Uplatnění nutné obrany v souvislosti s realizací bezprostředních zásahů

Pavel Všetička

Abstrakt

Faktické úkony představují právně-teoretický pojem, jež v sobě zahrnuje různé specifické formy realizace veřejné správy, které bývají uplatňovány v mimořádných situacích, a to zpravidla namísto individuálních správních aktů. Jednu z forem faktických úkonů představují tzv. bezprostřední zásahy. Vzhledem k bezprostřední povaze této právní formy činnosti, je v průběhu jejich realizace vyloučena možnost přezkoumání zákonnosti postupu úředních osob prostřednictvím řádných opravných prostředků, tak jak je tomu v případě individuálních správních aktů. Z množiny záruk zákonnosti využívaných v oblasti veřejné správy je však v tomto případě možno za jistých okolností uplatnit kontrolu ze strany občanů, a to v podobě nutné obrany. Podobně ovšem i úřední osoby jsou v rámci plnění svých úkolů ve zvláštních případech oprávněny využít institutu nutné obrany.

Bibliografická citace

VŠETIČKA, Pavel. Uplatnění nutné obrany v souvislosti s realizací bezprostředních zásahů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 135-148. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8416

Klíčová slova

Bezprostřední zásahy; donucovací prostředky; faktické úkony; kontrola veřejné správy vykonávaná ze strany občanů; nutná obrana; úřední osoby; záruky zákonnosti.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

FRYŠTÁK, M. et al. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7418-039-2.

HENDRYCH, D. et al. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s. ISBN 978-80-7400-624-1.

HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. 2 vyd. Praha: Melantrich, 1937, 507 s.

KUCHTA, J. Nutná obrana. 1 vyd. Brno: MU, 1999, 220 s. ISBN 80-210-2198-5.

LUKEŠ, Z. Základy bezpečnostního práva. 1 vyd. Praha: ACADEMIA, 1971, 2011 s. ISBN 02/28-7347-21-085-70.

MATES, P., J. ŠKODA a F. VAVERA. Veřejné sbory. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 384 s. ISBN 978-80-7357-572-4.

PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 428 s. ISBN 978-80-7380-381-0.

SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti. 1. vyd. Praha: Orac, 2003, 455 s. ISBN 80-86199-74-6.

ŠKODA, J., F. VAVERA a R. ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 479 s. ISBN 978-80-7380-447-3.

VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 420 s. ISBN 978-80-7380-321-6.

VOJTEK, P. a V. BIČÁK. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 439 s. ISBN 978-80-7400-670-8.

NOVÝ, D. Právní záruky a prostředky ochrany před policejními zásahy. Právní rádce, 2005, č. 10, s. 39–47. ISSN 1210-4817.

FILIP, J. Nástin problému bezpečnosti státu z pohledu Ústavního práva. In: DANČÁK, B. a V. ŠIMÍČEK (eds.). Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. 1 vyd. Brno: MU 2002, s. 3–15. ISBN 80-210-3009-7.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998 sp. zn. I. ÚS 263/97. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 04. 2017].

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 5. 2008, sp. zn 25 Cdo 1872/2006. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 04. 2017].

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 8 Tdo 677/2009. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 04. 2017].

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 6 Tdo 213/2012. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 04. 2017].

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 629/2012. In: ASPI[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 04. 2017].

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 08. 05. 2017].

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 04. 2017].

Listina základních práv a svobod, uvozená zákonem č. 23/1991 Sb., a později znovu vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 04. 2017].

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 04. 2017].

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 04. 2017].

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 08. 05. 2017].

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 08. 05. 2017].

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 08. 05. 2017].

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, analyticko-legislativního odboru Policejního prezídia a Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezídia k některým otázkám týkajícím se aplikace právní úpravy donucovacích prostředků ze dne 10. 10. 2010. In: SIAŘ [Sbírka interních aktů řízení Policie České republiky]. [cit. 12. 05. 2017].

deník.cz [online]. 3. 5. 2012. Autor: ČTK, Milan Kilián. Dostupné z: http://www.denik.cz/plzensky-kraj/soud-napadeni-policisty-pri-blokade-nebylo-trestnym-cinem-20120503.html

Novinky.cz [online]. 6. 10. 2015. Autor: Právo, Aleš Honus. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/382603-trest-za-kopnuti-policisty-do-zadku-herecka-si-odpracuje-120-hodin-prospesnych-praci.html

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-9


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy
Pavel Všetička
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 27,  číslo: 1,  první strana: 115,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-7

2. Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe
Pavel Všetička
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 517,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CPVP2018-3-7