Volebný systém do Národnej rady Slovenskej republiky

Matúš Krištofik

Abstrakt

V politologických prácach zaoberajúcich sa problematikou krajín strednej a východnej Európy je volebný systém častou témou. Vysvetlení sa ponúka hneď niekoľko: spoločný (socialistický) pôvod týchto krajín zlákava k porovnávaniu nielen politológov "komparatistov", pre pochopenie jednotlivého politického systému je práca s volebným systémom v podstate nevyhnutná, nakoľko jeho dopad je zrejmý, okrem iného, na ďalšej obľúbenej téme, na straníckom systéme..., a na záver, celkom prozaicky, volebný systém býva v tomto regióne podrobne zachytený v právnom kódexe, čo prácu s ním jednoznačne uľahčuje. V prípade tohoto textu - úvodom do volebného systému do Národnej rady Slovenskej republiky - sa už spomínané dôvody spájajú. S odkazom na G. Mesežnikova sa tomu nemožno čudovať: "Proces konsolidácie straníckeho systému SR, (...) bol v rokoch 1995 - 1998 dominantne ovplyvnený úsilím vtedajšej vládnej koalície (...) zachovať a následne reprodukovať vlastné mocenské aj za cenu porušovania a zmeny [volebných] pravidiel, tvoriacich podstatu demokratického režimu"(Mesežnikov 1999: 37-38). V kontexte politického vývoja na Slovensku prešiel volebný systém niekoľkými, väčšími či menšími, zmenami, ktorých dôsledok možno na straníckom systéme badať dodnes. Aj preto je na mieste sledovať jeho vývoj chronologicky od začiatku 90. rokov. Dôraz bude kladený na ústavoprávne a legislatívne aspekty súvisiace s voľbami, priestor však bude venovaný, ako som už naznačil, aj politickým súvislostiam jednotlivých novelizácií.

Bibliografická citace

Krištofik, M. (2001). Volebný systém do Národnej rady Slovenskej republiky. Středoevropské politické studie, 3(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3883

Klíčová slova

Slovensko; volby; volební systémy;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Galanda, M.: Ústavoprávne aspekty zákona o voľbách do NR SR, (in) Bútora, M. - Mesežnikov, G. - Bútorová, Z. (eds.): Kto? Prečo? Ako? - Slovenské voľby 1998, IVO, Bratislava 1999.
Liďák, J. a kol: Politický systém Slovenskej republiky po roku 1989, EKONÓM, Bratislava 2001.
Mesežnikov, G.: Voľby 1998 a vývoj systému politických strán, (in) Bútora, M. - Mesežnikov, G. - Bútorová, Z. (eds.): Kto? Prečo? Ako? - Slovenské voľby 1998, IVO, Bratislava 1999.
Zemko, P.: Politické strany a volebný systém na Slovensku v retrospektíve troch volieb do SNR a NR SR, (in) Slovensko - voľby 1994, (autor neuvedený,) Slovenské združenie pre politické vedy, Bratislava 1994.
Zákon SNR č.80/1990 Zb.
Zákon SNR č.8/1992 Zb.
Zákon SNR č.104/1992 Zb.
Zákon SNR č. 518/1992 Zb.
Zákon NR SR č. 157/1994 Z.z.
Zákon NR SR č. 81/1995 Z.z.
Zákon NR SR č. 187/1998 Z.z.
Zákon NR SR č. 66/1999 Z.z.
Zákon NR SR č. 223/1999 Z.z.
Štatistický úrad SR(http://www.statistics.sk), 27.10.2001
Copyright (c) 2001 Matúš Krištofik

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.