Analýza české institucionální kultury. Proměny hranic mezi soukromou a veřejnou sférou v podmínkách každodennosti a svátečnosti od poloviny 19. století do současnosti

Karel B. Müller

Abstrakt

The aim of this article is to propose an interpretation and a critical assessment of
institutional culture and its transformation in the Czech historical context. The framework of the analysis
covers four succeeding nation-forming periods, from the mid-19th century up until the present day. It
draws upon a sociological interpretation of the visual fact depicting a memorial of statehood, which
was erected in 1919 in the village of Dolní Černošice. The analysis is further based on seven semistructured
interviews with local councillors (from Černošice), on the quantitative questioner, and on
participant observation. Silhouetted against the interpretation of the statehood memorial, the article
attempts to answer questions regarding the main determinants of the transformation of institutional
culture by drawing upon the dynamics of the relationships between the public and private spheres, their
configurations and implications. The article contends that historically rooted asymmetries between the
public and private spheres, which were embedded in the emancipation process of modern Czech society,
have been greatly strengthened by the Communist period. In the post-communist period, institutional
culture in the Czech Republic has been characterised by a high degree of institutional distrust and public
stigmatisation of politics, as well as by a weakly developed virtue of (cognitive and political) opposition
which is imbued with a discernible disrespect for discursive civic culture. A system of civic education is
urgently needed if Czechs want to overcome the ominous deficits of their institutional culture.

Klíčová slova

institutional culture; public sphere; (Czech) liberalism; post-communism; Czech Republic

Plný Text:

Mobi EPUB

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexander, Jeffrey (2006). The Civil Sphere. Oxford, NY: University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195162509.001.0001

Anderson, Benedict (2003), Pomyslná společenství. In: Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství: 239–269.

Aron, Raymond (1993), Demokracie a totalitarismus. Brno: Atlantis.

Beck, Ulrich (2007), Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství.

Boubín, Jiří (2008), Desetiletí slučování, rozlučování a změn hranic obcí politického okresu smíchovského 1919 – 28. FF UK v Praze: Ústav českých dějin (diplomová práce).

Broklová, Eva: 1992 – Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938. Praha: Sociologické nakladatelství.

Calhoun, Craig (1999), Habermas and the Public Sphere. Cambtidge. MA: MIT Press.

Cejnar, Pavel (2015), O nálepkách. Černošice, informační list, listopad 2015.

Delanty, Gerard (2011), Cultural diversity, democracy and the prospect of cosmopolitanism: a theory of cultural encounters. The British Journal of Sociology 62: 633-656. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2011.01384.x

Erikson, Erik (1974), Dimensions of a New Identity. New York: Norton.

ESS: 2008 – Download ESS Round 4. (Online) dostupné z http://www.europeansocialsurvey.org, 10. 5. 2010, vlastní zpracování.

Fleissner, Kamil; Müller, Karel B. (2016). Radniční listy jako hlásné trouby politiků? Místní periodika jako indikátory demokratizace na lokální úrovni. Mediální studia/Media Studies. Vol. 10, no. 1, pp. 113–139.

Frič, Pavol a kol (2008), Vůdcovství českých elit. Praha: Grada.

Giddens, Anthony (1998), Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství.

Goffman, Erving (1956), Presentation of Self in Everyday Life. NYC: Random House.

Habermas, Jürgen (2000), Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia.

Habermas, Jürgen (2001), The Postnational Constellation. Political Essays. Cambridge: Polity Press.

Heumos, Peter (1996), Zhroucení jednoho systému. Osm tezí k rozpadu ČSR v letech 1938–1939. Dějiny a současnost 2: 25–28.

Hilf, Rudolf (1996), Němci a Češi. Sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny. Praha: Prago Media News.

Holý, Ladislav (2001), Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: Sociologické nakladatelství.

Hoover, Keith (1997), The Power of Identity. Politics in a New Key. Chatham. N. J.: Chatham.

Hroch, Miroslav (1999), V národním zájmu. Praha: Lidové noviny.

Kelly, Mills T. (2003), Last Best Chance or Last Gasp? The Compromise of 1905 and Czech Politics in Moravia. In: Austrian History Yearbook 34: 2003: Center for Austrian Studies: 279–301. https://doi.org/10.1017/S006723780002052X

Klíma, Michal (2015), Od totality k defektní demokracii. Privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Praha: Sociologické nakladatelství

Kořalka, Jiří (1996), Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Praha: Argo.

Linek, Lukáš (2010), Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Luhmann, Niklas (2006), Sociální systémy. Brno: CDK.

Lyons, Pat (2013), Adjectives of Democracy. Citizenships and Political Attitudes under Socialist and Liberal Democracy in the Czech Republic. Praha: Sociologické nakladatelství.

Malíř, Jiří (2014). Občanská společnost na Moravě. Brno: Matice moravská.

Marada, Radim (2003), Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: CDK.

Mlčoch, Lubomír (2006), Ekonomie důvěry a společného dobra. Praha: Karolinum.

Morley, David (2000), Home Territories. Media, Mobility and Identity. London, New York: Routledge.

Možný, Ivo (1999), Proč tak snadno… Praha: Sociologické nakladatelství.

Müller, Karel B. (2006), The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens’ Perspective. The British Journal of Politics & International Relations. Vol. 8, no. 2, pp. 311–330. https://doi.org/10.1111/j.1467-856x.2006.00212.x

Müller, Karel B. (2016a), Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici. Praha: Triton.

Müller, Karel B. (2016b), K čemu instituce? Jsme přeci samí slušní lidé! Příčiny, důsledky a řešení nedůvěry v zastupitelské sbory v Česku. Politologická revue/Czech Political Science Review. Vol. 22, no. 1, pp. 5–39.

Müller, Karel B. (2018), Dobrého vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu aneb jak rozhodovat v zájmu těch, kteří nejsou slyšet. Acta Politologica. Vol. 10, no. 1, pp. 57–86.

OECD (2016) – Society at a Glance: OECD Social Indicators (Figure 7.9). (Online) dostupné z http://oe.cd/sag, 16. 6. 2017.

Pithart, Petr (2014), Úvaha o prezidentech na hradě českých králů. Politologická revue/Czech Political Science Review. Vol. 20, no. 2, pp. 5–18.

Peroutka, Ferdinand (1991), Budování státu I, II. Praha: Lidové noviny.

Petříček, Miroslav (1993), Znaky každodennosti čili krátké řeči téměř o ničem. Praha: Hermann a synové.

Popper, Karl (1994), Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha: Oikoymenh.

Putnam, Robert (1993), Making Democracy Work. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rose, Richard; Mishler, William (2010), Political Trust and Distrust in Post-Authoritarian Context. Studies in Public Policy 474. University of Aberdeen: Centre for the Study of Public Policy.

Rothstein, Bo (2004), Social Trust and Honesty in Government: A Causal Mechanisms Approach. In: Kornai, János – Rothstein, Bo – Rose-Ackerman, Susan (eds.): Creating Social Trust in Post-Socialist Transition, New York: Palgrave Macmillan: 13–30. https://doi.org/10.1057/9781403980663_2

Rupnik, Jacques (2009), Příliš brzy unavená demokracie. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Portál.

Sartori, Giovanni (1993), Teória demokracie. Bratislava: Archa.

Seibt, Ferdinand (1996), Německo a Češi. Praha: Academia.

Schmitt, Carl (2007), Pojem politična. Praha, Brno: CDK/Oikoymenh.

Sedláčková, Markéta (2012), Důvěra a demokracie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Shils, Edward (1975), Center and Periphery. Essays in Macro-Sociology. Chicago: Chicago University Press.

Sztompka, Piotr (1998), Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society. In: Alexander, Jeffrey (ed.): Real Civil Societies. London: Sage: 191–210.

Sztompka, Piotr (2007), Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické nakladatelství.

Taylor, Charles (1994), Liberální politika a veřejnost. In: Znoj, Milan (ed.): Liberální společnost. Praha: Filosofia:17–53

Urban, Otto (1978), Kapitalismus a česká společnost. Praha: Svoboda.

Urban, Otto (1995), Český liberalismus v 19. století. In: Znoj, M., Havránek, J., Sekera, M. Český liberalismus. Texty a osobnosti. Praha: TORST: 15–27.

Uslaner, Eric (2002), The Moral Foundation of Trust. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511614934

Vilímek, Tomáš (2010), Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Praha: Vyšehrad.

https://doi.org/10.5817/SOC2017-2-73


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Homeless People in Public Space and the Politics of (In)visibility
Pavel Pospěch
Space and Culture  první strana: 120633122090609,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1177/1206331220906091