Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt
V případě bezprostředních zásahů se jedná o nejcitelnější prostředky veřejně-mocenského donucení, které jsou v demokratickém právním státě realizovány pouze za účelem ochrany těch nejvýznamnějších zákonem chráněných zájmů, jakými jsou život, zdraví, majetek či osobní svoboda jednotlivce. V předkládaném příspěvku se zabývám izolovaně a posléze i ve vzájemných souvislostech zásadou přiměřenosti a zásadou iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky. V prvních dvou kapitolách jsem se zaměřil na řešení některých teoretických otázek spojených s jednotlivými zásadami. Ve třetí kapitole se věnuji analýze vybraných případů z aplikační praxe, na nichž se pokouším demonstrovat úskalí při hledání kompromisu mezi uplatněním zásady přiměřenosti a zásady iniciativy v rámci reálného fungování Policie České republiky.

Klíčová slova:
Bezprostřední zásahy; nezákonná nečinnost; Policie České republiky; překročení pravomoci; zásada iniciativy; zásada přiměřenosti.

Stránky:
517–545
Biografie autora

Pavel Všetička

Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Reference

FILIP, J. Nástin problému bezpečnosti státu z pohledu Ústavního práva. In: DANČÁK, B. a V. ŠIMÍČEK (eds.). Bezpečnost České republiky – právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: MU, 2002.

HÁCHA, J., J. HAVELKA, J. HOETZEL a K. LAŠTOVKA. Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Brno: Polygrafia, 1934.

HENDRYCH, D. et al. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

HENDRYCH, D. et al. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934.

HOLLÄNDER, P. Filozofie práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

KINDL, M. et al. Základy správního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2002.

KUCHTA, J. Nutná obrana. 1 vyd. Brno: MU, 1999.

LUKEŠ, Z. Základy bezpečnostního práva. Praha: ACADEMIA, 1971.

MATES, P. Správní uvážení. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

MATES, P. a J. SEVERA. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. 1 vyd. Praha: Leges, 2014.

MATES, P., J. ŠKODA a F. VAVERA. Veřejné sbory. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.

MUSIL, J., J. ŠVESTKA a P. HOLLÄNDER. Bezpečnostní výzvy a omezení základních práv v postmoderní realitě. In: DANČÁK, B. a V. ŠIMÍČEK (eds.). Bezpečnost České republiky – právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: MU, 2002.

SCHORM, V. A. Několik poznámek k omezení práv a svobod zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech z důvodu bezpečnosti. In: DANČÁK, B. a V. ŠIMÍČEK (eds.). Bezpečnost České republiky – právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: MU, 2002.

SKULOVÁ, S. et al. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

SKULOVÁ, S. Správní uvážení. Základní charakteristika a souvislosti pojmu. 1 vyd. Brno: MU, 2004.

SKULOVÁ, S., L. POTĚŠIL a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

ŠKODA, J., F. VAVERA a R. ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

VANGELI, B. Vnitřní bezpečnostní politika České republiky s důrazem na oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti. In: HRUBEŠ, M. (ed.). Analýza policy. 1. vyd. Brno: MU, 2011.

VANGELI, B. Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

VOJTEK, P. a V. BIČÁK. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

VŠETIČKA, P. Uplatnění nutné obrany v souvislosti s realizací bezprostředních zásahů. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2018, roč. 26, č. 1, s. 135–148. [cit. 12. 06. 2018]. ISSN 1805-2789. https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-9. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8416

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. 22978/05. Název: Gäfgen proti Německu. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 23944/04. Název Eremiášová a Pechová proti České republice. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 08. 2018].

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 7. 2013, sp. zn. 32133/11. Název: Kummer proti České republice. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 66393/10. Název: Tali proti Estonsku. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 08. 2018].

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 9. 2015, sp. zn. 23380/09. Název: Bouyid proti Belgii. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 08. 2018].

Usnesení třetí komory druhého senátu Spolkového ústavního soudu ze dne 14. prosince 2004 - 2 BvR 1249/04 - marg. (1-14). Dostupné z: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/12/rk20041214_2bvr124904.html;jsessionid=D9A9AAA7F2E31B6742CFCF2E0E7E286C.2_cid370

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 06. 2018].

Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2001, sp. zn. I. ÚS 690/2000. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 06. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 08. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. I. ÚS 1042/15. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 28. 08. 2018].

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. II. ÚS 1398/17. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2009 sp. zn. 8 Tdo 677/2009. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 08. 2018].

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. 8 Tdo 353/2010. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 06. 2018].

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012 sp. zn. 6 Tdo 213/2012. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 22. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2013, sp. zn. 8 Tz 97/2012. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 7 Tdo 653/2013. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 09. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5661/2015. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 09. 06. 2018].

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 – 42. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 2 Aps 2/2004 – 69. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 4 Aps 5/2007-53. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 06. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2015, č. j. 6As 255/2014-42. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 05. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2016, č. j. 10 As 236/2015 – 36. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2017, č. j. 2 As 216/2016 – 92. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 05. 06. 2018].

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2017, č. j. 6 As 256/2016 – 79. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 06. 2018].

Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 06. 2018].

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 06. 2018].

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 06. 2018].

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 06. 2018].

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 06. 2018].

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 02. 06. 2018].

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, analyticko-legislativního odboru Policejního prezídia a Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezídia k některým otázkám týkajícím se aplikace právní úpravy donucovacích prostředků ze dne 10. 10. 2010. In: SIAŘ [Sbírka interních aktů řízení Policie České republiky]. [cit. 12. 05. 2018].

Metriky

0


903

Views

419

PDF views