O časopisu

Zaměření a záběr

Areálové a tematické zaměření

Elektronický recenzovaný odborný čtvrtletník „Středoevropské politické studie“ je vědeckým časopisem odborně se zaměřujícím na moderní politiku ve střední a východní Evropě (SVE), zahrnujíc v to i přesahy do celoevropského či celosvětového dění. Primárně tak nabízejí platformu pro původní politickovědný výzkum týkající se středo- a východoevropského areálu, s ambicí reflektovat problémy a vektory, které tento region přesahují. Tematicky spočívá časopis na třech hlavních pilířích, odrážejících výzvy, jimž SVE v současné době čelí: Jedná se o komparativní výzkum ověřující politicko-vědní a šířeji sociálněvědní poznatky a zkušenosti napříč jednotlivými zeměmi; zahraniční a bezpečnostní studia tematizující otázky konfliktu a míru v zavedených, nedávno vzniklých i nově se etablujících demokraciích, respektive v hybridních a nedemokratických režimech, a to včetně jejich projevů v mezinárodním prostředí; a v neposlední řadě široce pojatou politickou teorii empirického i normativního typu, která zasazuje empirická zjištění do obecnějšího pojmového a teoretického rámce.
Prostřednictvím těchto vzájemně provázaných témat usilují Středoevropské politické studie o zprostředkování odborné debaty o problémech, s nimiž jsou země daného regionu konfrontovány a které nezřídka nesou obecnější důsledky pro vědecké porozumění politickému dění i mimo oblast střední a východní Evropy. Příkladem takového přesahu jsou otázky evropské integrace a šířeji vzato výzkumný prostor evropských studií, poskytující příležitost pro syntézu specifické středo- a východoevropské zkušenosti s její celoevropskou dimenzí. I z tohoto důvodu má redakce časopisu zájem posuzovat též příspěvky z ostatních podoblastí politické vědy, stejně jako dalších sociálněvědných oborů (mezinárodní vztahy, sociologie, mediální studia, politická ekonomie, areálová studia a podobně).

Teoretické a metodologické vymezení

Záměrem Středoevropských politických studií je poskytnout prostor pro původní výzkum v daných oblastech, který bude zasazen v aktuálních výzkumných trendech, a zároveň bude přinášet svébytnou autorskou perspektivu. Vítáme proto teoretický i metodologický pluralismus, odrážející proměnlivý charakter výzkumných témat a problémů. Zároveň však klademe důraz na přítomnost robustního teoretického rámce publikovaných příspěvků, podepřeném adekvátní výzkumnou metodologií, který zasadí autorská zjištění do relevantního vědeckého kontextu. Jen tak je možno smysluplně prostředkovat diskusi jak mezi jednotlivými výzkumníky a výzkumnými týmy navzájem, tak mezi odbornou akademickou komunitou jako celkem a širší politickou veřejností.

Potenciální autoři a autorky nechť se seznámí s našimi radami a doporučeními k obsahové podobě textů, které jim budou užitečné při zvažování, jestli zasílaný pejpr splňuje kvalitativní požadavky Středoevropských politických studií.

 

Typy a charakter publikovaných textů

Struktura časopisu zahrnuje původní studie a odborné statě, fundované přehledové články („survey articles“), recenzní eseje a běžné knižní recenze; vítáme též kritické diskusní příspěvky k již uveřejněným textům. Po konzultaci s redakcí nabízíme též prostor pro monotematické sekce a/nebo monotematická čísla.

S výjimkou reakcí a polemik formálně nerozlišujeme povahu publikovaných textů, které jsou v případě úspěšného průchodu recenzním řízením zařazeny do jednotné kategorie ČLÁNKY. Knižní recenze procházejí vnitroredakčním hodnocením a disponují vlastní rubrikou.

Středoevropské politické studie jsou otevřeny jak etablovaným výzkumníkům/výzkumnicím, tak i začínajícím autorům/autorkám; jediným kritériem pro publikaci zaslaných textů je naplnění výše naznačených kvalitativních a formálních náležitostí.

Přijímáme výhradně původní autorské texty v anglickém, českém a slovenském jazyce, které již od vzniku časopisu procházejí standardním oboustranně anonymním recenzním řízením (double-blind peer review; pro podrobnější informace k recenznímu řízení a požadavcích pro autory viz níže). Publikační etika vyžaduje, aby zaslané texty nebyly před recenzním řízením v SEPSu nebo v jeho průběhu poskytnuty k posouzení jiným odborným časopisům, případně aby se cele či z větší části nejednalo o již publikované útvary.

Recenzní řízení

Středoevropské politické studie uveřejňují odborné texty, které mají charakter odpovídající zaměření časopisu. Rukopisy procházejí dvoukolovým recenzním řízením:

(1) V prvním kole rozhoduje redakční tým nebo redakční rada SEPSu o přijetí či nepřijetí textu do recenzního řízení, a to na základě jeho souladu s kvalitativními a formálními požadavky časopisu.

(2) V případě přijetí následuje druhé kolo, kdy text dostávají na posouzení dva oponenti mimo okruh redakce, při zachování oboustranné anonymity ve vztahu k autorovi/autorce (double-blind peer-review). Okruh recenzentů (oponentů) zahrnuje přední odborníky v dané oblasti výzkumu, a to z České republiky i ze zahraničí.

Redakce žádá autory/autorky o uvedení osob, které četly text rukopisu nebo s ním jsou jinak důkladněji seznámeny, a mohly by spadat do kruhu potenciálních recenzentů. Pokud existují závažné důvody, proč by zaslaný text neměl být někomu konkrétnímu zasílán, prosíme o uvedení této informace v průvodním dopise; redakce časopisu si ovšem při určení oponentů textu vyhrazuje konečné rozhodovací právo.


Délka recenzního řízení od potvrzení přijetí textu po závěrečný verdikt se obvykle pohybuje mezi 6-10 týdny. Na základě verdiktů v posudcích bude text buď:
- publikován v zaslané podobě nebo po dílčích úpravách (specifikovaných a následně posuzovaných redakcí časopisu), nebo
- vrácen autorovi/autorce k přepracování („revise&resubmit”), po němž nastane další kolo posuzování externími oponenty, nebo
- bude pro publikaci v časopise odmítnut.

Ačkoliv oponentské posudky mají z hlediska rozhodnutí o přijetí či nepřijetí textu k publikaci klíčový význam, konečné rozhodnutí o osudu textu si vyhrazuje redakce časopisu, případně jeho šéfredaktor. V případě protichůdných či jinak konfliktních posudků bude vyžádán posudek třetí.

Frekvence publikování

Časopis vychází třikrát ročně včetně jednoho dvojčísla. Vzhledem ke klouzavé uzávěrce rozhoduje o uveřejnění v konkrétním čísle redakční tým, a to v závislosti na tematické vhodnosti a zároveň připravenosti textu k publikaci.

Pravidla otevřeného přístupu

Veškerý odborný obsah Středoevropských politických studií je ihned po uveřejnění volně (bezplatně) poskytován všem zájemcům. Pro podrobnosti viz informace o licenci v sekci Příspěvky->Informace o autorských právech.

Publikační zásady a etika ve Středoevropských politických studiích

These guidelines are based on existing Elsevier policies and COPE’s Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and the Code of Conduct for Journal Publishers.

Duties of Editors

Editors (The Editor-In-Chief, Deputy Editor-In-Chief, and Managing Editors) evaluate submitted manuscripts exclusively on the basis of their academic merit (importance, originality, study’s validity, clarity) and its relevance to the journal’s scope, without regard to the authors’ race, gender, sexual orientation, ethnic origin, citizenship, religious belief, political philosophy or institutional affiliation. Decisions to edit and publish are not determined by the policies of governments or any other agencies outside of the journal itself. The Editor-in-Chief has ultimate responsibility for the entire editorial content of the journal and the timing of publication of that content.

Editors will not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Editors and Editorial Board members will not use unpublished information disclosed in a submitted manuscript for their own research purposes without the authors’ explicit written consent. Privileged information or ideas obtained by editors as a result of handling the manuscript will be kept confidential and not used for their personal advantage.

The invited Reviewers shall not be from the same institution as the Author(s), and their academic profile shall correspond to the empirical, theoretical and/or methodological focus of the reviewed manuscript.

The Editors ensure that all submitted manuscripts being considered for publication undergo peer-review by at least two reviewers who are expert in the field. The Editorial Team is collectively responsible for deciding which of the manuscripts submitted to the journal will be published, based on the validation of the work in question, its importance to researchers and readers, the reviewers’ comments, and such legal requirements as are currently in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism.

Editors of the CEPSR (in conjunction with the publisher and/or society) will take responsive measures when ethical concerns are raised with regard to a submitted manuscript or published paper. Every reported act of unethical publishing behaviour will be looked into, even if it is discovered years after publication.

Duties of Reviewers

Peer review assists editors in making editorial decisions and, through editorial communications with authors, may assist authors in improving their manuscripts. Peer review is an essential component of formal scholarly communication and lies at the heart of scientific endeavour. CEPSR shares the view of many that all scholars who wish to contribute to the scientific process have an obligation to do a fair share of reviewing.

Any manuscripts received for review are confidential documents and must be treated as such; they must not be shown to or discussed with others except if authorized by Editors (who would only do so under exceptional and specific circumstances). This applies also to invited reviewers who decline the review invitation

Reviews should be conducted objectively and observations formulated clearly with supporting arguments so that authors can use them for improving the manuscript. Personal criticism of the authors is inappropriate.

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that is an observation, derivation or argument that has been reported in previous publications should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also notify the editors of any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other manuscript (published or unpublished) of which they have personal knowledge.

Any invited referee who has conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies or institutions connected to the manuscript and the work described therein is required to notify the editors and declare his/her conflicts of interest.

Unpublished material disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer’s own research without the express written consent of the authors. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for the reviewer’s personal advantage. This applies also to invited reviewers who decline the review invitation

Duties of Authors

Authors of original research should present an accurate account of the work performed and the results, followed by an objective discussion of the significance of the work. The manuscript should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Review articles should be accurate, objective and comprehensive, while editorial “opinion” or perspective pieces should be clearly identified as such. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Authors may be asked to provide the raw data of their study together with the manuscript for editorial review and should be prepared to make the data publicly available if practicable. In any event, authors should ensure accessibility of such data to other competent professionals for a reasonable time after publication (preferably via an institutional or subject-based data repository or other data centre), provided that the confidentiality of the participants can be protected and legal rights concerning proprietary data do not preclude their release.

Authors should ensure that they have written and submit only entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, that this has been appropriately cited. Publications that have been influential in determining the nature of the work reported in the manuscript should also be cited. Plagiarism takes many forms, from "passing off" another's paper as the author's own, to copying or paraphrasing substantial parts of another's paper (without attribution), to claiming results from research conducted by others. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Publication ethics requires that submitted texts have not been simultaneously offered for consideration with other journals, or will not be offered until the review process in the CEPSR is over. Also, papers that have been already published elsewhere, either in their entirety or in their majority, are not acceptable for further consideration. Submission of a manuscript concurrently to more than one journal is unethical publishing behaviour and unacceptable.

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged in the introductory footnotes. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Authors should – at the earliest stage possible – disclose any conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. Examples of potential conflicts of interest that should be disclosed include financial ones such as honoraria, educational grants or other funding, participation in speakers’ bureaus, membership, employment, consultancies, stock ownership, or other equity interest, and paid expert testimony or patent-licensing arrangements, as well as non-financial ones such as personal or professional relationships, affiliations, knowledge or beliefs in the subject matter or materials discussed in the manuscript. All sources of financial support for the work should be disclosed (including the grant number or other reference number if any).

Authors should ensure that they have properly acknowledged the work of others, and should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work. Information obtained privately (from conversation, correspondence or discussion with third parties) must not be used or reported without explicit permission from the source. Authors should not use information obtained in the course of providing confidential services, such as refereeing manuscripts or grant applications, unless they have obtained an explicit permission of the author(s) of the work involved in these services.

When authors discover significant errors or inaccuracies in their own published work, it is their obligation to promptly notify the journal’s editors or publisher and cooperate with them to either correct the paper in the form of an erratum or to retract the paper. If the editors or publisher learns from a third party that a published work contains a significant error or inaccuracy, then it is the authors’ obligation to promptly correct or retract the paper or provide evidence to the journal editors of the correctness of the paper.

Sponsors

Finanční a institucionální zázemí poskytuje Středoevropským politickým studiím už od vzniku časopisu Mezinárodní politologický ústav se sídlem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, ve spolupráci s Katedrou politologie na téže fakultě.

Historie časopisu

Středoevropské politické studie vycházely od roku 1999 čtyřikrát ročně, od roku 2002 pak vycházejí třikrát ročně včetně letního dvojčísla. V letech 1999-2002 existovala i tištěná verze časopisu s výběrem nejzajímavějších textů publikovaných v daném roce on-line.