKOP, Martin. Legislativní zvyklosti. Právník, 2018, roč. 157, č. 9.

WAGNER, Richard. Das Kunstwerk der Zukunft. Leipzig: Otto Wigand, 1850.

WEBER, Max. Economy and Society. An outline of Interpretaive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.

WINDSCHEID, Bernhard. Lehrbuch des Pandektenrechts. Svazek 1. Düsseldorf: Verlagshandlung von Julius Buddeus, 1862.

WINTER, Sydney. Economic “Natural Selection” and the Theory of the Firm. Yale Economic Essays, 1964, roč. 4, č. 1.

WINTGENS, Luc J. Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence. In: WINTGENS, Luc J. (ed.). Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation. Oxford: Hart Publishing, 2002.

WINTGENS, Luc J. The Rational Legislator Revisited. Bounded Rationality and Legisprudence. In: WINTGENS, Luc J. a Daniel A. OLIVER-LALANA (eds.). The rationality and justification of legislation: essays in legisprudence. New York: Springer, 2013.

WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.

WRÓBLEWSKI, Jerzy. Teoria racjonalnego tworzenia prawa. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 1985.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-1


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Philosophical Approach to the Statutory Drafting
Martin Škop
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica  ročník: 92,  první strana: 51,  rok: 2020  
https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.04