Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy

Pavel Všetička

Abstrakt

V případě faktických úkonů se jedná o značně rozsáhlou matérii reprezentovanou množstvím rozličných činností, vykonávaných různými orgány veřejné správy, jež jsou upraveny v řadě právních předpisů náležejících do různých právních odvětví, o jejíž systemizaci usiluje nauka již celá desetiletí. Obecně lze konstatovat, že řada otázek spojených s touto formou činnosti orgánů veřejné správy teprve čeká na podrobné vědecké zpracování. V rámci předkládaného příspěvku jsem se zaměřil na problematiku členění faktických úkonů. Příspěvek navazuje na dosud přijaté závěry nauky, které se však snažím dále rozšířit, a to na základě různých konvergenčních prvků.

Bibliografická citace

VŠETIČKA, Pavel. Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 115-144. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11555

Klíčová slova

Bezprostřední zásahy; faktické pokyny; faktické úkony; faktické zásahy; veřejná správa; zajišťovací úkony.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

FILIP, J. a J. SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 400 s. ISBN 978-80-7357-685-1.

HÁCHA, J., J. HAVELKA, J. HOETZEL a K. LAŠTOVKA. Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Brno: Polygrafia, 1934, 960 s.

HEJDA, J. a K. PŘIBYL. Správní právo. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, 149 s. ISBN 978-80-87472-14-9.

HENDRYCH, D. et al. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s. ISBN 978-80-7400-624-1.

HORZINKOVÁ, E. et al. Správní právo – zvláštní část. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 164 s. ISBN 978-80-7380-105-2.

HORZINKOVÁ, E. a Z. FIALA. Správní právo hmotné. Obecná část. 2 vyd. Praha: Leges, 2015, 224 s. ISBN 978-80-7502-092-5.

JEMELKA, L., K. PONDĚLÍČKOVÁ a D. BOHADLO. Správní řád. Komentář. 5 vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 950 s. ISBN 978-80-7400-607-4.

KINDL, M. et al. Základy správního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 298 s. ISBN 978-80-7380-190-8.

KOJA, F. a W. ANTONIOLLI. Allgemeines Verwaltungsrecht. Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis. 2 vyd. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1986, 764 s. ISBN 3-214-04602-0.

KOJA, F. Einführung in das öffentliche Recht. 1. vyd. Wien: Orac, 1998, 150 s. ISBN 3-7007-1234-0.

KUCHTA, J. Nutná obrana. 1 vyd. Brno: MU, 1999, 220 s. ISBN 80-210-2198-5.

LUKEŠ, Z. Základy bezpečnostního práva. 1 vyd. Praha: ACADEMIA, 1971, 211 s. ISBN 02/28-7347-21-085-70.

MASAŘÍK, J. a V. KRICNER. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: Armex publishing, 2015, 186 s. ISBN 978-80-87451-40-3.

MATES, P. a M. STARÝ. Základy správního práva. Obecná část. 1. vyd. Praha: EUPRESS - Vysoká škola finanční a správní, 2009, 144 s. ISBN 978-80-7408-019-7.

MATES, P., J. ŠKODA a VAVERA. Veřejné sbory. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 384 s. ISBN 978-80-7357-572-4.

PIKOLA, P., J. BORSKÁ a R. KORCOVÁ. Správní právo prakticky. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně-ekonomická fakulta, 2014, 116 s. ISBN 978-80-213-2503-6.

POMAHAČ, R. et. al. Veřejná správa za rozcestím (právní reflexe). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 184 s. ISBN 978-80-87146-92-7.

PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 428 s. ISBN 978-80-7380-381-0.

SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 500 s. ISBN 978-80-7478-002-8.

SOLNAŘ, V., J. FENYK a D. CÍSAŘOVÁ. Základy trestní odpovědnosti. 1. vyd. Praha: Orac, 2003, 455 s. ISBN 80-86199-74-6.

STAŠA, J. Úvod do českého správního práva. 4. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2003, 188 s. ISBN 80-7251-067-3.

ŠKODA, J., F. VAVERA a R., ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 479 s. ISBN 978-80-7380-447-3.

WITTERN, A. Grundriß des Verwaltungsrechts. 18 vyd. Köln: W. Kohlhammer, 1994, 248 s. ISBN 3-17-012950-3.

NOVÝ, D. Právní záruky a prostředky ochrany před policejními zásahy. Právní rádce, 2005, č. 10, s. 39–47. ISSN 1210-4817.

VŠETIČKA, P. Uplatnění správního uvážení a problematika výkladu neurčitých právních pojmů v případě bezprostředních zásahů realizovaných Policií České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2017, roč. 25, č. 3, s. 493–508 [cit. 12. 10. 2018]. ISSN 493-508. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7932

VŠETIČKA, P. Uplatnění nutné obrany v souvislosti s realizací bezprostředních zásahů. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2018, roč. 26, č. 1, s. 135–148 [cit. 12. 10. 2018]. ISSN 1805-2789. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-9. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8416

VŠETIČKA, P. Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2018, roč. 26, č. 3, s. 517–545 [cit. 12. 10. 2018]. ISSN 1805-2789. DOI https://doi.org/10.5817/CPVP2018-3-7. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9547

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 7. 2013, sp. zn. 32133/11, Název: Kummer proti České republice. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 12. 2018].

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 66393/10. Název: Tali proti Estonsku. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 12. 2018].

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 9. 2015, sp. zn. 23380/09. Název: Bouyid proti Belgii. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 11. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 1998, sp. zn. I. ÚS 41/98. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 10. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 11. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. I. ÚS 1042/15. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 12. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. II. ÚS 1398/17. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 11. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 4 Aps 5/2007-53. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 04. 10. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2015, č. j. 6As 255/2014-42. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 04. 10. 2018].

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5661/2015. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 12. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2017, č. j. 2 As 216/2016 – 92. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 10. 2018].

Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998 sp. zn. I. ÚS 263/97. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 10. 2018].

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 12. 2018].

Zákon č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 11. 2018].

Zákon č. 51/1964 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 10. 2018].

Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16. 12. 2018].

Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 12. 2018].

Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 12. 2018].

Zákon ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 10. 2018].

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 10. 2018].

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 08. 12. 2018].

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 11. 2018].

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 04. 01. 2019].

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 01. 2019].

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 04. 12. 2018].

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 01. 2019].

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 10. 2018].

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 17. 11. 2018].

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 04. 01. 2019].

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 10. 2018].

Zákon č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 01. 2019].

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 11. 2018].

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 18. 12. 2018].

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 10. 2018].

Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 10. 2018].

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 01. 2019].

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 11. 2018].

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 11. 2018].

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 01. 2019].

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 18. 01. 2019].

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-7