Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review

Středoevropské politické studie jsou recenzovaným vědeckým on-line časopisem nabízejícím odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1999.

Areálové zaměření na střední a východní Evropu s přesahy do celoevropského prostoru je ve Středoevropských politických studiích kombinováno se zvláštním zřetelem k oblastem komparativního výzkumu, zahraniční a bezpečnostní politiky a politické teorie. Pro další informace k profilu a zaměření časopisu viz sekce O časopisu -> Zaměření a záběr.

Středoevropské politické studie jsou vedeny v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  (kategorie Jrec) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, po aktualizaci k 31. 1. 2014. Od r. 2015 je časopis zařazen v mezinárodní vědecké databázi ERIH Plus.

Od čísla 2–3/2013 (roč. 15) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění. Summary se nachází vždy na konci článku za seznamem literatury (v html verzi před poznámkovým aparátem).

Roč.20,č.2(2018)

Oznámení

Informace k přijímání rukopisů do recenzního řízení

15.06.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

časopis Středoevropské politické studie přestal k 15. 6. 2018 přijímat autorské rukopisy k posouzení. Děkujeme za důvěru našeho čtenářstva i autorstva a věříme, že zbývající čísla vám přinesou dostatek odborného potěšení.

Děkujeme za pochopení.

Redakční tým Středoevropských politických studií

Více oznámení...