Daňová morálka a daňové úniky v ekonomických experimentech

Jiří Špalek, Zuzana Špačková

Abstrakt

Dodržování daňové morálky je jednou z oblastí, kde laboratorní experimenty mohou přispět k pochopení individuální racionality ekonomických subjektů. Teoretický model založený na teorii očekávaného užitku a předpokladu racionálního jedince (homo oeconomicus) není schopen pokrýt a vysvětlit komplexitu individuálního rozhodování o (ne)dodržení daňových zákonů. Zároveň platí, že možnosti zkoumat daný jev „v terénu“ jsou omezené. Výsledky získané prostřednictvím laboratorního testování tak mohou pomoci zaplnit prázdná místa ve výzkumu. Námi prezentovaná analýza se v této souvislosti zaměřuje na několik dílčích cílů. Vzhledem k relativně malému povědomí v české odborné komunitě (i) diskutujeme relevanci metody laboratorního experimentu v ekonomii pro zkoumání chování daňových subjektů, přičemž se opíráme o (ii) shrnutí dosavadního stavu poznání ve zkoumané oblasti. Detailněji experimentální metodu (iii) představují výsledky vlastního výzkumu (experimentu). V experimentu, který představuje náš příspěvek, jsme se zaměřili na posouzení vlivu dvou základních fiskálních proměnných na míru dodržování daňové morálky. Cílem je posoudit vliv měnící se pravděpodobnosti daňové kontroly a výši sankce uložené v případě krácení daně. Naší výzkumnou otázkou bylo, zda a do jaké míry měnící se hodnota těchto proměnných ovlivní chování daňového poplatníka, resp. jeho ochotu odvádět daň v řádné výši. Výsledky provedeného experimentu ukazují, že reakce českých subjektů na parametrickou změnu těchto proměnných je velmi obdobná, jako je tomu v zahraničních experimentech. Z obou studovaných faktorů má na ochotu řádně platit daně výraznější vliv rostoucí pravděpodobnost daňové kontroly. Naopak vliv výše uložené sankce je spíše marginální.

Klíčová slova

laboratorní experiment; daňová morálka; dobrovolné přispívání; pokuta; kontrola

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Allingham, Michael G. a Agnar Sandmo. 1972. „Income tax evasion: A theoretical analysis.“ Journal of Public Economics 1(3): 323‒338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2

Alm, James. 2012. „Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies.“ International Tax and Public Finance 19(1): 54‒77. https://doi.org/10.1007/s10797-011-9171-2

Alm, James a Kim M. Bloomquist. 2015. „On the external validity of laboratory tax compliance experiments.“ Economic Inquiry 53(2): 1170‒1186. https://doi.org/10.1111/ecin.12196

Alm, James, Mark B. Cronshaw a Michael McKee. 1993. „Tax compliance with endogenous audit selection rules.“ Kyklos 46(1): 27‒45. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1993.tb02405.x

Alm, James, Betty Jackson a Michael McKee. 1992. „Deterrence and beyond: Toward a kinder, gentler IRS.“ Pp. 311‒329 in Joel SLEMROD (ed.). Why People Pay Taxes. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Alm, James, Gary H. McClelland a William D. Schulze. 1992. „Why do people pay taxes?“ Journal of Public Economics 48(1): 21‒38. https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90040-M

Alm, James, Gary H. Mcclelland a William D. Schulze. 1999. „Changing the social norm of tax compliance by voting.“ Kyklos 52(2): 141–171. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1999.tb01440.x

Alm, James a Michael Mckee. 2004. „Tax compliance as a coordinated game.“ Journal of Economic Behavior & Organization 54: 297–312. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2003.02.003

Andreoni, James. 1988. „Why free ride?: Strategies and learning in public goods experiments.“ Journal of Public Economics 37(3): 291–304. https://doi.org/10.1016/0047-2727(88)90043-6

Andreoni, James, Brian Erard a Jonathan Feinstein. 1998. “Tax compliance.“ Journal of Economic Literature 36(2): 818–860.

Cason, Timothy N. a Lata Gangadharan. 2006. „An experimental study of compliance and leverage in auditing and regulatory enforcement.” Economic Inquiry 44(2): 352–366. https://doi.org/10.1093/ei/cbj019

Christie, Edward a Mario Holzner. 2006. „What Explains Tax Evasion? An Empirical Assessment based on European Data.“ wiiv Working Papers 40. Citováno 15. ledna 2015 (http://www.wiiw.ac.at/what-explains-tax-evasion-an-empirical-assessment-based-on-european-data-dlp-540.pdf).

Clark, Jeremy, Lana Friesen a Andrew Muller. 2004. „The good, the bad, and the regulator: An experimental test of two conditional audit schemes.“ Economic Inquiry 42(1): 69–87. https://doi.org/10.1093/ei/cbh045

Cummings, Ronald G., Jorge Martinez-Vazquez, Michael Mckee a Benno Torgler. 2009. „Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment.“ Journal of Economic Behavior & Organization 70(3): 447–457. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010

Cullis John, Philip Jones a Philip R. Jones. 2009. Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.

David, Petr a Pavel Semerád. 2014. „Possibilities of Measuring Tax Evasion Related to Fuel Sale.“ Procedia Economics and Finance 12: 121–129. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00327-X

Fischbacher, Urs. 2007. „z-Tree: Zurich toolbox for ready-made economic experiments.“ Experimental economics 10(2): 171–178. https://doi.org/10.1007/s10683-006-9159-4

Friedland, Nehemiah, Shlomo Maital a Aryeh Rutenberg. 1978. “A simulation study of income tax evasion.“ Journal of Public Economics 10(1): 107–116. https://doi.org/10.1016/0047-2727(78)90008-7

Friedman, Dan a Alessandra Cassar. 2004. Economics Lab. An Intensive Course in Experimental Economics. London: Routledge.

Friesen, Lana. 2003. „Targeting enforcement to improve compliance with environmental regulations.“ Journal of Environmental Economics and Management 46(1): 72–85. https://doi.org/10.1016/S0095-0696(02)00033-5

Gilpatric, Scott M., Christian A. Vossler a Michael Mckee. 2011. „Regulatory enforcement with competitive endogenous audit mechanisms.“ The RAND Journal of Economics 42(2): 292–312. https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2011.00134.x

Gola, Petr. 2013. “Skutečná sazba daně z příjmu u průměrné mzdy.“ Finance.cz, 6. června. Citováno 15. ledna 2015 (http://www.finance.cz/zpravy/finance/390895-skutecna-sazba-dane-z-prijmu-u-prumerne-mzdy).

Hanousek, Jan a Filip Palda. 2004. „Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition countries.“ Kyklos 57(2): 237–252. https://doi.org/10.1111/j.0023-5962.2004.00252.x

Hanousek, Jan a Filip Palda. 2008. Tax Evasion Dynamics in the Czech Republic: First Evidence of an Evasional Kuznets Curve. Praha: CERGE-EI.

Harrington, Winston. 1988. „Enforcement leverage when penalties are restricted.“ Journal of Public Economics 37(1): 29–53. https://doi.org/10.1016/0047-2727(88)90003-5

Kagel, John H. a Alvin E. Roth. 1995. The Handbook of Experimental Economics. New Jersey: Princeton University Press.

Ministerstvo financí české republiky. 2012. „Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2012.“ Citováno 15. ledna 2015 (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-statistika).

Ministerstvo financí české republiky. 2013. „Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2014.“ Citováno 15. ledna 2015 (http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navrh_2013_Navrh-zakona-o-statnim-rozpoctu-CR-na-rok-2014-dokumentace.pdf).

OECD. Centre for Tax Policy and Administration. 2013. „Glossary of Tax Terms“. Citováno 15. ledna 2015 (http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm).

Rosen, Harvey S. 1992. Public Finance. Homewood: Irwin.

Slemrod, Joel a Caroline Weber. 2012. „Evidence of the invisible: toward a credibility revolution in the empirical analysis of tax evasion and the informal economy.“ International Tax and Public Finance 19(1): 25–53. https://doi.org/10.1007/s10797-011-9181-0

Smith, Vernon. L. 1976. „Experimental Economics: Induced Value Theory.“ The American Economic Review 66(2): 274–279.

Sobotková, Veronika. 2014. Dodržování daňových předpisů a morálka - behaviorální aspekty. Diplomová práce. Katedra veřejné ekonomie, Masarykova univerzita, Brno.

Široký, Jan. 2008. Daňové teorie: s praktickou aplikací. Praha: CH Beck.

Špalek, Jiří a Zuzana Berná. 2011. „Threshold Effectiveness in Contributing to the Public Goods: Experiments Involving Czech Students.“ Prague Economic Papers 3: 250–267. https://doi.org/10.18267/j.pep.399

Špalek, Jiří a Zuzana Berná. 2012. „Effectiveness of Charitable lottery design: Experimental evidence from the Czech Republic and Russia.“ Ekonomický časopis 3: 239–258.

Torgler, Benno. 2002. „Speaking to theorists and searching for facts: Tax morale and tax compliance in experiments.“ Journal of Economic Surveys 16(5): 657–683. https://doi.org/10.1111/1467-6419.00185

Torgler, Benno. 2012. „Tax morale, eastern Europe and European enlargement.“ Communist and Post-Communist Studies 45(1): 11–25. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2012.02.005

Walsh, Keith. 2012. „Understanding Taxpayer Behaviour: New Opportunities for Tax Administration.“ EconPapers 43(3): 451–475.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 251.

https://doi.org/10.5817/SOC2015-4-57