O časopisu

Středoevropské politické studie jsou vedeny v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  (kategorie Jrec) Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, po aktualizaci k 31. 1. 2014. Od r. 2015 je časopis zařazen v mezinárodní vědecké databázi ERIH Plus. Dále je zařazen (abstrahován a indexován) v mezinárodních databázích International Political Science Abstracts, EBSCO Political Science Complete, EBSCO TOC Premier, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PROQUEST Political Science Journals, CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Jsme též součástí citačního systému CrossRef/DOI.

Od čísla 2–3/2013 (roč. XV) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění.